5. února 2013

Poslanecká sněmovna ve druhém čtení projednala pozměňovací návrh na využití registračních poplatků z vozidel

Poslanci ve druhém čtení projednali novelu zákona o odpadech, která upravuje možnost využití peněz vybraných z registračních poplatků vozidel. Pozměňovací návrh omezuje využití poplatku pouze na jeho původní účel, kterým je podpora sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.

 
Ministr Tomáš Chalupa tím plní slib z roku 2011, že zhruba 1,5 mld. korun z poplatků bude využito jednorázově a jednoúčelově pouze na pokrytí akutního deficitu programu Zelená úsporám. 
 
„Při projednávání změny tohoto paragrafu jsem veřejně prohlásil, že peníze z poplatků budou použity pouze na pokrytí zhruba osmimiliardového deficitu, ve kterém se program Zelená úsporám nacházel. Získané peníze pomohly při vyplácení žadatelů o dotace na zateplení a ekologické vytápění rodinných domů,“ říká ministr Tomáš Chalupa. 
 
Pozměňovací návrh, který ministr Chalupa ve sněmovně předložil, zároveň naplňuje dohodu z roku 2011 se zástupci Sdružení automobilového průmyslu a Sdružení dovozců automobilů. Součástí této dohody byla garance, že i po schválené úpravě zůstane dostatek prostředků na plné krytí požadavků na sběr a likvidaci autovraků, a slib, že při nejbližší příležitosti bude využití poplatku zúženo zpět pouze na podporu sběru a likvidaci autovraků. 
 
Účinnost navrhované změny je nastavena na 1. 1. 2015 tak, aby mohlo dojít k dočerpání prostředků k aktuálnímu využití. Zde se jedná především o podporu budov veřejného sektoru (školská zařízení, zdravotnická zařízení, sociální zařízení jako jsou domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců apod.). 
Další pozměňovací návrhy, kterými se v rámci novely zákona o odpadech zabývala sněmovna, umožní, že získané peníze z poplatků budou moci být nově využity i na likvidaci jednotlivých částí automobilů, které dosloužily. Dále zajistí zjednodušení současného postupu, kdy je pro každý autovrak, který je zbaven nebezpečných látek, třeba provádět velmi nákladné vyloučení nebezpečných vlastností. Pozměňovací návrhy specifikují také podmínky zpětného odběru pneumatik, které umožní efektivnější aplikování zákona. 
 
Uvedené pozměňovací návrhy jsou součástí rozsáhlé novely zákona o odpadech. V případě jejího přijetí se očekává celková roční úspora ve výši cca 186-199 mil. korun. Konkrétně se jedná o zrušení povinnosti původců odpadů (kromě obcí) zpracovávat plán odpadového hospodářství (úspora podnikatelských subjektů 62 mil. Kč/5 let), zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro který je možno vykonávat funkci odpadového hospodáře (podpora podnikatelského prostředí), zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování (odhadovaná úspora 14 mil. Kč/rok – krajské úřady, obce s rozšířenou působností, Praha) a zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím zavedení elektronického informačního systému (odhadovaná úspora 160-173 mil. Kč).