31. března 2013

ODS odevzdala výroční finanční zprávu

Občanská demokratická strana v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích odevzdala do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2012.

Příjmy ODS byly 247 017 tis. Kč, z toho státní příspěvek na činnost byl 119 678 tis. Kč, státní příspěvek na úhradu volebních nákladů 0 Kč, členské příspěvky 14 070 tis. Kč. Od dárců obdržela ODS dary v celkové výši 95 366 tis. Kč. Příjmy za pronájmy a další činnost činí 16 418 tis. Kč.

Celkové výdaje byly 289 932 tis. Kč; z toho volební výdaje 129 642 tis. Kč a provozní výdaje 99 195 tis. Kč. Z centrálního volebního rozpočtu zamířilo 39 530 tis. Kč na krajské volby, 26 810 tis Kč na senátní volby a 13 660 tis. Kč na prezidentské volby. Regionální a oblastní sdružení přispěla na krajské volby částkou 31 771 milionů korun a na senátní volby 17 871 milionů korun.

Výsledkem hospodaření ODS, tedy rozdílem výnosů a nákladů podle metodiky stanovené zákonem, v roce 2012 byla po zdanění ztráta ve výši 43 598 tis. Kč. Výsledek hospodaření je daný tím, že se profinancování volebních kampaní z roku 2012 protáhlo až do letošního roku. Jinými slovy, dary, které pokrývají část volebních nákladů za rok 2012, budou do účetnictví započítané až v letošním roce. Bez vlivu tohoto časového posunu jsou účty ODS vyrovnané.

Výroční finanční zpráva obsahuje kopie 316 smluv od dárců, kteří ODS věnovali v rámci daného období více než 50 tis. Kč. Tyto dary byly doloženy úředně ověřenými kopiemi darovacích smluv. V souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích obsahuje Výroční finanční zpráva ODS za rok 2012 pouze ty osobní údaje o dárcích z řad fyzických osob, které tento zákon výslovně stanoví.

Součástí Výroční finanční zprávy pro Poslaneckou sněmovnu je Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky provedená firmou HZConsult s. r. o. Podle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace Občanské demokratické strany k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Výroční finanční zpráva ODS za rok 2012 je veřejná, její originál bude v souladu se zákonem přístupný všem občanům v Poslanecké sněmovně a elektronická kopie na webových stránkách www.ods.cz

ODS děkuje všem, kteří její činnost svými dary a přízní v roce 2012 podpořili.