31. března 2016

ODS podala výroční zprávu za rok 2015

ODS v zákonném termínu odevzdala do Poslanecké sněmovny svou Výroční zprávu o hospodaření za rok 2015.

Po třech letech ztráty vykázalo hospodaření Občanské demokratické strany kladný hospodářský výsledek po zdanění ve výši 27,05 mil. Kč. Díky přijatým úsporným opatřením a nevolebnímu roku se podařilo snížit celkové náklady na 85,3 mil. Kč, zatímco celkové výnosy dosáhly částky 114,5 mil. Kč. ODS obdržela dary v celkové výši 25,5 mil. Kč.

Přebytkový rozpočet umožnil snížit celkové závazky strany o téměř 30 mil. Kč. V nastoleném trendu pokračuje i hospodaření v roce 2016. ODS nemá žádné závazky po splatnosti jak vůči státu, tak zdravotním pojišťovnám.

Výrok auditora konstatoval, že: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany Občanská demokratická strana k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.“