Hospodaření ODS skončilo opět v přebytku

31. března 2017
Hospodaření ODS skončilo opět v přebytku

(www.ods.cz) ODS v zákonném termínu odevzdala do Poslanecké sněmovny svou Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016.

 
V roce 2016 pokračovalo hospodaření ODS v nastoleném trendu. Stejně jako v roce 2015 skončilo hospodaření ODS v minulém roce kladným výsledkem ve výši 9,5 mil. Kč před zdaněním (8,9 mil. Kč po zdanění). Tento pozitivní výsledek byl umožněn díky opatřením přijatým předsednictvem v uplynulých třech letech.
 
Celkové výnosy dosáhly částky 128,9 mil. Kč, náklady 120 mil. Kč. Podporovatelé ODS stranu podpořili dary v celkové výši 48 mil. Kč, které byly použity zejména na financování volební kampaně do krajských a senátních voleb.
 
Výrok auditora konstatoval: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany Občanská demokratická strana k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“
 
Auditor zároveň ocenil změny, ke kterým ODS přistoupila: „Ve srovnání s předchozími obdobími, na základě přijatých a realizovaných úsporných opatření (…) došlo k pozitivnímu vývoji hospodaření účetní jednotky spojenému s růstem podílu vlastních zdrojů.“

dokument: pdf