19. února 2013

Ministr Martin Kuba se v Bruselu postavil za český průmysl

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil na úterním zasedání Rady pro konkurenceschopnost zájmy českých podniků v procesu tvorby evropských politik a norem. Zdůraznil přitom zásadní význam podnikání pro růst a tvorbu pracovních míst a upozornil na dopady nařízení REACH na konkurenceschopnost chemického průmyslu. Na okraj Rady podepsal za ČR dohodu o jednotném patentovém soudu a setkal se rovněž s komisařem Oettingerem a Almuniou.

V diskusích o intenzitě regionální podpory ministr argumentoval ministr ve prospěch jejího zachování pro Česko i pro nastávající programovací období. V debatě ministrů ke zprávě o přezkumu nařízení REACH, které se týká registrace, hodnocení a autorizace chemických látek, navázal Kuba na iniciativu ČR z prosince 2011. Soustředil se zejména na ty aspekty nařízení, které mají dopady na konkurenceschopnost českého i evropského průmyslu. Upozornil především na nedostatečně propracované části zprávy týkající se vlivu nařízení REACH na postavení EU vůči třetím zemím. „Přijde mi zcela automatické, že si nebudeme podřezávat sami pod sebou větev a zvýhodňovat cizí konkurenci oproti našim vlastním firmám,“ řekl. 
 
ČR dle ministra požadovala též mnohem výraznější snížení poplatků souvisejících s registrací chemických látek, než navrhla Evropská komise a vyjádřila obavy v souvislosti s nadcházejícím procesem autorizace látek, a to především pokud jde o dopady na malé a střední podniky. „Komisí navrhované snížení poplatků v řádu jednotek či desítek eur považuji za nedostatečné. Aby snížení poplatků mělo pro firmy vůbec smysl, musíme se bavit o stovkách či spíše tisících eur,“ uzavřel tento bod s tím, že Česko podporuje snížení poplatků i pro firmy velké.
Dalším pro ČR zásadním tématem jednání Rady byla diskuse o Akčním plánu pro podnikání, kde ministr Kuba vyzdvihl zejména příznivé a předvídatelné podnikatelské prostředí. „Podnikatelé jsou hlavními hybateli a tvůrci hodnot,“ poznamenal. Proto je podle jeho slov důležité, aby o samostatné podnikání mělo zájem čím dál více lidí, k čemuž je nutné vytvořit odpovídající prostředí, ve kterém budou podnikatelé ujištěni, že se vyplatí založit si vlastní firmu, inovovat a vytvářet pracovní místa.
 
V diskusi o budoucnosti ocelářského průmyslu zaznělo za Česko, že její oceláři čelí velmi podobným výzvám jako jejich evropští partneři, což souvisí s aktuální hospodářskou situací EU a vyplývá z nepřiměřené regulace ovlivňující odvětví. Ministr Kuba proto vyjádřil připravenost ČR s Evropskou komisí v této oblasti úzce spolupracovat. „Ocelářství představuje pro českou ekonomiku jedno z významných odvětví. ČR se prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu aktivně zapojuje do řady iniciativ a diskusí na evropské úrovni, které mohou budoucnosti tohoto odvětví napomoci,“ připomenul.
 
Odpoledne ministři diskutovali o modernizaci pravidel veřejné podpory. Ministr Kuba v této souvislosti uvedl, že Česko modernizaci podporuje u opatření, která povedou k hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti. Zároveň ale upozornil na problematické aspekty revize pravidel regionální podpory, zejména ve vztahu k velkým podnikům a prohlásil, že současná podoba návrhu Komise vyžaduje především v této části ještě intenzivní vyjednávání mezi členskými státy a Evropskou komisí. „Předložený návrh podle mého názoru může ohrozit konkurenceschopnost evropské ekonomiky, naopak jí ubere na atraktivitě,“ řekl. “Zároveň má návrh dopad i na malé a střední podniky, které jsou často dodavateli těch velkých. Čeká nás ještě dlouhá diskuse nad intenzitou veřejné podpory v jednotlivých regionech,“ dodal Kuba.
 
Na Radě pro konkurenceschopnost došlo také k diskusi nad přípravou březnové Evropské rady. ČR chce v tomto ohledu klást důraz na ekonomiku podporující růst a zaměstnanost, stejně jako efektivní vnitřní trh.
 
Ministr Kuba využil cestu do Bruselu také k bilaterálním jednáním o aktuálních evropských otázkách, především v oblasti energetiky a již zmiňované modernizaci pravidel veřejné podpory. Setkal se proto s místopředsedou Evropské komise Joaquínem Almuniou, který je zodpovědný za oblast hospodářské soutěže, a s komisařem pro energetiku Güntherem Oettingerem.