Kotlíkové dotace
4. března 2019

Kotlíkové dotace

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2019 schválilo v rámci podpory 3. výzvy Kotlíkových dotací všechny občany Polanky nad Odrou, kteří využijí pravděpodobně poslední možnosti, jak téměř bezplatně vyměnit svůj nevyhovující kotel na tuhá paliva, DAREM ve výši 10.000 Kč

Dne 10. dubna 2019 bude vyhlášena 3. výzva Kotlíkové dotace. Příjem žádostí bude zahájen 13. května 2019. Žadatelé mohou být fyzické osoby nepodnikající vlastnící rodinný dům na území Moravskoslezského kraje. Od 1. září roku 2022 bude provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy zcela zakázán.

Předmět podpory:

výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:

1) kotel na biomasu – automatický, s ručním přikládáním

jen kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva

2) plynový kondenzační kotel

jen plynové kondenzační kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů

3) tepelné čerpadlo

jen tepelná čerpadla plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů

Předmětem podpory budou pouze zdroje tepla zapsané v Seznamu výrobků a technologií vedeném SFŽP pro 3. výzvu kotlíkových dotací

 • RD může být vytápěn dvěma zdroji tepla – nahrazovaný kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění
 • Původní kotel musí/musel být v provozu před realizací výměny (pořídit fotodokumentaci)
 • Původní kotel musí být znehodnocen a ekologicky zlikvidován

Způsobilé výdaje v rámci dotace:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle (včetně nákladů na úpravu spalinových cest) nebo tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu,
 • náklady na projektovou dokumentaci – tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti

Výše podpory

 • Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč

Bonusy

 • Prioritní oblasti se znečištěným ovzduším – bonus 7 500 Kč
 • Příspěvek MSK – 7 500 Kč
 • Příspěvek Statutárního města Ostrava – 10 000 Kč
 • Dar MOb Polanka nad Odrou – 10 000 Kč

Rovněž má být vyhlášen Program bezúročných půjček na výměnu kotlů. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je dle posledních zpráv celkem 740 milionů korun.

Kde a kdy budete žádat o kotlíkovou dotaci

Na krajském úřadě Moravskoslezského kraje poté, co vyhlásí výzvy pro občany.

Krajské kotlíkové kontakty:

e-mail: kotliky@msk.cz

Kotlíková linka: 595 622 355

web: http://lokalni-topeniste.msk.cz/

https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/

Veškeré informace Vám poskytne Bc. Beata Štěpánová, DiS. – ÚMOb Polanka nad Odrou

https://polanka.ostrava.cz/cs/obcan/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace