31. března 2014

ODS předložila výroční finanční zprávu za rok 2013 do Sněmovny

Občanská demokratická strana v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích odevzdala do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2013.

Příjmy ODS byly 281 386 tis. Kč, z toho státní příspěvek na činnost byl 84 597 tis. Kč, státní příspěvek na úhradu volebních nákladů 38 417 tis. Kč, členské příspěvky 12 035 tis. Kč. Od dárců obdržela ODS dary v celkové výši 78 292 tis. Kč. Celkové výdaje byly 238 537 tis. Kč; z toho volební výdaje 98 308 tis. Kč a provozní výdaje 82 935 tis. Kč

Výsledkem hospodaření ODS, tedy rozdílem výnosů a nákladů podle metodiky stanovené zákonem, v roce 2013 byla po zdanění ztráta ve výši 14 538 tis. Kč. Výsledek hospodaření ovlivnilo zejména to, že významná část darů pokrývajících volební náklady z roku 2013 byla přijata až v letošním roce a tudíž se započte až do výnosů roku 2014. V hospodaření se projevilo také rozpuštění Sněmovny a s tím spojený výpadek příspěvků za poslanecké mandáty a následně nižší počet obhájených mandátů.

Výroční finanční zpráva obsahuje kopie 302 smluv od dárců, kteří ODS věnovali v rámci daného období více než 50 tis. Kč. Tyto dary byly doloženy úředně ověřenými kopiemi darovacích smluv.

Součástí Výroční finanční zprávy pro Poslaneckou sněmovnu je Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky provedená firmou HZConsult s. r. o. Podle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace Občanské demokratické strany k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Výroční finanční zpráva ODS za rok 2013 je veřejná, její originál bude v souladu se zákonem přístupný všem občanům v Poslanecké sněmovně.

ODS děkuje všem, kteří její činnost svými dary a přízní v roce 2013 podpořili.