7. února 2013

Ministerstvo dokončilo návrh nového zákona o státním zastupitelství a rozeslalo jej do připomínkového řízení

Ministerstvo spravedlnosti dokončilo a zaslalo do připomínkového řízení návrh nového zákona o státním zastupitelství a změně dalších zákonů.

 
Hlavním cílem předlohy je zefektivnit činnost a posílit nezávislost soustavy státního zastupitelství, včetně jednotlivých státních zástupců.
 
Zákon vznikl v úzké spolupráci mezi ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem a odbornou veřejností, zejména nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a prezidentkou Unie státních zástupců Lenkou Bradáčovou.
 
"Uvědomujeme si, že zákon reformující státní zastupitelství vyžaduje širokou shodu napříč politickým spektrem. Proto nebyl návrh zákona zaslán pouze  zástupcům vládních stran," připomíná v souvislosti s předloženým návrhem ministr spravedlnosti Pavel Blažek.
 
K hlavním novinkám zákona o státním zastupitelství bude patřit zrušení vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci. Jejich agenda bude převedena na Nejvyšší státní zastupitelství a krajská státní zastupitelství. Dále vznikne zvláštní složka Nejvyššího státního zastupitelství – Úřad pro potírání korupce.
 
Nově plánovaný Úřad pro potírání korupce má mít celorepublikovou působnost a povede ho náměstek nejvyššího státního zástupce. Působnost Úřadu pro potírání korupce se bude týkat celého přípravného řízení včetně předprocesního postupu policie a dále i řízení před soudem, a to včetně řízení o řádných opravných prostředcích. Ve věcech spadajících do působnosti Úřadu pro potírání korupce nesmí dát nejvyšší státní zástupce vedoucímu Úřadu ani jinému státnímu zástupci činnému u Úřadu jakýkoli negativní pokyn, tj. k tomu, aby nebylo postupováno určitým způsobem.
 
Zvýšení nezávislosti vedoucích státních zástupců má v budoucnu zaručovat zákonem stanovené funkční období, během něhož nebudou odvolatelní jinak, než kárným soudem za hrubé porušení povinností v kárném řízení. Nejvyšší státní zástupce bude jmenován prezidentem republiky na návrh vlády, předložený vládě ministrem spravedlnosti po projednání s Poradním sborem státního zastupitelství, na 10 let, a to bez možnosti opakování funkce. Náměstka nejvyššího státního zástupce, který je vedoucím Úřadu pro potírání korupce, jmenuje na dobu 7 let nejvyšší státní zástupce po projednání s Poradním sborem.  Státní zástupci v Úřadu budou přidělováni z celé soustavy státního zastupitelství na 7 let s možností opakování. Ostatní vedoucí státní zástupci, tj. krajští a okresní budou mít zákonem stanovené funkční období 7 let. Řadoví státní zástupci zůstávají státními zástupci bez omezení.
 
Zákon podrobně upraví i právo státního zástupce odmítnout splnění pokynu bezprostředně vyššího státního zastupitelství nebo vedoucího státního zástupce, pokud by byl v rozporu se zákonem. K dalším novinkám patří zřízení Poradního sboru, se kterým budou projednávány základní, zejména personální, otázky a návrhy vnitřních předpisů a dále pak kariérní řád vydaný nejvyšším státním zástupcem.

Štítky:
tisková zpráva