17. dubna 2013

Vláda souhlasí s návrhy na zvýšení ochrany dětí před sexuálními útoky a s rozšířením nástrojů pro boj s korupcí

Vláda schválila novelu trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z dílny ministerstva spravedlnosti, která řeší hned tři nedostatky současné právní úpravy.

 
Přináší změny v trestním zákoníku a v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob, kde zatím není obsažená dostatečná ochrana dětí před sexuálními útoky na takové úrovni, jakou vyžaduje EU a také zpřesňuje ustanovení týkající se obchodování s lidmi. Mimo jiné zavádí postih úmyslného získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informačních nebo komunikačních technologií, účasti na pornografickém vystoupení, ve kterém účinkuje dítě a zpřesňuje skutkovou podstatu trestného činu obchodování s lidmi.     
 
Novela dále řeší stav, který dosud neumožňuje postihnout přípravná jednání směřující k dokonání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.  Trestných činů tohoto typu přibývá a je nutné na to adekvátně reagovat. Nově se tedy zpřísňuje trestní sazba u skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, a to z původních osmi na deset let, byl-li tento čin spáchán ve značném rozsahu, a z původních deseti na dvanáct let, byl-li tento čin spáchán ve velkém rozsahu. Zavádí se také trestnost přípravy k tomuto zvlášť závažnému zločinu.
 
Dnes schválený materiál dále reaguje na potřebu efektivněji odhalovat korupci. Pro účinnější boj s úplatky umožňuje motivovat uplácejícího příslibem nestíhání, pokud byl úplatek poskytnut nebo slíben jen proto, že o to byl upláceným požádán, uplácející vše dobrovolně a bez zbytečného odkladu oznámí orgánům činným v trestním řízení a zaváže se podat jak v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď. Policejní orgán v takovém případě rozhodne o dočasném odložení trestního stíhání podezřelého (aktivně uplácejícího). Nutnou podmínkou pro rozhodnutí o nestíhání je pak další plná spolupráce podezřelého. Pokud by ji nesplnil, bude proti němu zahájeno trestní stíhání. Za podmínky, že podezřelý splní svůj závazek ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, státní zástupce rozhodne o jeho nestíhání.
 
K vyloučení případného pochybení při rozhodovací činnosti státního zástupce u tohoto nového institutu bude sloužit oprávnění nejvyššího státního zástupce zrušit nezákonné usnesení o nestíhání podezřelého, a to do tří měsíců od právní moci takového rozhodnutí. Norma by měla platit od začátku příštího roku. 
JUDr. Pavel Blažek

ministr spravedlnosti
místopředseda strany
člen místní rady
předseda oblastního sdružení
zastupitel statutárního města