Co je pro nás v Pustkovci důležité?
4. října 2018

Co je pro nás v Pustkovci důležité?

Naše priority jsou stálé a neměnné · Zastupitelstvo pracující ve prospěch všech občanů · Spokojení občané, hrdí na Pustkovec · Podpora bohatého spolkového života v Pustkovci · Pustkovec hospodařící bez dluhů · Vítáme dobré nápady ze strany občanů · Podpora rozvoje místní podnikatelské sféry

Naše cíle pro následující období:

Finance

 • finanční prostředky budeme vynakládat účelně a hospodárně a pod veřejnou kontrolou (včetně zprůhlednění veřejných zakázek)
 • budeme co nejvíce využívat peníze z různých dotačních zdrojů, programů rozvoje, atd., na zvelebování Pustkovce tak, jak jsme to dělali v období 1998–2006; naši kandidáti k tomu mají potřebné znalosti a bohaté zkušenosti
 • k úspoře nákladů budeme využívat k denní údržbě Pustkovce tzv. veřejně prospěšné práce a veřejnou službu

Rozvoj obvodu a investice

 • budeme postupovat koncepčně – připravíme a zastupitelstvo schválí „Program obnovy, rozvoje a údržby městského obvodu“ a podle něj budeme postupovat
 • chceme skončit s praxí, že investice v Pustkovci se řídí z magistrátu a Pustkovec jen pasivně přihlíží; zajistíme, aby si obvod své investice spravoval sám
 • náš názor na stavbu tramvajové trati je dlouhodobě stále stejný a jednoznačný: jsme proti a budeme dělat vše, aby se nestavěla; budeme trvat na zavedení ekologických elektrobusů
 • zajistíme rekonstrukci sokolovny tak, aby byla funkční pro co nejširší využití a měla úsporný provoz; budeme dbát na její řádné využívání
 • dohlédneme, aby stavba nové hasičárny proběhla řádně bez nedostatků
 • z uvolněných prostor ve staré hasičárně vybudujeme Spolkový dům pro podporu činnosti pustkoveckých spolků
 • zajistíme snížení energetické náročnosti budovy úřadu s využitím dotací a ukončíme zbytečné plýtvání penězi
 • vytvoříme malé náměstí vedle budovy úřadu s pamětním kamenem první písemné zmínky o Pustkovci roku 1377, posezením a pítkem
 • vybudujeme kanalizaci na ul. Krásnopolské
 • zvýšíme bezpečnost chodců na ul. Krásnopolské vybudováním chodníku
 • provedeme rekonstrukci a estetizaci sportovního stadionu 
 • zajistíme rekonstrukci a estetizaci ul. Plk. R. Prchaly, ul. K. Aksamita, ul. Na Pískách, ul. Ve Dvoře, ul. Bludná, ul. K Okovici
 • zajistíme rekonstrukci schodiště z ul. Pustkovecké na ul. Plk. R. Prchaly pro bezpečnou jízdu s dětskými kočárky
 • pro zklidnění dopravy na ul. Opavské se pokusíme oboustranně přijatelnými věcnými návrhy přispět k odblokování stavby Prodloužené Rudné
 • budeme pokračovat ve snaze dosáhnout propojení ul. Slavíkovy a M. Krásové, abychom zklidnili dopravu na horní části ul. Pustkovecké
 • jsme pro revitalizaci Pustkoveckého údolí řízenou pustkoveckou radnicí, nikoliv Porubou; jsme pro dobrovolný výkup pozemků v soukromém vlastnictví v Pustkoveckém údolí
 • budeme dbát, aby zástavba volných ploch v Pustkovci byla v souladu se zájmy dotčených občanů

Spokojený život občanů v příznivém prostředí

 • budeme dbát o zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku hlavně účinnou spoluprací s městskou policií a Policií České republiky
 • chceme, aby si Pustkovec uchoval svůj vesnický charakter s dobrými sousedskými vztahy a pocitem pospolitosti obyvatel
 • budeme dbát, aby obyvatelé dolní části Pustkovce nebyli rušeni provozem tzv. Komunitního centra
 • posílíme komunitní život v obci pořádáním a podporou celoobvodních akcí a setkáváním občanů
 • činnost všech místních spolků, sdružení, sportovních klubů a občanských aktivit, zvláště pak těch, které se nenahraditelným způsobem starají o mládež a výrazně přispívají ke kulturnímu vyžití našich seniorů, budeme podporovat finančně i materiálně a vybudováním Spolkového domu ze staré hasičárny
 • budeme pokračovat v konání společenských akcí (Vítání občánků, Setkání seniorů, Krmáš, apod.)
 • prohloubíme spolupráci s naší farností
 • zajistíme pravidelný úklid komunikací
 • zajistíme údržbu veřejné zeleně a péče o veřejná prostranství na vysoké úrovni; na vhodných místech vysázíme nové stromy a keře
 • pomníky budou vždy vkusně a celoročně upraveny – jsou vizitkou našeho obvodu a vyjádřením úcty k minulým generacím
 • budeme dbát na řádné využití sokolovny pro aktivity občanů a spolků

Samospráva a chod úřadu

 • zajistíme, že ve vedení obvodu budou odborníci; podstatně zvýšíme odbornou úroveň práce úřadu
 • do činnosti samosprávy obvodu zapojíme co nejvíce občanů
 • při řešení problémů budeme vycházet ze stanovisek odborných komisí
 • jednání samosprávy bude transparentní
 • plnou účast opozice v komisích a výborech považujeme za samozřejmost; opozice bude mít kontrolní funkci a vždy zaručený volný přístup k veškerým dokladům o hospodaření, investicích apod.
 • zjednodušíme administrativu pro občany
 • budeme občany včas a objektivně informovat o dění v obci (včetně průběžných informací o hospodaření a investicích) osvědčenými (rozhlas, zpravodaj) i moderními prostředky (internet, sms, atd.); internetové stránky Pustkovce budou mít aktuální obsah, přehledné a účelné uspořádání a moderní vzhled; vytvoříme oficiální profil Pustkovce na Facebooku
 • budeme pokračovat v prezentaci městského obvodu v rámci města i Moravskoslezského kraje (vydávání Pustkoveckého zpravodaje, příprava 645. výročí první písemné zmínky o Pustkovci v roce 2022, apod.)
 • budeme pokračovat v zápisech do obecní kroniky a ve fotokronice Pustkovce

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K VOLBÁM

DĚKUJEME ZA VÁŠ HLAS

MS ODS PUSTKOVECPustkovec je dobrá adresa