Shrnutí ideové konference ODS: „Kam dál s českou ekonomikou“

26. března 2015
Shrnutí ideové konference ODS: „Kam dál s českou ekonomikou“

Cílem ideové konference ODS „Kam dál s českou ekonomikou“ bylo diskutovat aktuální problémy české ekonomiky, analyzovat hospodářskou politiku současné vlády a hledat taková řešení, která by vrátila naší ekonomice robustnější hospodářský růst, podobný tomu před příchodem euro-americké krize v r. 2008, který by generoval dostatečný počet nových pracovních míst a vedl k rostoucí životní úrovni občanů ČR.

Mezi hlavními tezemi vystupujících, mezi které patřili jak představitelé ODS, tak zástupci ekonomické obce, zaznělo:

 • upozornění na skutečnost, že stávající hospodářské oživení (růst HDP okolo 2 %) je oživení velmi křehké a zranitelné;
 • cílem hospodářsko-politických autorit státu by mělo přicházet s takovými opatřeními, která by posilovala zesláblou českou ekonomiku a vrátila ji robustní hospodářský růst z předkrizového období (více jak dvojnásobný oproti dnešním číslům), což by umožnilo začít opět dohánět vyspělejší ekonomiky, generovat nová pracovní místa a zvyšovat životní úroveň v ČR;
 • k vyšším číslům ekonomického růstu nemohou přispět vyšší schodky státního rozpočtu, jak se snaží namluvit české veřejnosti premiér Sobotka a ministr financí Babiš. Zdroje růstu neleží v deficitech rozpočtu, dlouhodobá nerovnováha veřejných rozpočtů naopak ekonomický růst brzdí;
 • hospodařit s deficitem 100 mld. Kč v období hospodářského oživení je diletantský způsob zacházení s veřejnými financemi. Období hospodářského oživení by mělo být využito k posílení české ekonomiky tak, aby byla odolnější vůči vnějším i vnitřním šokům. Pokračující deficity ekonomiku naopak oslabují a vystavují většímu nebezpečí. 
 • k vyšším tempům hospodářského růstu vede především větší prostor pro svobodné podnikání a individuální aktivitu pracovitých jedinců. K tomu je nezbytné odstraňovat přebytek regulací, administrativních překážek a byrokracie;  
 • k nejvíce regulovaných trhům patří v ČR trh práce. Povinné odvody zaměstnavatelů za zaměstnance jsou druhé nejvyšší v EU. Český trh práce je jeden z nejvíce „ochranářských“ v rámci nejvyspělejších zemí OECD. Snížení odvodů a větší liberalizace trhu práce by přinesly velký impuls pro růst zaměstnanosti;
 • nedávnou ekonomickou recesi prohloubila i přílišná závislost české ekonomiky na zahraničním kapitálu. Zahraniční subjekty v době recese snížily podíl reinvestic ze svých zisků a zvýšily odvod dividend do svých mateřských zemí. Hospodářská politika by měla více usilovat o rozvoj domácího podnikatelského sektoru;
 • český podnikatelský sektor, zejména střední a nejmenší podnikatelé, čelí dnes ze strany koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL největšímu útoku od r. 1989. Nejukázkovějším příkladem je snaha zavést registrační pokladny. Podíl šedé ekonomiky je přitom v ČR významně nižší než v Chorvatsku a blíží se číslům našich německých sousedů.
 • problém české ekonomiky a veřejných financí navíc není v malém výběru daní. Naše daňová kvóta (podíl vybraných daní na HDP) nevybočuje z průměru EU. Problém naší ekonomiky a veřejných financí tkví ve vysokých veřejných výdajích a to zejména mandatorního charakteru. Vyšší výběr daní pak může zajistit zjednodušení složitého a nákladného daňového systému.
 • je v národním zájmu ČR zachovat si vlastní měnu a autonomní měnovou politiku. 
 
V rámci ideové konference deklarovali předseda ODS Petr Fiala a ekonomický expert ODS Jan Skopeček, že mezi hlavní priority ODS pro nadcházející období patří:
 
 • snížení povinných sociálních odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance z 25 % na 21,5 %. Snížení nákladů na zaměstnance povede zaměstnavatele k najímaní více pracovních sil a bude řešit poměrně vysoký počet nezaměstnaných, který stále přesahuje hranici 0,5 mil;
 • ODS již představila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Jde o daň, která není z hlediska příjmů státního rozpočtu zásadní. Ušetří se nejen náklady na její správu, ale především náklady při pořizování vlastního bydlení zejména mladých rodin, kdy je tlak na jejich finance a rozpočet značný;
 • vedle zrušení daně z nabytí nemovitosti plánuje ODS přijít s návrhem na zrušení silniční daně. Opět jde o daň, jejíchž příjem pro státní rozpočet, v porovnání s náklady ne její výběr, nepředstavuje zásadní položku. Méně daní zjednoduší náš značně komplikovaný daňový systém;
 • ODS nepodpoří vládou schválenou podobu Finanční ústavy, ze které zbyl pouze název a zmizela z ní veškerá smysluplné opatření, principy a sankce, které mohly přispět k brždění trendu zvyšování státního dluhu. ODS bude přicházet s pozměňovacími návrhy, které budou do finanční ústavy vracet povinnosti, jako je nutnost vlády přijít s přebytkovým návrhem rozpočtu, dosáhne-li zadlužení určité mezní hranice.
 • ODS si přeje zachovat českou korunu a autonomní měnovou politiku. První místopředseda ODS Jan Zahradil na ideové konferenci potvrdil požadavek ODS na přehodnocení vztahu ČR k euru (vyjednání trvalé výjimky a referendum o vstupu);
 • ODS využije v Poslanecké sněmovně maxima prostředků, aby zabránila schválení zavedení registračních pokladen. Registrační pokladny znamenají břemeno a náklady pro podnikatelský sektor a to zejména pro nejmenší živnostníky. V ČR musí mít drobné a střední podnikání silné místo. Nechceme zemi, kde budou smět podnikat jen velké korporace;
 • ze stejného důvodu ODS odmítá snahy premiéra Sobotky a odborů na zvýšení zdravotního pojištění pro OSVČ. Takový návrh zvyšující náklady podnikání ODS nepodpoří.