Volební program pro komunální volby
28. července 2022

Jan Kerner: Volební program pro komunální volby

Volební program ODS Louny ve 22 bodech

LOUNY 22!

Bod 1 - vize

Od svého vzniku se ODS podílí na rozvoji Loun. Proto se i letos před volbami ptáme: “Jaké Louny chceme za 4 roky?” Jsme přesvědčeni, že je nutné udělat tlustou čáru za pandemií a naplno se věnovat zlepšování infrastruktury města, např. sportovních a kulturních zařízení, vozovek a chodníků, parkovišť, škol, dětských hřišť a zelených ploch. Louny budou bezpečné a čisté město, bude zajištěno kvalitní základní vzdělání, město nebude zadluženo, budeme pečovat o kulturní památky a s tím spojený rozvoj turistiky.

Bod 2 - Čistota

Louny si musí udržet tradici čistého města! Základem péče o čistotu je pro nás pravidelně prováděné blokové čištění. Zaměříme se také na možné zdroje znečištění, zejména odpadové nádoby na sídlištích, ale také otevřené výkopy a skládky sypkého materiálu. Budeme dbát na čistotu na vjezdu do města, po silnici i železnici. Najdeme cestu, jak omezit počty holubů ve městě. Nezapomeneme na tradiční problém psích exkrementů. Budeme pokračovat i v pravidelné deratizaci.

Bod 3 - Životní prostředí

Pojmem životní prostředí rozumíme především trojici zeleň – voda – vzduch. Analýzou katastrálních map najdeme nová místa, kde mohou vzniknout aleje, malé lesíky a parčíky. Každý rok vysadíme 1000 nových stromů. Vyčistíme lounský les na Mělcích. Víme, jak pokročit v řešení zasakování dešťové vody ze střech i komunikací. Také čistý vzduch je důležitý – nechceme, aby celé čtvrti dusila nezodpovědnost jednoho majitele zastaralého topeniště.

Bod 4 - Doprava

Tradiční prioritou je napojení Loun na Prahu, jak dálnicí D7, tak železničním spojením přes Lovosice a výhledově i vysokorychlostní tratí. Nadále musíme řešit i parkování ve městě, zejména před Žateckou bránou a na sídlištích. U nové výstavby zajistíme chodníky a parkování před každým domkem. Na západním okraji města připravíme koncept zelených parkovišť se stromy a zasakováním vody. Omezení dopravy při rekonstrukcích inženýrských sítí musí být co nejkratší – trváme na rychlém průběhu staveb. Město bude i nadále podporovat fungování autobusové MHD ve městě i sousedních obcích, včetně koordinace s integrovaným systémem Ústeckého kraje. Nezapomeneme ani na další rozvoj sítě cyklostezek a trvalou péči o dobrý stav chodníků. Chceme pokročit v další přípravě jihovýchodního obchvatu města směr Černčice.

Bod 5 - Odpady

Nakládání s odpady je jednou z nejdůležitějších kompetencí města. Boj s nepořádkem kolem kontejnerů nikdy nekončí. Vytvoříme systém kontroly dostatečného objemu odpadových nádob při zachování přijatelné výše platby za odvoz odpadu. Vybudujeme další praktická kontejnerová stání. I nadále budeme nabízet občanům možnost využívat kontejnery na separovaný sběr pro papír, plasty a sklo. Ve spolupráci s firmou Marius Pedersen zajistíme další provoz sběrného dvora i organizaci sběrových sobot. Podpoříme vzdělávání žáků v třídění odpadů.

Bod 6 - Sport

Sport je jednou z našich priorit. Budeme i nadále podporovat fungování bazénu, koupaliště se saunou, zimního stadionu, sportovní haly, fotbalového areálu a dalších sportovních zařízení. Chceme postavit další hřiště pro míčové hry (florbal, házená, basketbal) dostavbou sportovní haly nebo přístavbou některé školní tělocvičny. Podstatně zlepšíme vybavení školních sportovních zařízení a areálů šatnami a sociálními zařízeními a nabídneme tyto prostory k maximálnímu využití pro veřejnost. Lounské výstaviště v parku TGM a letní cvičiště se stanou dvěma základními centry sportovního a rekreačního vyžití louňáků. Budeme podporovat mládežnický sport a významné sportovní akce propagující město a region Dolní Poohří.

Bod 7 – turistika a rekreace ve městě

Jsme připraveni vytvořit kilometry nových tras pro pěší turistiku v bezprostředním okolí města. Hůlkaři se tak budou moci vydat například směrem na Jimlín, po obnovené stezce podél řeky, z Tomanovy ulice k lesu Skalka i do lesa na Mělcích až k památníku roku 1813. Místem pro procházky a běhání se musí stát i doposud nedotčená příroda v okolí ulic Ke Kopci a Chlumská s propojením na Blšanský Chlum, stejně jako Nečichy a Brloh. K rekreaci by se dal využít prostor mezi velodromem a Mořickou strání.

Bod 8 – Louny jako atraktivní město pro návštěvy

Ve spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří se budeme i nadále snažit přilákat do města více návštěvníků k výletu či ještě lépe víkendovému pobytu. Hlavním lákadlem je samozřejmě historické centrum města s kostelem a hradbami a s originálním posezením v kavárnách a hospůdkách. Chceme propagovat také architekturu Kotěrovy kolonie. Originalitou města je i pramen LUNA, který si kromě reklamy zaslouží zatraktivnění svého vývěru. Návštěvníkům nabízíme také malebnou krajinu Českého středohoří, Ranou, Oblík a desítky dalších kopců lákajících k procházce. Budeme i nadále podporovat vznik tábořišť pro obytné vozy.

Bod 9 – kultura

Kultura, to je divadlo, galerie, kino, ale i kulturní dům Zastávka, knihovna či základní umělecká škola. Chceme podporovat vzájemnou spolupráci kulturních institucí se školami ve městě. Podpoříme veškeré kulturní akce konané institucemi města, krajem i soukromými osobami a pokusíme se sladit jejich kalendář. Budeme se snažit oživit letní amfiteátr v Masarykových sadech. Lounské letní vábení zachováme jako jednodenní akci, doplněnou o další doprovodné kulturní akce během celého léta.

Bod 10 – vzdělání

Kvalitní vzdělání je naší prioritou. Odpovědností města jsou především mateřské a základní školy, které musí dostat odpovídající materiální zabezpečení včetně pomoci s předfinancováním projektů. Svůj díl práce na vzdělávání odvádí i městská knihovna. Je důležité, jak děti tráví volný čas, budeme proto dále podporovat mimoškolní a zájmové činnosti dětí a mládeže. Vynasnažíme se opravit, zlepšit či revitalizovat sportoviště škol. Chceme spolupracovat také s oběma lounskými středními školami, u gymnázia navíc město odpovídá za stav budovy.

Bod 11 – bezpečnost

Také pro městskou policii platí heslo “Pomáhat a chránit”. Strážníci musí pomáhat slušným lidem a k represi se uchýlit jen v krajním případě. Při řešení přestupků budou strážníci postupovat slušně a profesionálně a vždy pořizovat záznam na osobní kameru. Budeme reagovat na podněty občanů ohledně bezpečnosti a klidu ve městě. Soustředíme se na problémová místa i s pomocí kamerového systému. Současně platí, že strážníci jsou oči města: nesmí přehlédnout žádný výmol, žádnou poškozenou značku, žádný zlomený strom. Příspěvkem k bezpečnosti města je také bezchybný provoz kvalitní sítě veřejného osvětlení.

Bod 12 – práce a podnikání

Město samo nemá podnikat. Odpovědností města je zajistit podnikatelům profesionální úředníky. Chceme podstatně zlepšit fungování stavebního úřadu a přilákat tak další investory a zaměstnavatele. Důležitou odpovědností města je poskytnout dokonalou infrastrukturu, zejména síť kvalitních cest pro transport materiálu a výrobků a jízdy a chůze zaměstnanců do práce. Město spolupracuje se zaměstnavateli i při zajištění dopravy zaměstnanců do práce vlakem, autobusem, autem, pěšky či na kole.

Bod 13 – zdravotnictví

Jsme si vědomi, že v našem městě je dlouhodobý nedostatek lékařů mnoha odborností. Většina problémů ve zdravotnictví nespadá do kompetence městské samosprávy. Přesto se budeme snažit aktivně jednat se zdravotními pojišťovnami a Ústeckým krajem o možnostech větší dostupnosti lékařské péče v Lounech. Chtěli bychom pomoci ke zlepšení zdravotní péče i dalšími podpůrnými kroky, jako například trvalá podpora lékařské pohotovosti či udržování dobrých vztahů se spádovými nemocnicemi. Rádi bychom vytvořili takové podmínky, aby se mladí lékaři chtěli usadit v Lounech a otevřít si zde svoji praxi.

Bod 14 – bydlení

Spokojené bydlení je základem spokojeného života. Zajištění bydlení pro sebe a svou rodinu je základním úkolem každého občana. Až na výjimky nepovažujeme bydlení za veřejný statek. Nárůst cen v poslední době znamená podstatný problém pro mladé rodiny. Zvýšíme nabídku na trhu prodejem volných městských bytů v dražbě. Zkusíme také najít cestu k prodeji bytů jejich nájemníkům. Důležitý je také územní rozvoj města. Louny čeká další výstavba rodinných domků i bytových domů a tomuto trendu chceme jít naproti.

Bod 15 – územní rozvoj

Louny mají nakročeno k mohutnému územnímu rozvoji. Město přitom nemůže být samo developerem, jeho role je být moderátorem a hledat společný zájem vlastníků pozemků, investorů a budoucích obyvatel nových území. Městu náleží úkol podpořit výstavbu páteřních ulic (v lokalitách Tomanova a Volkmannova - Mělecká) nebo přístupových komunikací (Jimlínská - u vodárny, Chlumská - za Zahradním městem). Příčné ulice musí být realizovány v režii jednotlivých developerů. Společným úkolem je potom ozelenění nově vznikajících čtvrtí.

Bod 16 – sousedé

Investovat energii do udržování dobrých sousedských vztahů není jednoduché, ale je to investice do budoucnosti města. Louny se díky rozvoji minulých let dostaly až na hranice katastru sousedních obcí, někde došlo k bezprostřednímu propojení. Řadu problémů tedy musíme řešit společně. Obce Cítoliby se týká rozvoj Jimlínské ulice, budoucí lesopark v ulici Průmyslová i společná stanice dobrovolných hasičů. Do Chlumčan vymyslíme propojení pro pěší i cyklisty a důležitá je i čerpací stanice LNG na hranicích katastru. Bez Černčic se nedá připravit budoucí jihovýchodní obchvat města ani řešení terminálu vysokorychlostní železnice. Ve spolupráci s Dobroměřicemi vyřešíme rekreační zázemí města za cyklistickým stadionem a na Mořické stráni. Spolu s Blšany pak najdeme způsob řešení rozvojové plochy na Pšaňáku včetně dohody o přístupových cestách.

Bod 17 – historie

Historie dýchá z každého kamenu lounských ulic. Vážit si odkazu předků není pro Lounské luxus, ale přirozené vnímání světa. Zachováme v dobrém stavu hradby a Žateckou bránu. Ve spolupráci s církvemi budeme dbát i o kostely a využívat je také pro kulturní účely. Pomůžeme k nalezení nového citlivého využití pro lounskou synagogu a odkaz našich židovských předků chceme připomenout také podporou programu tzv. kamenů zmizelých či založení muzea hodinek Bulova. Podporujeme instalaci pamětních desek na domech významných lounských rodáků a občanů. Vysokou prioritou je pro nás Daliborka, kterou opravíme a nalezneme pro ni vhodné využití.

Bod 18 – Louny ve světě

Mezinárodní spolupráce je pro naše město tradičně velikým obohacením. Dobrých nápadů není nikdy dost a dají se sbírat všude kolem. Chceme zachovat tradiční čtyřlístek partnerských měst: německé Zschopau, slovenský Lučenec, nizozemský Barendrecht i francouzské Moret-Loing-et-Orvanne (dříve nazývané Veneux-Les Sablons). Aktivně budeme hledat také vhodné partnerské město na Ukrajině. Se všemi bychom rádi rozvíjeli spolupráci v oboru sportu, kultury, ale i místní správy.

Bod 19 – stavebnictví

Stavebnictví je obor, který si zaslouží zvláštní pozornost – jenom díky němu město roste do krásy. Pro stavitele chceme vytvořit nejlepší možné podmínky. Zlepšíme a především zrychlíme práci stavebního úřadu. Dodržování zákonných lhůt ve správním řízení se musí stát nepřekročitelným standardem. Zvláštní pozornost budeme věnovat přípravě rozvojových plánů pro větší území. U stavebních zakázek města dodržíme dlouholetou tradici férových a transparentních výběrových řízení. V rámci zákonných možností budeme vyvíjet tlak na majitele zanedbaných nemovitostí s cílem přesvědčit je o vhodnosti investice do rekonstrukce nemovitosti.

Bod 20 – sociální odpovědnost

Věk dožití stoupá a s ním i počet seniorů, většina z nich aktivních. Naší prioritou je podpora doma poskytovaných pečovatelských služeb. Podpoříme ale i připravované rozšíření kapacity Domu s pečovatelskou službou o půdní vestavbu objektu U Pramene. Trvale budeme podporovat volnočasové aktivity seniorů včetně Univerzity třetího věku při městské knihovně. Nezapomeneme ani na ubytovnu pro bezdomovce provozovanou Červeným křížem. U dalších ubytoven budeme tlačit na zkulturnění prostředí kolem objektů.

Bod 21 - finance

A to nejdůležitější na konec – peníze. Louny během několika let splatí úvěr na plavecký bazén, a do té doby nepřichází v úvahu jakékoli další zadlužování. Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Investiční výdaje budou směřovány prioritně do nezbytné městské infrastruktury: vozovky, chodníky, parkoviště, sportovní a kulturní zařízení, školy, parky a dětská hřiště. Výnosy z prodeje majetku jsou určeny výhradně pro zkvalitňování a rozšiřování stávajícího majetku města, ne na krytí provozních výdajů.

Ing. Jan Kerner

Ing. Jan Kerner

předseda místního sdružení
člen místní rady
člen oblastní rady
zastupitel

Více o autorovi