20. května 2014

Expertní tým ODS pro sociální oblast

Dnes se poprvé sešel expertní tým ODS pro sociální oblast vedený Lenkou Kohoutovou. Na pořadu jednání byla problematika důchodového pojištění.

 
ODS zde zastává konzistentní postoj, který hají existenci druhého pilíře důchodového zabezpečení a do budoucna hodlá celý systém otevřít tak, aby do něj mohli vstoupit další občané. Druhý pilíř ve stáří zkvalitní život svým pojištěncům a sníží riziko chudoby. 
 
Expertní tým se dále zabýval financováním sociálních služeb. Pro tuto problematiku byla zřízena speciální pracovní skupina, která navrhne opatření vedoucí k efektivnějšímu nakládání s peněžními prostředky. Diskutována byla i otázka zaměstnanosti. Expertní tým odmítl návrh ministryně práce a sociálních věcí, který chce dotovat státní společnosti až 288 tisíci za vytvoření pracovního místa. „Tento návrh znevýhodňuje soukromé firmy oproti státním a neřeší problém zaměstnanosti, protože dotovaná pracovní místa po skončení dotace zaniknou,“ řekl Adolf Beznoska, člen expertního týmu a poslanec ODS.
 
V neposlední řadě byla řešena otázka sociálně nepřizpůsobivých občanů. Zde se expertní tým shodl, že je nutné konkrétními kroky ošetřit výplatu doplatku na bydlení, tak aby tato dávka nebyla zneužívána na straně majitelů ubytoven, ani ze strany příjemců. „Je nutné vymáhat již platnou legislativu, která při výplatě doplatku na bydlení zohledňuje výši místně příslušného nájemného,“ řekla Lenka Kohoutová, expertka ODS na sociální oblast.