14. května 2013

Nová odpadová legislativa je prioritou Ministerstva životního prostředí

Práce na nové legislativě v oblasti odpadového hospodářství pokračují. Poplatky za ukládání odpadů na skládku by podle představ Ministerstva životního prostředí neměly přesáhnout 1 000 korun. Skládkování by se pak mělo zakázat do deseti let od účinnosti zákona.

 
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa ustavil pracovní skupinu k odpadové legislativě. Její členové mají za cíl přijít do konce června s odpověďmi na pět základních otázek. Jednou 
z nich je výše poplatků za ukládání odpadů na skládku.
 
„Pracovní skupině jsem dal pět otázek. Dvě z nich jsou, zda je Česká republika technicky připravena na zákaz skládkování do deseti let a jaká by podle ní měla být maximální výše poplatku za ukládání odpadu na skládku. Moje představa je maximálně 1 000 korun v relevantním čase,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.
 
Ministerstvo životního prostředí připravuje věcný záměr zákona o odpadech, který by měl být hotový do konce letošního roku. Součástí zákona by měl být zákaz skládkování po deseti letech od účinnosti normy. Preferovaným způsobem nakládání s odpady bude jeho opětovné použití, recyklace a energetické využití.
 
Věcný záměr zákona by měl být hotový do konce letošního roku. Přípravné práce nebyly nikdy přerušeny, v plánu legislativních a nelegislativních prací vlády příprava věcného záměru zákona figuruje.
 
K dalším okruhům, které ministr Chalupa zadal pracovní skupině, patří rozdělení vybraného poplatku za skládkování odpadu mezi MŽP (SFŽP)/kraj/obec, způsob rozdělení poplatku 
a poměr rozdělení financí a případné legislativní úpravy v podobě ukotvení integrovaných systémů nakládání s odpadem (ISNO) v zákoně o odpadech.