31. března 2023

ODS publikovala výroční zprávu, transparentně informuje o svém hospodaření v roce 2022

(www.ods.cz) Celkové výnosy ODS v roce 2022 dosáhly částky 199,96 mil. Kč a byly tvořeny zejména příjmy z darů ve výši 71,72 mil. Kč a státním příspěvkem na činnost (včetně příspěvku na činnost politického institutu) ve výši 87,18 mil. Kč.

Celkové náklady ODS dosáhly v roce 2022 částky 268,98 mil. Kč. Jejich největší část tvořily v roce 2022 náklady na volby, které dosáhly částky 23,71 mil. Kč pro senátní volby a 117,30 mil. Kč pro komunální volby.

Po 3 letech, kdy byl hospodářský výsledek ODS kladný, hospodařila ODS v roce 2022 se záporným výsledkem hospodaření ve výši – 69,02 mil. Kč. Důvodem byly výdaje regionů, které do svých kampaní v komunálních volbách investovaly našetřené peníze z předchozích čtyř let. Rozpočet ODS pro rok 2023 je schválený Republikovým sněmem strany s kladným hospodářským výsledkem.

Veškeré příjmy z darů a všechny výdaje na volební kampaň uvádí ODS průběžně na svých transparentních účtech zveřejněných na webové stránce ODS.

Nezávislý auditor konstatoval: „Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany Občanská demokratická strana k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.“

Kompletní výroční finanční zpráva