Občanský zákoník bude účinný od příštího roku

27. února 2013
Občanský zákoník bude účinný od příštího roku

Vláda se rozhodla zachovat účinnost nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 a jednotného inkasního místa od 1. ledna 2015.

 
Nový občanský zákoník tvoří jednotný právní celek, který shrnuje veškeré soukromé právo do jednoho kodexu. Přináší novou, moderní úpravu soukromoprávních vztahů, mezi jejíž hlavní přínosy patří například větší důraz na úpravu osobnostních práv, podpora principu svobodné vůle či jednotná úprava závazkového práva.
 
„Jsme si vědomi této velké a závažné změny. Osvobození se od komunistického občanského zákoníku, který pochází z počátku 60. let a zavedení tohoto moderního občanského práva, je podle našeho názoru správný krok,“ uvedl o návrhu premiér Petr Nečas. „Vláda se shodla na tom, že ponecháme v platnosti stávající platný stav, tzn. účinnost občanského zákoníku od 1. ledna roku 2014. Účinnost zákonů, které se týkají jednotného inkasního místa pak od 1. ledna roku 2015. Je to logický postoj, vláda se přirozeně přiklonila k právně platnému stavu,“ dodal premiér Nečas.
 
Nový zákon upraví civilní soudní řízení

V souvislosti s novým občanským zákoníkem vláda schválila návrh zákona o zvláštních řízeních soudních. Ten upraví řízení, která jsou novým občanským zákoníkem předvídána. Civilní soudní řízení bude nově rozděleno do dvou samostatných zákonů. Stávající občanský soudní řád upraví pouze řízení sporná.
 
„Nový zákon o zvláštních řízeních soudních upraví civilní soudní řízení v nesporných věcech (např. řízení o způsobilosti k právním úkonům, nebo pozůstalostní řízení),“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.
 
Nově upravené instituty
 
Zákon o zvláštních řízeních soudních zavádí následující zcela nové instituty:
 
Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat – navržená opatření, jsou oproti současným (omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům) mírnější:
 
- předběžné prohlášení - umožní člověku, který u sebe pozoruje rozvíjení duševní poruchy, projevit závazně vůli, jak mají být nadále jeho záležitosti spravovány a kdo je má spravovat jako jeho opatrovník,
 
- nápomoc při rozhodování - podpůrce na rozdíl od opatrovníka nejedná namísto osoby se zdravotním postižením, ale jedná společně s ní. Smlouva o nápomoci vyžaduje schválení soudem,
 
- zastoupení členem domácnosti - zletilého, kterému duševní porucha brání samostatně právně jednat, bude se souhlasem soudu zastupovat člen jeho domácnosti,
 
- omezení svéprávnosti – oproti zbavení způsobilosti k právním úkonům bude soud moci svéprávnost člověka pouze omezit a to dočasně. To v případě, nepostačí-li méně omezující opatření.
 
Nezvěstnost – vedle prohlášení za mrtvého se zavádí institut soudního prohlášení za nezvěstného.
 
Zásah do integrity – nově bude se zásahem do duševní a tělesné integrity třeba souhlasu především toho, jehož se zásah týká.
 
Domácí násilí – zavádí se řízení ve věci samé. Povinnosti uložené účastníkovi předběžným opatřením, budou moci být obsahem rozhodnutí ve věci samé.
 
Svěřenský fond – jeho zakladatel vyčlení ze svého majetku určitou část a svěří ji správci, který majetek spravuje ve prospěch určité osoby (obmyšleného) či za konkrétním účelem.
 
Učinnost zákona je navržena k 1. lednu 2014 tak, aby zákon o vstoupil v účinnost společně s občanským zákoníkem.