VOLEBNÍ PROGRAM ODS S PODPOROU SVOBODNÝCH PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
10. července 2018

volební program ODS Děčín s podporou Svobodných pro komunální volby 2018

Prvotním a téměř jediným zájmem volených orgánů města by měla být služba jeho občanům a řešení jejich problémů. Chceme Vám zajistit podporu a pomoc pro Váš aktivní život s minimem regulací a zákazů.

ODS a Svobodní jako zastánci svobodného podnikání a podpory samostatného rozhodování občanů ve svých záležitostech chtějí oslovit občany města pod heslem:

NEPŘEKÁŽET, ALE SLOUŽIT

Abychom toho dosáhli, chceme změnit město Děčín k lepšímu

Hodláme se řídit následujícími principy:

 • otevřená radnice pro všechny
 • úředník je tu pro občany, ne naopak
 • podpora participativního rozpočtu

 

HOSPODAŘENÍ

Zajistíme vyrovnaný rozpočet města – základ dobrého hospodaření

 • zajistíme zveřejnění výročních zpráv všech příspěvkových organizací města
 • financovat z městského rozpočtu hodláme jen ty projekty, které slouží co nejširšímu okruhu občanů
 • budeme podporovat iniciativy živnostníků a podnikatelů při rozvoji města a turistického ruchu
 • v žádném případě by město nemělo podnikat a vytvářet tak konkurenci soukromému sektoru
 • zvýšíme důraz na hlídání kvality prací v rámci městských zakázek, aby nedocházelo k problémům s kvalitou a narůstání víceprací
 • budeme preferovat rámcové smlouvy na určité práce s prioritním kritériem kvality
 • zavedeme odpovědnost jednotlivých radních za konkrétní oblasti fungování města

SOCIÁLNÍ POLITIKA

 • zkvalitníme péči o seniory podporou vzniku pečovatelských objektů a návazných sociálních služeb
 • v rámci současné legislativy budeme podporovat mladé rodiny a jejich setrvání ve městě
 • podporujeme důsledné monitorování drobné trestné činnosti, porušování veřejného pořádku a ničení obecního majetku
 • vyvineme maximální snahu k zamezení vzniku vyloučených lokalit v celém Děčíně
 • vynutíme důsledné kontrolování hygienických a bezpečnostních předpisů v problematických lokalitách

PODPORA PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

 • v rámci legislativních možností města podpoříme živnostníky a podnikatele při jejich zajišťování služeb jak občanům, tak návštěvníkům
 • zjednodušíme agendu povolování akcí sloužících široké veřejnosti
 • urychlíme řešení problematiky lokalit, které se dají využít pro rekreaci a zábavu občanů (např. bývalé letní kino Bažantnice a přilehlý lesopark)
 • jsme proti „lanovce“ za městské peníze
 • podporujeme revitalizaci nábřeží i opravy turistických cest

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

 • budeme klást důraz na rekonstrukci a obnovu komunikací včetně chodníků ve správě města
 • usnadníme parkování aut ve městě a umožníme půlhodinové parkování zdarma, chceme umožnit přenos rezidentských karet
 • budeme důsledně trvat na koordinaci dopravních staveb včetně správců sítí tak, aby nedocházelo  ke zbytečnému narušování provozu ve městě
 • zachováme DPMD jako páteřního provozovatele MHD včetně nočních spojů
 • zefektivníme systém péče o městskou zeleň
 • vytvoříme kvalitní a funkční informační systém pro turisty a návštěvníky města včetně nabídky ubytování, stravování, sportu a dalších aktivit
 • zajistíme analýzu využití linek MHD, případné upravení trasování a jízdních řádů tak, aby spoje na sebe navazovaly a více sloužily pro cestující; při řešení dané problematiky budeme spolupracovat s ČVUT
 • přehodnotíme koncepci podzemních kontejnerů i množství a druh odpadových nádob
 • město vybuduje kruhový objezd v prostoru křižovatky Fügnerova X 2. Polské armády
 • podpoříme vybudování dálničního přivaděče a zlepšení dopravního přístupu do lokality města
 • odmítáme podpořit zřizování různých "barevných" parkovacích zón ve městě

KULTURA A SPORT

 • naší prioritou je podpora sportovního vyžití  dětí a mládeže
 • chceme zajistit transparentnost financování sportu a kultury ve městě
 • více zapojíme zástupce sportovních organizací ve sportovní komisi zastupitelstva
 • nadále budeme podporovat Městské divadlo Děčín a  Městskou knihovnu jako garanty kultury města
 • zjednodušíme legislativu v rámci možností města pro pořádání kulturních a sportovních akcí
 • provedeme audit dětských hřišť na území města a připravíme plán na jejich revitalizaci
 • zpřístupníme školní hřiště obyvatelům města
 • zasadíme se o vybudování skateparku na obou stranách Labe

ŠKOLSTVÍ

 • v rámci zřizovatelské funkce města v oblasti základního školství budeme dbát na kvalitní obsazení ředitelských postů a pedagogického sboru těchto škol
 • navázažeme spolupráci s pedagogickými fakultami při získávání nových pedagogů
 • provedeme revizi financování zřizovaných subjektů s cílem zefektivnit vynaložené finanční prostředky
 • zaměříme se na vybudování funkčního předškolního systému včetně zřízení nových školek; podpoříme zejména soukromé subjekty při zřizování nových školek

BEZPEČNOST

 • zajistíme důsledné monitorování drobné trestné činnosti, porušování veřejného pořádku a ničení obecního majetku zejména zintenzivněním pochůzkové služby Městské policie
 • zavedeme „rajóny městské policie“, ve kterých všichni podnikatelé a aktivně se zajímající lidé budou znát svého strážníka
 • zásadně nesouhlasíme se zřizováním jakýchkoli zařízení pro imiganty na území města bez souhlasu zastupitelů
 • uděláme důkladný audit všech prostředků vynaložených na  prevenci kriminality
 • zlepšíme součinnost města s PČR v oblasti drobné kriminality