2. zasedání zastupitelstva dne 19. 12. 2018
31. ledna 2019

Darina Slováková: 2. zasedání zastupitelstva dne 19. 12. 2018

Vážení spoluobčané, jak jste jistě zaregistrovali nejen v Polanském zpravodaji, na konci roku proběhlo druhé zasedání zastupitelstva, kde se mimo jiné také projednávalo velmi důležitý bod ve formě rozpočtu na rok 2019.

Zastupitelstvo schválilo jednomyslně všechny předložené majetkoprávní body, rozpočtová opatření, nenavýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a rozpočet na rok 2019.

Byli schváleni členové obou výborů zastupitelstva.

Členové kontrolního výboru byli dle návrhu předsedy Ing. Petra Tomáška a starosty městského obvodu jednomyslně zvoleni a kontrolní výbor bude zasedat ve složení Darina Slováková (ODS), Čestmír Koller (SPD) a předseda Ing. Petr Tomášek (SOUSEDÉ 2018).

Členové finančního výboru byli voleni dle návrhu předsedkyně paní Marie Krejčí a starosty městského obvodu, ale navrhovaný člen pan Kamil Havrlant (SOUSEDÉ 2018) byl většinou SNK Polanka nad Odrou zamítnut a finanční výbor zůstává nově 3 členný (v minulých volebních obdobích měl vždy 5 členů) a bude zasedat ve složení Ing. Iveta Hellerová (SNK Polanka nad Odrou), Mgr. Jiří Šlachta (SOUSEDÉ 2018) a předsedkyně paní Marie Krejčí (KDU-ČSL).

O těchto bodech jednání zastupitelstva jste se, Vážení spoluobčané, dočetli v Polanském zpravodaji, který Vám byl právě doručen do schránek.

O jednom velmi zásadním bodu, který se také velmi výrazně promítne do hospodaření městského obvodu a v Polanském zpravodaji byl tento bod opomenut, bylo schválení mimořádné odměny starostovi městského obvodu ve výši 100.000,- Kč.

K tomuto bodu jsem na zastupitelstvu vznesla námitku, kdy jsem nezpochybnila osobní přínos starosty na rozvoji Polanky nad Odrou, který každý z nás denně vnímá  a souhlasila jsem s mimořádnou odměnou, ale nesouhlasila jsem s její výši, zejména proto, že na základě Přílohy k nařízení vlády č.  318/2017 Sb., došlo k 1. 1. 2018 k navýšení odměn starostů v obci s počtem obyvatel od 5 001-10 000 (Polanka nad Odrou měla k 1. 1. 2018 5 034 obyvatel) na 61.501 Kč/měsíc. Za celý rok 2018 si tedy každý starosta se shodným počtem obyvatel polepšil o více než 100.000 Kč/rok.

Ale toto navýšení bude v roce 2019 nadále pokračovat. Na základě Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2019 vzroste odměna starostů s počtem obyvatel od 5 001 do 10 000 na částku 65.806 Kč, tj. o 4.305 Kč/měsíc. Za letošní rok se opět zvýší roční odměna o 51.660 Kč.

Na odměnu uvolněného člena zastupitelstva (v našem městském obvodě se jedná pouze o starostu) má každý tento zastupitel zákonný nárok o tom není pochyb. Výše uvedené řádky jsem uvedla pouze jako informaci, že bez ohledu na schválení mimořádné odměny starosty městského obvodu Polanka nad Odrou, došlo již v průběhu roku 2018 k navýšení odměny na základě uvedených zákonných předpisů o více než 100.000 Kč/rok a v době zasedání zastupitelstva jsme již měli k dispozici informaci o novém navýšení měsíčních odměn starostů o dalších 51.660 Kč v roce 2019.

  S ohledem na skutečnost, že městský obvod Polanka nad Odrou hospodaří s penězi daňových poplatníků, ale také dle výše uvedeným skutečnostem, jsem jako jediná hlasovala proti tomuto návrhu, hlasování se zdržel zastupitel pan Kamil Havrlant (SOUSEDÉ 2018), ostatní zastupitelé (nebyl přítomen Mgr. Jiří Šlachta) hlasovali pro mimořádnou odměnu ve výši 100.000,- Kč.

Je třeba zdůraznit, že náplní práce všech starostů a primátorů je pečovat o rozvoj svých měst, obcí a obvodů a mimo jiné zajišťovat dotace proto schválené projekty a záměry. Tak jako starosta minulý, současný či budoucí, bez ohledu na politickou příslušnost a aktuální rok. Nejedná se v žádném případě o činnost nad rámec jejich pracovní náplně. A to, že se to daří i v Polance nad Odrou je nezpochybnitelný fakt. Tak jako je nezpochybnitelné, že dochází díky čerpání dotací k rozvoji všech městských obvodů, města Ostravy a nejen naší Polanky nad Odrou.