12. března 2014

Interpelace na ministra školství ve věci čerpání OP výzkum a vývoj pro inovaci

Ústní interpelace poslance Simeona Karamazova na ministra školství Marcela Chládka ve věci čerpání OP výzkum a vývoj pro inovaci.

 
Simeon Karamazov: 
 
Vážený pane ministře školství, moje interpelace se týká implementace operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Z oficiálních údajů o čerpání OP VaVpI bylo k lednu 2013 vyčerpáno 56,3 miliardy korun z celkové alokace 61,2 miliardy korun. To znamená, že existuje volná alokace ve výši 4,9 miliardy korun. Při současném kurzu eura je to dokonce více než 5,3 miliardy korun. K této částce můžeme připočíst další desítky až stovky milionů vzniklých úsporami při realizaci projektu, nebo tím, že některé velké projekty, například ELI, nestihnou prostředky vyčerpat na základě pravidla N + 2. Řádově tedy zbývá až 6 miliard korun volné alokace v rámci OP VaVpI, které, pokud to dokážeme, můžeme ještě vyčerpat na smysluplné projekty.
 
Možností, jak využít tyto volné prostředky, bylo podpořit pražské vysoké školy v rámci nové výzvy ve výši 2 miliardy korun a další výzvy na posílení VaV kapacit mimopražských institucí zhruba ve výši jedné miliardy korun. Protože Praha je regionem, který nemohl z definice čerpat prostředky OP VaVpI, bylo nutné vyjednat s Evropskou komisí výjimku. Evropská komise s výjimkou souhlasila za podmínky, že budou financovány dosud nepodpořené projekty, které byly doporučeny k financování a zůstaly v takzvaném zásobníku. Tyto vyřazené projekty byly pro jejich kvalitu explicitně doporučeny k financování, mohou být velice rychle zahájeny, a vzhledem ke své rozumné velikosti kolem 100 milionů korun také úspěšně realizovány ještě před koncem roku 2015. Jejich financování je koneckonců i podmínkou Evropské komise.
 
Moje otázka tedy zní, zda budou tyto projekty financovány. Děkuji.
 
 
 
Marcel Chládek:
 
Děkuji, pane místopředsedo. Moje odpověď: budou. Ale samozřejmě budu trochu delší s tou odpovědí. Ta částka se dokonce týká více než 7 miliard, blíží se k 7,5 miliardy. A to jsou prostředky, které jsou teď momentálně ohroženy s tím, že těch důvodů je celá řada. Můžu začít například vůbec zpožděním při schvalování toho programu, který vznikl někdy v druhé polovině roku 2018 (?), pak destabilizace celého úseku, který měl na starosti evropské fondy, dlouhé schvalování velkých projektů, dlouhé správní lhůty na ÚOHS, novela zákona o veřejných zakázkách, která bohužel ne zcela jde naproti vědeckým projektům, a takto bych mohl pokračovat i včetně fázování projektu ELI, o kterém jste také hovořil.
 
Máme připravený akční plán a jeden z těch bodů je právě podpora zásobníku projektů, a to u těch projektů, které dosahovaly takové kvality, že splní veškeré požadavky, ale nebyly uspokojeny. Zároveň tam ale máme celý balík přípravných opatření. Kromě tohoto je to ještě daleko větší tlak na příjemce, co se týče chybovosti, pomoc ze strany Ministerstva školství odstraňovat tyto chyby, metodická pomoc, dále nová výzva ve výši 3 miliard ve zrychleném režimu tak, abychom mohli stihnout hodnocení a vydávání rozhodnutí tak, aby tyto prostředky nebyly nenávratně ztraceny. Dále se snažíme u těch individuálních projektů, u kterých mimochodem je problém i s udržitelností, o urychlené čerpání, nápravu chyb a nastavení těch projektů tak, aby došlo k čerpání a udržitelnosti projektu.
 
Personální stabilizace, tak to už je, myslím, jasná záležitost. Pokud během roku vyměníte sedm náměstků v této oblasti a osm ředitelů, tak to samozřejmě fungovat nemůže. Já jsem se rozhodl, že personálně do této oblasti zasahovat již nebudu, protože za mých předchůdců těch změn tam byla celá řada a nepřispělo to ke kvalitě fungování ze strany Ministerstva školství.
 
A pravidelně, a to je úkol z vlády a to je poslední má informace k tomuto bodu, máme za úkol z vlády pravidelně předkládat monitorovací a vyhodnocovací zprávu, která bude čtvrtletně informovat vládu o aktuálním stavu.
 
 
 
Simeon Karamazov: 
 
Pane ministře, děkuji za jasnou a konkrétní odpověď. Přesto se zeptám na doplňující otázku. Nevím, jestli je moje informace zcela správná, ale myslím, že zásobníky byly zrušeny, možná i neoprávněně. Otázka je tedy: budou tyto zásobníky obnoveny?
 
 
 
Marcel Chládek:
 
Já mám informaci, že zásobníkové projekty jsou k dispozici. Pokud byly zrušeny, nemám tuto informaci, takže to prověřím. Ale informaci, kterou mám z tohoto úseku, tak je, že bude jeden z bodů, a je to napsáno i v tom materiálu do vlády, jeden z bodů bude právě čerpání ze zásobníkových projektů.