19. září 2013

ODS pro veřejnou službu, výhodnější dohody o práci a pravidlo "tři přestupky a dost"

Občanská demokratická strana představila další kapitolu Příběhu života, svého volebního programu, k tématům pracovního trhu spojeného se sociálním systémem, bezpečností a justicí.

„Oporou pro naše návrhy jsou zkušenosti mnohých našich kandidátů, kteří se uvedeným tématům věnují ve svém povolání, nebo kteří mají zkušenosti s řešením zaměstnanosti a problémů vyloučených lokalit z komunální politiky,“ zdůraznila Miroslava Němcová, místopředsedkyně strany a hlavní volební lídr ODS.

Trh práce

Podle úřadujícího předsedy Martina Kuby ODS odmítá při řešení nezaměstnanosti socialistické recepty, které chtějí vytvářet pracovní místa placená ze státního rozpočtu nebo evropských dotací. Připomněl také, že koaliční vláda ukončila vládnutí se šestou nejnižší nezaměstnaností v Evropě, což je lepší výsledek, než vykazovala ČR za vlády sociálních demokratů v době ekonomického růstu. „Ke snížení nezaměstnanosti vede kvalitní pracovní trh, na kterém kvalitní zaměstnavatelé nacházejí kvalitní zaměstnance. Proto chceme zavést aktivní pracovní týmy na úřadech práce, které se bohužel v důsledku zásahů do ICT systémů v rezortu pod vedením TOP 09 věnovaly více vyplácení dávek než dobré komunikaci mezi těmi, kdo nabízejí práci a kdo ji hledají,“ uvedl Martin Kuba.

ODS chce dále snižovat byrokracii na pracovním místě – ze zákona o zaměstnanosti chce například vypustit ustanovení o nejvyšší míře pokuty za tzv. „švarcsystém“, nepřípustné pro ni také je, aby například pracovníci na stavbě museli nosit v kapse pracovní smlouvu. Strana chce zároveň otevřít diskuzi o snížení odvodů, které v České republice v porovnání s jinými státy neúměrně zvyšují cenu práce. Nesmí se tak ale dít na úkor vyššího deficitu rozpočtu. ODS chce také zvýhodnit dohody o provedení práce a navrhuje prodloužit dobu jejího trvání na 500 hodin a zvednout částku, ze které se odvádí sociální pojištění. „I nadále trváme na tom, že by nemělo docházet k navyšování minimální mzdy, protože takové opatření nejvíce poškodí ty, které má chránit,“ dodává Kuba. Strana chce vrátit výhody aktivním seniorům a zavést zpět statut osob se zdravotním znevýhodněním, jejichž uplatnění na trhu práce by bylo od nového roku komplikované.


Bezpečnost

ODS podle Miroslavy Němcové reaguje na situaci v některých částech země, kde sociální problémy radikalizují společnost a této situace zneužívají extrémisté. „Jsme přesvědčeni, že proti těmto snahám musí stát zasáhnout, na druhou stranu vidíme znepokojení občanů, kteří v takových lokalitách žijí. Stojíme na straně těch, kteří respektují zákony,“ zdůrazňuje Němcová.

K uklidnění situace ve vyloučených lokalitách podle ODS povede:

 • Posílení zastoupení Policie ČR ve vyloučených lokalitách. Na jednu stranu musí stát být schopen okamžitě a tvrdě zasáhnout proti extremismu a rasismu, zároveň ale nesmí připustit, aby v zemi existovala byť jediná lokalita, kde se slušní lidé bojí vyjít večer na ulici.
 • Opatření „třikrát a dost“. Podpoříme návrh, jehož cílem bude razantně omezit počet drobných krádeží. Dosud platí, že je například krádež, kde je způsobena škoda nižší než 5 tisíc korun, kvalifikována jen jako přestupek. Prosadíme proto, aby každý, kdo se takového přestupku dopustí potřetí v řadě, byl souzen pro trestný čin. Pro zavedení tohoto principu podpoříme rychlé zavedení registru přestupků.
 • Konec problémů ve sběrnách kovů. Prosadíme silnější roli obcí v boji se zloději kovů, protože řadu občanů i obcí trápí opakované krádeže, například okapů či kanálů. Dáme městům a obcím možnost omezit výkup sběrných kovů pouze na určitý čas a místo.
 • V oblasti bezpečnosti chce ODS dále poslat více policistů z kanceláří do ulic a plánuje rozšířit systém Czech POINTů. Ten byl zaveden v době, kdy v čele ministerstva vnitra stál zástupce ODS a lidé díky němu již nemusí například pro výpisy z rejstříku trestů jezdit do Prahy či žádat poštou.
 • Napříště by měli mít lidé„svůj“ Czech POINT doma ve svém počítači, aby si mohli například pomocí přístupu do různých registrů vyřizovat své záležitosti přímo z domova.


Sociální politika

K sociální politice z pohledu ODS uvedla bývalá poslankyně a expertka na sociální otázky Lenka Kohoutová: „Solidarita s potřebnými je výsostně pravicové a konzervativní téma. Pravicová sociální politika spočívá v efektivní a dočasné pomoci, která člověku v sociální tísni umožní opět plně převzít odpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Sociální pomoc státu proto není a do budoucna nemůže být doživotní bezpracnou sociální dávkou. Specifická ochrana v sociální pomoci bez časového omezení patří jen opuštěným dětem, lidem se zdravotním postižením a našim seniorům.“ Sociální systém má být podle ODS jednoduchý a předvídatelný.

V sociální oblasti ODS navrhuje.

 • Vytvořit odborné pracovní týmy, které budou pomáhat zajišťovat pracovní uplatnění uchazečům o zaměstnání ve spolupráci se zaměstnavateli, neziskovými organizacemi a vzdělavateli nebo agenturami práce. Zjednodušit se musí administrativa.
 • Znovu zavedeme veřejnou službu. Pracovat musí každý, kdo je 6 měsíců bez práce anebo se na zaměstnání nepřipravuje. Každý člověk odpracuje pro společnost 20 hodin týdně s možností klouzavé pracovní doby. Kdo odmítne pracovat, bude mít nárok pouze na existenční minimum. Solidarita společnosti má jisté meze. K vyplaceným sociálním dávkám musí každý také přičíst, že solidární společnost hradí za takového člověka zdravotní odvody a jednou mu bude vyplácet i důchod.
 • Zavedeme systém prostupného zaměstnávání, kdy na veřejnou službu navážeme již finančně podporované veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa. Obojí už existuje, jen se těmto nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti musíme věnovat v praxi. Nezaměstnaní získají odrazový můstek pro nástup do reálného zaměstnání. Kromě jiného ve formě podpory dobrých projektů vlastního podnikání.
 • Chceme skoncovat s vysokými sociálními podporami za ubytování v ubytovnách. Podporovat budeme pouze jednotkově lůžko v částce se všemi dalšími poplatky maximálně 1 000 korun za měsíc. Navíc pouze v případě, že ubytovna bude splňovat veškeré hygienické podmínky. Za účinnou podporu sociálního bydlení nepovažujeme nekoordinovanou obecní výstavbu sociálních nájemních bytů. Budeme prosazovat, aby se do nabídky sociálního bydlení mohli kromě obcí ve větší míře zapojit i soukromí vlastníci, samozřejmě ve spolupráci s obcemi.
 • Zavedeme několikastupňový model sociálního bydlení s pomocí sociální služby nebo nájemního bydlení ve formě bytů zvláštního určení. Využití této formy dočasného bydlení bude podmíněno a podporováno intenzivní sociální prací s uživateli, cílené na změnu jejich chování a vypěstování potřebných dovedností umožňujících maximální soběstačnost.
 • Prosazujeme důsledné dodržování pravidel v oblasti sociálních šetření, která jsme pomohli uzákonit. Především pak důslednou vazbu výplaty sociálních dávek na řádnou školní docházku dětí a výplatu všech účelově vázaných sociálních dávek přímo za službou.


Spravedlnost a justice

Priority ODS v oblasti spravedlnosti shrnul místopředseda ODS a lídr v Plzeňském kraji Jiří Pospíšil:
„ODS je připravena dokončit reformu justice. Prioritou je další zkrácení projednávání případů před českými soudy. Již dříve se nám díky konkrétním změnám zákonů podařilo trestní i občanskoprávní řízení výrazně zkrátit. Např. v trestních věcech v roce 2006 byla průměrná délka trestního soudního řízení 250 dnů, v roce 2012 už jen 185 dní (zkrácení téměř o čtvrtinu). V civilním řízení pak byla průměrná délka v roce 2006 531 dní, v roce 2012 369 dní,“ uvedl Pospíšil.

Připomněl tak, že za vlády ODS došlo ke změně exekučního řádu a ke zpřísnění pravidel pro činnost exekutorů. „Díky snížení odměny exekutorů, které vzešlo také z kuchyně ODS, se podařilo v letošním roce snížit počet exekucí o třetinu. ODS bude i nadále dbát na zajištění přísného dohledu nad činností exekutorů ze strany ministerstva spravedlnosti,“ dodal Pospíšil. ODS chce také vést debatu o možném snížení nákladů exekuce v případě malých dluhů.


Návrhy ODS v oblasti justice:

 • Dokončíme elektronizaci justice a prosadíme kompletní elektronický spis, což povede k dalšímu zkrácení délky soudního řízení.
 • Budování soudních minitýmů a posílení administrativního aparátu na soudech - lépe zaplacení administrativní pracovníci přispějí k rychlejšímu vyhodnocování rozsudků, čímž se zkrátí doba čekání na spravedlnost.
 • V novele zákona o soudech a soudcích zavedeme transparentní výběrová řízení pro soudce a soudní funkcionáře.
 • V posledních letech se nám podařilo zvýšit procento vězňů, kteří ve výkonu trestu pracují. Podíl pracujících vězňů dosáhl více než 60 procent, přesto ODS bude i nadále usilovat o to, aby se počet pracujících vězňů zvyšoval. Stejně budeme pokračovat ve snaze o lepší a efektivnější vymáhání pohledávek, neboť vězni musejí dostát svých závazků nejen vůči státu, ale hlavně vůči obětem trestných činů. Problémem jsou vězni, kteří neplatí alimenty na své nezletilé děti. Podpoříme občanská sdružení, která se snaží propuštěné vězně zapojit do práce, a tím jim umožnit vydělávat peníze, které pak mohou sloužit k placení dluhů.