Vzdělávání jako nezbytnost
16. září 2022

Jan Kříž: Vzdělávání jako nezbytnost

Pokud budu zvolen do zastupitelstva, chtěl bych se ve své práci věnovat školství, což je vzhledem k mojí profesi přirozené. Nemám ale na mysli jen terciární vzdělávání, ve kterém působím, ale vzdělávání již na základních školách. Ostatně město Hradec Králové je zřizovatelem většiny základních škol.

V současné době působím jako člen Expertního panelu MŠMT pro revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní školství. Kromě nutné revize kurikula, kterou vnímám jako celospolečenský problém, bych chtěl zmínit ještě jeden zásadní problém, který se bohužel již přímo dotýká i města Hradce Králové. Mám na mysli nedostatek kvalifikovaných aprobovaných (a používám toto slovo úmyslně s vědomím, že takový pojem současný zákon o pedagogických pracovnících nezná) učitelů matematiky a přírodních věd na základních školách. I když slýcháváme z úst mnoha politiků, jak podporují vzdělávání v přírodovědných a technických předmětech na všech úrovních škol, je potřeba začít s kvalitními učiteli na základních školách, kteří v žácích jejich přirozený vztah k vědě a technice již v útlém věku nepotlačí. Věková struktura učitelů přírodních věd a matematiky na našich školách nevěstí do budoucnosti nic dobrého. Vysoké školy připravující budoucí kolegy neprodukují dostatek absolventů, kteří by nahradili ty odcházející do důchodu. Problém není v kapacitě vysokých škol, problém je v malém zájmu o studium učitelství těchto předmětů. Chtěl bych tedy prosazovat zatraktivnění učitelského povolání a pokusit se přimět více uchazečů k nástupu do studia učitelství matematiky či přírodovědných a technických předmětů. Absolventům je pak třeba na základních školách nabídnout takové podmínky (a to nejen mzdové), aby zůstávali ve školství a v Hradci Králové.

Ano, jak z předchozího odstavce vyplývá, domnívám se, že statutární město Hradec Králové by mělo podporovat „svoji“ univerzitu, tedy univerzitu, která hrdě nese jméno svého města. Spojení města a univerzity musí být oboustranně výhodné, musí se jednat o rovnocenné partnerství. Univerzita by měla umět reagovat na potřeby města, ať už v oblasti tzv. třetí role (popularizační akce, výukové programy pro seniory nebo naopak žáky základních škol, a podobně), ale i třeba úpravou skladby svých studijních programů, aby reflektovala aktuální situaci ve městě.

Jelikož již téměř 20 let intenzivně pracuji se středoškolskou mládeží talentovanou na fyziku a další přírodní vědy, dobře vím, že se v našem městě rodí velice talentovaní lidé. Takové lidi je nutné podchytit v co nejútlejším věku a systematicky se jim věnovat. Péče ale nekončí absolvováním školní docházky. Je potřeba pomáhat ve městě vytvářet takové pracovní příležitosti, které nám talentované mladé lidi v Hradci Králové udrží, případně je přilákají zpět do svého města, poté co vystudují vysokou školu v jiném českém městě nebo nějakou prestižní zahraniční univerzitu. Město by kromě vytváření pracovních příležitostí mělo i aktivně podporovat vznik nových firem, především v technologické oblasti. Kromě mladých lidí je třeba do města lákat i zkušené odborníky, kteří již ve svých oborech něco dokázali jinde v České republice nebo v zahraničí. Takoví mohou předávat mladým kolegům neocenitelné zkušenosti.

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Děkan Přírodovědecké fakulty UHK
kandidát č. 2 do komunálních voleb v Hradci Králové 2022

Více o autorovi