11. ledna 2016

Senátoři chtějí napravit nedostatky v zákoně ohledně očkování dětí

Nechceme vyřešit otázku povinnosti či dobrovolnosti očkování u dětí. Cílem námi předkládaného pozměňovacího návrhu je pouze napravit zjevné nelogičnosti v současné právní úpravě.

Nechceme vyřešit otázku povinnosti či dobrovolnosti očkování u dětí. Případné zásadní legislativní změny by měly být předmětem vládního návrhu jako výsledek diskuse odborníků i zástupců nevládních organizací a informované veřejnosti. Cílem námi předkládaného pozměňovacího návrhu je pouze napravit zjevné nelogičnosti v současné právní úpravě.

Tak zní úvod důvodové zprávy návrhu (senátní tisk č. 182) na změnu zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.), jenž 7. ledna 2016 předložilo 37 senátorů. Chtějí tak odstranit některé nedostatky v novele, která po více než ročním projednávání nabyla účinnosti 1. prosince 2015. Poslanecká sněmovna do ní však nezařadila pozměňovací návrhy Senátu a loni na podzim ji schválila v původní verzi. 

Prvním z nyní navrhovaných novelizačních bodů je zrušení požadavku na očkování při pořádání škol v přírodě a zotavovacích akcí, tedy jinými slovy povolení účasti neočkovaných dětí na školách v přírodě a letních táborech.

„Existence naplnění tohoto požadavku je nelogická mimo jiné i proto, že nezahrnuje celou řadu dalších akcí, na kterých se očkované a neočkované děti společně účastní. Mám na mysli například povinnou školní docházku, různé dětské hry a soutěže, dětské karnevaly, koncerty, divadelní představení, návštěvy sportovních utkání atd. Jedinou možností, jak smyslu požadavku vyhovět by vlastně byla úplná separace očkovaných a neočkovaných dětí a to je nejen nesmyslné, ale i v praxi neproveditelné,“ uvedl jeden z předkládajících senátorů Miloš Vystrčil.

Senátní návrh se dále zabývá zodpovědností školských zařízení a pořadatelů zotavovacích akcí.

„Hrozit například vedoucímu zájmového kroužku nebo trenérovi sportovního oddílu, že mu dáme pokutu několik tisíc korun, pokud na svoji akci vezme neočkované dítě, nemůže vést k ničemu jinému než k tomu, že se postupně přestanou jakékoliv takovéto akce pro děti organizovat. Jediný, kdo na to doplatí, budou samozřejmě právě děti a naše společnost. Udělovat pokuty v řádu desítek tisíc korun za pouhé nedopatření či administrativní pochybení považuji za nesmysl,“ vysvětlil Vystrčil stanovisko senátorů.

Požadované změny cílí také na výši sankce hrozící mateřským školám, dětským skupinám a poskytovatelům péče o děti do tří let v případě přijetí neočkovaného dítěte. Pokuta ve výši až půl milionu korun je podle předkládajících senátorů zcela nepřiměřená svému účelu a může být taktéž likvidační, a to i v případě neúmyslného zavinění. „Navrhujeme proto snížit maximální výši sankce na 30 tisíc korun,“ dodal Vystrčil.

Vláda novelu zákona o ochraně veřejného zdraví poprvé předložila 18. července 2014, účinnosti ale nabyla až téměř o rok a půl později. Mezi hlavní cíle novely patřilo snížení byrokratické zátěže osob zejména v oblasti ochrany zdraví při práci (např. zrušení povinnosti kategorizovat práce pro tzv. samozaměstnavatele), dopracování oblasti podpory zdraví a vymezení spolupráce s kraji v této oblasti, a také sladění terminologie zákona o ochraně veřejného zdraví s terminologií zvláštních zákonů a nařízení Evropské unie v oblasti chemických látek a směsí. Na úseku hluku byl nově definován chráněný venkovní prostor staveb. V oblasti očkování byla doplněna definice pravidelného očkování a stanovena odpovědnost zařízení pečujících o děti do patnácti let věku, u nichž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova, za provedení pravidelného očkování. 

Bližší informace poskytne:

RNDr. Miloš Vystrčil
senátor
+420 606 767 544
milos@vystrcil.cz

www.vystrcil.cz