5. září 2022

Volební program Občanské demokratické strany 2022

Představujeme volební program ODS pro komunální volby 2022 v Hradci Králové

Občanská demokratická strana v Hradci Králové vědoma si svých demokratických a pravicových základů chce ve volebním období 2022 – 2026 navázat na všechny předcházející úspěšné roky ve vedení města opíraje se v současné době o národní politiku koalice SPOLU a o spolehlivé a úspěšné řízení Královéhradeckého kraje.

My, kandidáti Občanské demokratické strany, ucházející se o důvěru voličů ve volbách do Zastupitelstva města Hradec Králové, předkládáme občanům našeho města volební program, který vyjadřuje naší představu o městě, „kde se dobře žije“.

Program splnitelný, realistický, a dostatečně ambiciózní.

Rozhýbali jsme Hradec, pokračujme!

Zásadními momenty, kterými se chceme řídit, je politika pro lidi, politika pro město.

Občané města mají právo se podílet svými názory na rozvoji města a jeho životě.

Hradec jaký chcete!

Rozvíjet město

Rozvoj města chceme ubírat mimo jiné v souladu s platným a dokončovaným územním plánem tak, aby se město nadále řadilo k městům s vyspělým urbanistickým a architektonickým řešením v duchu Gočárova a Kotěrova odkazu, který by měl korespondovat se zájmy většiny občanů a zároveň by měl co nejvíce akceptovat občana, ale také životní prostředí.

Chceme rozhodovat nebo spolurozhodovat o nových investicích ve městě s dořešenou infrastrukturou tak, aby nevznikala další provozní zátěž pro město a občany. Navážeme na Plán mobility a dokončovaný Strategický plán rozvoje města Hradec Králové.

Lépe bydlet, pracovat, žít v Hradci Králové

S vědomím, že průměrný věk občanů města se zvyšuje, bude Občanská demokratická strana podporovat a řešit, nebo podílet se na řešení, bydlení především pro mladé rodiny spolu se vznikem nových pracovních příležitostí. Zároveň se pro tyto rodiny bude zabývat rozšiřováním adekvátních služeb, a to především v oblasti sociální a ve školství.

Budeme podporovat odpovědnost mladé generace za své staré rodiče. Zároveň vytvářet podmínky pro péči o seniory ať již umístěním v odpovídajících zařízeních potřebné kapacity nebo službami.

Budeme se zasazovat o zlepšení kultury bydlení co do prostředí, dopravní obslužnosti, parkovišť, stavu komunikací a chodníků, odpočinkových zón, dětských hřišť a kontejnerových stání. Nebude nám lhostejná situace našich zdravotně postižených občanů a dále budeme odstraňovat bariéry v jejich pohybu po městě.

Finanční prostředky budeme směrovat k těm ohroženým spoluobčanům, kteří je skutečně potřebují, kteří se o sebe sami neumí postarat a nemohou pracovat.

Chceme dostavět multifunkční fotbalový stadion, jehož součástí bude dostatečná nabídka různých sportovních a volnočasových aktivit. Dovybavíme zimní stadion o další šatny a zázemí, podpoříme i tzv. malé sporty jako jsou minigolf, streetball, florbal, hokejbal, atd.

Kulturu budeme podporovat v celé její rozmanité šíři, a to zejména dostatečným financováním městských kulturních příspěvkových organizací; rovněž podporou neziskové scény, klubových projektů i menšinových žánrů.

Nastavíme vyvážený vztah mezi chovateli psů a ostatními občany města z hlediska pohybu psů na veřejném prostranství a venčení psů tak, aby bylo minimalizováno ohrožení občanů a zároveň aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství.

Plánovitě zajistíme opravy chodníků; v rámci jejich rekonstrukce zvýšíme jejich únosnost pro vozidla složek IZS a jiných služeb. S Hradeckými službami a.s. postupně navýšíme počty kontejnerových stání pro separaci odpadů.

Budeme podporovat obměnu veřejného osvětlení s využitím úsporných těles.

Provedeme rekonstrukci nevyhovujícího varovného signalizačního systému s funkcí lokálních místních rozhlasů.

Chceme ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a odbornou veřejností vytvářet opatření ke zmírnění následků klimatické změny (lokální povodně, sucho)

Vyvoláme diskuzi o používání zábavné pyrotechniky, a to zejména s výraznými akustickými projevy

Doprava

Jsme si vědomi, že dopravu ve městě lze vyřešit pouze koncepčními a systémovými opatřeními. Proto budeme pokračovat v optimalizaci průjezdu vozidel městem dobudováním inteligentního dopravního systému a dále odkloněním zejména těžké nákladní a kamionové dopravy z centra realizováním plánovaných dopravních staveb ( tzv. severní tangenty, jižní spojky, jižní propojky, nové Kladské).

Uvědomujeme si, že za poslední roky se znásobil počet dopravních prostředků nad parkovacími plochami a město musí nalézt udržitelné a ekonomické řešení. Proto chceme vyvolat odbornou diskuzi napříč nově vytvořeným politickým spektrem zastupitelů města, s komisemi místních samospráv a odborně vybavenými občany o systémových a organizačních opatřeních. Připouštíme provedení revize smluvního vztahu města se společností ISP a.s., z důvodu nedostatku finančních zdrojů výstavbu soukromých parkovacích domů, úpravy stávajících parkovišť vedoucí ke zvýšení jejich kapacit, regulaci vjezdu vybraných skupin vozidel (podle velikosti podvozku, hmotnosti). Vedle toho chceme zavést systém do parkování služebních vozidel IZS, vozidel sociálních a dalších služeb a zásobování.

Investice

K investiční oblasti chceme přistupovat odpovědně s ohledem na rozpočet města. Pro prioritní investiční akce vytvoříme finanční zdroje revizí provozních výdajů tak, abychom vedle rozestavěného multifunkčního fotbalového stadionu mohli pokračovat rekonstrukcí zbývající části Benešovy třídy, Velkého náměstí a Žižkových sadů s terasami. Další investiční akce (křižovatku Mileta, parkovací dům u FN HK, bytovou výstavbu, lesopark apod.) budeme řadit podle důležitosti a finančních možností města, popřípadě je rozložíme do delšího časového období.

Podpora podnikání

Vytvoříme lepší podmínky pro vstup investorů do města. Podpoříme příchod tzv. čistého průmyslu – firem z oblasti informačních a komunikačních technologií, bankovnictví a farmacie.

Omezením a zkrácením byrokratických postupů na úřadech podpoříme drobné podnikání a zjednodušíme organizační přípravu kulturních, společenských a sportovních akcí ve městě.

Připravíme plán dalšího rozvoje letiště s ohledem na průběh tzv. severní tangenty a v souladu se zájmy přilehlých městských částí a jejich občanů.

Podpoříme cestovní ruch a aktivity organizátorů a pořadatelů různých zajímavých akcí.

Úřad, městské organizace

Chceme zásadním způsobem ovlivnit, aby zaměstnanci města zařazeni k městským organizacím a na magistrát chápali svoji práci jako službu pro občany města. Ti by měli být informováni o jejich kompetencích, dělbě činností a odpovědností; chceme zpřehlednit výkon státní správy a samosprávy.

Zaměstnanci města by měli být adekvátním způsobem odměňováni; měl by být vytvořen takový sociální program a systém hodnocení práce jednotlivců, aby dobří a odpovědní pracovníci neodcházeli k jiným zaměstnavatelům, a tak byli motivování k práci pro město.

Komise místních samospráv

Chceme pokračovat v rozvíjení systematické spolupráce s komisemi místních samospráv a budeme využívat osvědčených prvků participativní demokracie.

Budeme podporovat výběr členů komisí tak, aby se staly erudovanou součástí rozhodovacího procesu v jednotlivých záležitostech života města a městských částí.

Podpoříme alokování určitého objemu finančních prostředků pro komise místní samosprávy, o jehož využití bude sama ve prospěch městské části rozhodovat.

NAŠE PRIORITA?

OBČAN A MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJE.