13. března 2013

Dopravce již nesmí nechat cestující na holičkách

Od začátku března se cestující mohou na delších cestách dovolávat svých práv bez ohledu na zvolený způsob dopravy nebo na to, ve kterém členském státě Evropské unie se zrovna nachází. Ucelený soubor pravidel byl završen nařízením o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Zatímco ještě před pěti lety tahal cestující oproti dopravci za kratší konec provazu a mohl se při delších cestách odvolávat maximálně na to, co mu onen konkrétní dopravce slíbil, od začátku března jsou jeho práva garantována bez ohledu na zvolený druh přepravy a na celém území Evropské unie. Právě prvního března tohoto roku totiž nabylo účinnosti nařízení, které sjednocuje a výrazně posiluje práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Tím byl dokončen právní rámec zahrnující vedle autobusové i leteckou, železniční nebo říční dopravu a Evropská unie se tak stala jedinou částí světa, kde platí ucelený soubor práv cestujících. 
 
Společný soubor zásad se vztahuje především na zpožděné či zrušené spoje nebo případy, kdy cesta nevyjde podle plánu a cestující se ocitne v potížích. Hlavní změny přichází v případě cest delších jak 250 km. To znamená u cest, při nichž čeští cestující většinou vyjíždí za hranice naší republiky. Jelikož řešení krizové situace v cizí zemi je logicky složitější než doma, velmi vítám fakt, že cestující mají právo na pomoc přímo od dopravce.
 
Konkrétně, je-li spoj linkové dopravy zrušen nebo při odjezdu ze zastávky zpožděn o více než 120 minut, mají cestující právo na pokračování, přesměrování nebo náhradu jízdného. Pokud se navíc během cesty porouchá autobus, dopravce nesmí nechat cestující napospas, ale je povinen zajistit jim odvoz jiným způsobem. U cest delších než tři hodiny už najdeme jasné podobnosti s leteckou přepravou, když v případě zrušení nebo zpoždění odjezdu z terminálu o více než 90 minut má být cestujícím zdarma poskytnuto lehké jídlo nebo občerstvení. Pokud je nutný nocleh, je povinnost najít a uhradit ubytování opět na dopravci, který nastalou situaci způsobil.                                                                  
Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda EP
zastupitel statutárního města