Jak je to doopravdy?
1. října 2018

Jak je to doopravdy?

Nová hasičárna Dne 22. srpna 2018 byla slavnostně zahájena stavba budovy nové hasičské zbrojnice. Konečně. Hasiči jsou chloubou Pustkovce. Zásahová jednotka již mnohokrát pomohla spoluobčanům, jejichž život a majetek se ocitl v ohrožení v důsledku požáru, dopravní nehody nebo působením přírodních živlů. V oblasti požárního sportu pustkovečtí hasiči dosáhli mnoha význačných úspěchů a vzorně reprezentují Pustkovec a šíří jeho dobré jméno. Obojí vyrůstá z kvalitní práce s mládeží. Veškerou tuto činnost dělají hasiči ve svém volném čase a zdarma. Nelze je dost vynachválit za to, že tak činí.

K dispozici mají pouze stařičkou hasičárnu, jejíž technický stav se nezadržitelně zhoršuje. Prostory jsou velice stísněné a nepostačují dnešním požadavkům a uskladněné technice.

Tento problém bylo třeba řešit, a proto v období let 2002 až 2006, kdy byla starostkou Pustkovce Ing. Nataša Čeganová a členem rady pan Stanislav Pyš, byl přijat úkol postavit hasičárnu novou.

Byl vybrán a odkoupen vhodný pozemek. Byla vypsána soutěž o podobu nové hasičárny, ze které před volbami v roce 2006 vzešly 3 návrhy. Tehdejší vedení Pustkovce se starostkou Ing. Čeganovou předpokládalo, že v dalším volebním období 2006 až 2010 bude stavba nové hasičárny prioritou a že hned po volbách bude vybrána nejlepší studie a začne se s přípravou stavby a poté s její realizací s tím, že by v roce 2010 mohla být nová hasičárna dokončena.

Po volbách na podzim roku 2006 se však změnilo vedení Pustkovce – starostkou byla zvolena paní Marie Tichá (pan Stanislav Pyš byl radním i nadále) a nová hasičárna šla na druhou kolej.

Až téměř po roce, dne 3. 9. 2007 usnesením č. 172/15, rada uložila komisi výstavby vyhodnotit 3 studie nové hasičské zbrojnice. Termín: říjen 2007. Aniž by byl znám výsledek, sledování plnění tohoto úkolu tiše skončilo v únoru 2008.

Usnesením č. 297/22 ze dne 10. 3. 2008 rada rozhodla požádat o posouzení studií investiční akce „Nová hasičárna“ ÚHA MMO. Toto usnesení rada zrušila svým usnesením č. 819/53 dne 13. 10. 2010, aniž by byl znám jakýkoliv výsledek. Takže v říjnu 2010 byl stav stejný jako v říjnu 2006, za čtyři roky nedošlo k žádnému posunu.

Po volbách na podzim roku 2010 byla starostkou opět zvolena paní Marie Tichá (pan Stanislav Pyš povýšil na místostarostu). Celé volební období opět uplynulo, aniž by došlo k pokroku v této věci.

Po volbách na podzim roku 2014 byl starostou zvolen pan Stanislav Pyš. Až rok po volbách bylo dne 23. 11. 2015 přijato usnesení rady č. 214/19, kterým byla vyhlášena soutěž na vyhotovení projektové dokumentace. Tím byl konečně zahájen proces přípravy stavby. Ten se všemi peripetiemi včetně vyřízení dotací trval necelé 3 roky a letos 22. 8. 2018 byla stavba slavnostně zahájena s tím, že zhruba za rok má být dokončena. Takže celý proces výstavby od vyhlášení výběrového řízení na projektovou dokumentaci až po dokončení stavby bude trvat zhruba 4 roky. Škoda jen, že mezitím zbytečně uplynulo 9 let, kdy vedení Pustkovce přešlapovalo na místě. My jsme mohli jako opozice potřebnost stavby nové hasičárny jen připomínat, ale nebylo to nic platné. Kdyby se bývalo začalo hned po volbách v roce 2006, jak to tehdy měli naši kandidáti v čele s ing. Čeganovou v programu, mohli být dnes hasiči už osm let v novém.

Ale to je jen povzdech nad zbytečně ztraceným časem. Hlavní je, že se nová hasičárna už staví. Hasičům přejeme, aby jim dlouho sloužila k plné spokojenosti. Pokud po letošních volbách dostanou naši kandidáti možnost účastnit se vedení Pustkovce, zcela určitě dohlédnou, aby byla dokončena včas a v plné kvalitě.

Rekonstrukce dolní části Pustkovecké ulice

Původně se jednalo o starou cestu pro formanské povozy. Tomu odpovídalo i její založení v terénu. Jak se měnily dopravní prostředky, cesta se upravovala a postupně se přidávaly nové vrstvy. Protože se však na jejím založení nic nezměnilo, pod koly stále těžších vozidel docházelo stále častěji k tvorbě trhlin a výtluků, které se stále opravovaly, zalévaly asfaltem apod. Tyto opravy spotřebovávaly dost peněz z pustkoveckého rozpočtu a musely se často opakovat. Proto se vedení Pustkovce v čele s tehdejší starostkou Ing. Natašou Čeganovou (pan Stanislav Pyš byl tehdy radním) rozhodlo provést celkovou rekonstrukci.

Ve volebním období 2002 až 2006 tak byla zahájena příprava rekonstrukce této ulice. Záměrem bylo udělat nejen úplnou rekonstrukci vozovky, ale také využít příležitosti a celou ulici zkrášlit, aby se v ní žilo příjemněji. Proto bylo též navrženo uložit elektrické vedení do země, odstranit sloupy a instalovat moderní lampy veřejného osvětlení. Ze tří navržených variant nového uspořádání komunikace si občané při veřejném projednání vybrali variantu zklidněné obytné ulice.

Dne 21. 9. 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí a až do voleb na podzim roku 2006 pokračovala příprava dokumentace pro stavební řízení. Zbývalo dořešit přepojení domů ze vzdušného elektrického vedení na podzemní kabel a dohodnout se se správci sítí (kanalizace, voda, plyn, různé kabely), aby před rekonstrukcí vozovky udělali na sítích úpravy tak, aby se po dokončení rekonstrukce nemuselo zasahovat do nové vozovky.

Po volbách na podzim roku 2006 se však změnilo vedení Pustkovce – starostkou byla zvolena paní Marie Tichá (pan Stanislav Pyš byl radním i nadále) a činnost na přípravě stavby ustala, pouze byla pravidelně prodlužována platnost územního rozhodnutí.

Po dalších volbách v roce 2010 to bylo stejné. Až téměř na konci volebního období pustkovecká rada (pan Stanislav Pyš byl už místostarostou) usoudila, že není schopna sama akci dokončit. Dne 18. 8. 2014 pustkovecká rada na své 61. schůzi usnesením č. 743/61 převedla nedokončený projekt z Pustkovce na město Ostravu. Tím přestal být Pustkovec pánem projektu a stal se pouhým připomínkovým místem. Od té doby už mohl pouze něco navrhovat, ale nemuselo mu být vyhověno. Když dnes někdo říká, že nemůže za to, jak stavba vypadá a probíhá, protože vše dělá „město“, pak by měl také říci, kdo tento stav způsobil, když projekt „městu“ předal.

Hotový projekt byl předložen Pustkovci k připomínkování. Pustkovecká rada dne 30. 10. 2014 na své 64. schůzi usnesením č. 779/64 vydala souhlas s úpravami v projektové dokumentaci, jak byla předložena projektantem – bez jakékoli připomínky nebo námitky. V červenci roku 2015 pak následovalo stavební řízení vedené u pustkoveckého stavebního úřadu. Tam byla poslední možnost něco změnit, ale opět nebyla využita.

Takže dnes se nestaví podle plánů zpracovaných v roce 2006 za starostky Ing. Čeganové, ale podle projektu dopracovaného „městem“, který pustkovečtí radní bez námitek schválili 30.10.2014, když byl pan Pyš místostarostou.

Projekt byl změněn z „Obytné zóny“ na „Zónu 30“.

U „Zóny 30“ je oddělena automobilová a pěší doprava, auta využívají jízdní pruh šířky 3,0 m a chodci chodník. U „Obytné zóny“ je veškerá doprava sloučená, chodci i automobily využívají dopravní prostor s minimální šířkou 3,5 m. Dolní Pustkovecká nemá žádný chodník, a přesto se staví jako „Zóna 30“!

V projektové dokumentaci se střídají zklidňující prvky s šířkou 3,0 a 3,5 m. To je v rozporu s platnými předpisy a je to velmi nebezpečné zejména pro chodce.

Vytvořená parkovací stání nedodržují minimální šířku dopravního prostoru 3,5 m, nájezdy na zpomalovací prahy jsou příliš strmé a není dodržen maximální sklon 1:10. Přitom stavební dozor na této akci stál přes 500 000 Kč!

Ani přes mimořádné úsilí ODS jako opozice se nepodařilo dosáhnout toho, aby byla dolní Pustkovecká realizována v souladu s platnými předpisy, a nebyla tak ohrožena bezpečnost chodců, cyklistů, bruslařů a třeba i hrajících si dětí. Nepomohly osobní a písemné intervence u starosty pana Stanislava Pyše, u pustkoveckého stavebního úřadu, u projektanta Ing. Martina Krejčího, u Odboru investic magistrátu města Ostravy, ani u náměstka primátora Ostravy Ing. Břetislava Rigera. O nápravu budeme usilovat i nadále. Uvedení této stavby do souladu s předpisy bude stát mnoho úsilí a peněz. Zbytečně.

Veřejné osvětlení na ulici K. Aksamita

Rada městského obvodu Pustkovce, v čele se starostou panem Pyšem, tvrdí, že někteří občané odmítají veřejné osvětlení na ulici Karla Aksamita a kvůli odvolání některých občanů realizační firma odstoupila od realizace. (Předvolební Pustkovecký zpravodaj číslo 2, strana 5)

Jak je to doopravdy? Projekt veřejného osvětlení byl opět předán odboru investic magistrátu Ostravy a Pustkovec se stal opět pouhým divákem. Přestože předepsaná hladina osvětlení na ulici Karla Aksamita je nejnižší v celé Ostravě, byly projektantem navrženy velmi vysoké stožáry 5 m a 6 m. Tyto vysoké stožáry byly navrženy ve velké vzdálenosti jeden od druhého a z toho důvodu na nich byla navržena světla se značnou intenzitou světla, která by svítila do ložnic ve druhém podlaží rodinných domů po celé délce ulice. Občané požadovali úpravu projektu, s využitím nižších stožárů a světel s nízkou hladinou osvětlení, umístěných v menších vzdálenostech, aby nedocházelo ke svícení do oken ložnic a zároveň aby zůstal zachován charakter místní komunikace a nebylo instalováno veřejné osvětlení, podobné tomu na ulici B. Nikodema nebo na ulici Martinovské.

Intervence u starosty Stanislava Pyše byla neúspěšná, projektant odmítnul jakékoliv jednání s tím, že Pustkovec není objednatelem projektu. Občané proto podali odvolání a projekt se zastavil. Přestože všichni občané veřejné osvětlení chtějí.

Znovu se tak prokázalo, že bezdůvodné předávání investic městu Ostrava není řešením, ale spíše dokladem toho, že rada Pustkovce, vedená starostou Pyšem, není schopna investice sama realizovat, a není tak schopna hájit zájmy pustkoveckých občanů.

Je čas na změnu

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K VOLBÁM
DĚKUJEME ZA VÁŠ HLAS

www.ods.cz/ms.pustkovec