24. února 2014

Interní audit Středočeského kraje konstatoval porušení zákonů

Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly a účinnosti vnitřního kontrolního systému Středočeského kraje za rok 2013 obsahuje zásadní zjištění a jednoznačně uvádí, že vedení Středočeského kraje porušuje zákony.

„Ve zprávě je uvedeno, že Středočeský kraj nedodržuje zákon o účetnictví a účetní závěrka za rok 2013 tedy nemůže podat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví tak, jak vyplývá tato povinnost pro účetní jednotku z ust. § 7 odst. 1 zákona o účetnictví“, říká Ing. Tomáš Havlíček, místopředseda Finančního výboru.

„Je neuvěřitelné, že v rámci provedených interních auditů v průběhu roku 2013 bylo na základě jednotlivých zjištění odborem interního auditu vysloveno 80 doporučení, z nichž však bylo prokazatelným způsobem realizováno pouze 16“, konstatoval Ing. Jan Skopeček, předseda kontrolního výboru.

Dalším závažným zjištěním je skutečnost, že dochází ke dvojímu odměňování pracovníků, kteří jsou zaměstnanci krajského úřadu a zároveň se podílí na projektech EU. Pracovní doba těchto zaměstnanců není prokazatelně oddělena.

V rámci interního auditu byl prověřen i individuální projekt „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“, jehož průběh a čerpání zastupitelé za ODS mnohokrát kritizovali. V rámci zjištění interního auditu je konstatováno, že došlo k několika porušením zákona o veřejných zakázkách, nedodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí o dotaci či k porušení zákona o rozpočtových pravidlech. Interní audit vyčíslil ztrátu kraje z tohoto projektu na částku 609 tis Kč, která vznikla zejména porušováním rozpočtové kázně, nevýhodným nastavením podmínek s dodavateli služeb, porušováním zákona o veřejných zakázkách či proplácením neoprávněných nebo neuznatelných nákladů. „Od první chvíle, kdy změnilo vedení kraje původně připravený projekt, jsme byly výrazně proti způsobu administrace. Varováním pro vedení kraje nebylo ani zrušené výběrové řízení v rámci rozhodnutí ÚOHS“, připomněl postoj Klubu krajských zastupitelů ODS Ing. Tomáš Havlíček.

„Bez povšimnutí nelze nechat zjištění interního auditu, že při administraci veřejných zakázek nedochází k otevírání nabídek bezprostředně po lhůtě pro odevzdání nabídek, jak říká zákon, ale mezi lhůtou pro podání nabídek a otevíráním obálek je časová prodleva několika hodin“, poukázal na porušení zákona MUDr. Raduan Nwelati.

 

Štítky:
tisková zpráva