29. května 2013

Návrh zákona o státním zastupitelství míří do Sněmovny

Vláda na svém pravidelném zasedání jednomyslně schválila návrh zákona o státním zastupitelství, který úspěšně prošel několikaměsíčním připomínkovým řízením. Návrhem se nyní budou zabývat poslanci v prvním čtení.

 
„Nový zákon o státním zastupitelství patří k dlouhodobým prioritám ministerstva spravedlnosti. Jeho přijetím se zvýší nezávislost systému státních zastupitelství a od zřízení protikorupčního speciálu očekáváme zlepšení boje s korupcí,“ vyzdvihl hlavní novinky zákona ministr spravedlnosti Pavel Blažek. 
 
Úřad pro potírání korupce při Nejvyšším státním zastupitelství (NSZ) bude mít celorepublikovou působnost ve věcech trestných činů přijetí úplatku, podplacení a nepřímého úplatkářství, závažné finanční kriminality a zvlášť závažných zločinů spáchaných úředními osobami v souvislosti s jejich funkcí. Úřad bude veden náměstkem nejvyššího státního zástupce jmenovaným přímo nejvyšším státním zástupcem na sedm let.
 
Další změnou oproti současnému stavu je pevně stanovené funkční období všech vedoucích státních zástupců a změna způsobu jejich jmenování a odvolání. 
 
Nejvyššího státního zástupce bude nově jmenovat prezident republiky na návrh vlády předložený ministrem spravedlnosti (dnes jej jmenuje i odvolává na návrh ministra spravedlnosti vláda sama), a to na období deseti let bez možnosti opakování dvou po sobě jdoucích funkčních období. Do této pozice bude moci být jmenován pouze státní zástupce, který vykonává právní praxi minimálně deseti let, z toho pět let ve funkci státního zástupce. 
 
Okresní a krajští (vedoucí) státní zástupci budou moci být jmenováni na dobu sedmi let. Krajského státního zástupce nelze jmenovat na dvě po sobě jdoucí období u téhož státního zastupitelství. Vedoucí okresní i krajští státní zástupci budou jmenování na základě výsledků výběrového řízení.
 
Odvolat nejvyššího státního zástupce, případně ostatní vedoucí státní zástupce, bude možné pouze v kárném řízení před kárným soudem. 
 
Zákon zřizuje nově jedenáctičlenný Poradní sbor státního zastupitelství, se kterým budou muset být projednány zejména zásadní personální otázky. Jeho členové se budou vyjadřovat ke jmenování všech vedoucích státních zástupců včetně náměstka nejvyššího státního zástupce, který bude vedoucím Úřadu pro potírání korupce. Členství v tomto sboru bude neslučitelné s funkcí vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce.
 
Návrh také předpokládá zrušení vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci, jejichž agenda bude převedena na NSZ a krajská státní zastupitelství. 
 
Zákon o státním zastupitelství podrobně upravuje právo státního zástupce odmítnout splnění pokynu bezprostředně vyššího státního zastupitelství nebo vedoucího státního zástupce, pokud má za to, že je v rozporu se zákonem, nebo má-li za to, že pokyn vychází z výkladu, který je ve zjevném rozporu s právní naukou a ustálenou rozhodovací praxí. Tyto pokyny i odmítnutí musí být provedeny písemně.