4. února 2013

Ministr Tomáš Chalupa podepsal Dohodu o spolupráci se Sdružením místních samospráv

Ministerstvo životního prostředí a Sdružení místních samospráv České republiky uzavřely Dohodu o vzájemné spolupráci při výkonu moderní a efektivní veřejné správy. Cílem dohody je zajistit lepší koordinaci v oblastech, které jsou v působnosti ministerstva a současně se týkají postavení obcí v samostatné nebo přenesené působnosti. Dohoda se zaměřuje především na správu a plánování krajiny a složky životního prostředí jako jsou ovzduší, voda, horniny, půda nebo energie.

„Dohoda umožní lepší propojení státní správy se samosprávou i v těch nejmenších obcí. Naším hlavním zájmem je usilovat o lepší komunikaci a nastolení rovnováhy mezi ochranou přírody a krajiny a zájmy měst a obcí,“ říká ministr Tomáš Chalupa. 
 
Dohoda se konkrétně týká především ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a jakosti povrchových a podzemních vod, ochrany ovzduší, přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu nebo horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů, odpadové hospodářství nebo také myslivosti, rybářství a lesního hospodářství. Dalším přínosem bude spolupráce při tvorbě legislativy nebo strategických a koncepčních dokumentů, které mají bezprostřední vliv na města a obce. 
 
Výsledkem by měla být rychlá a účinná vzájemná informovanost o problematice ochrany životního prostředí, která se v praxi může uplatnit např. při přípravě nového programového období pro čerpání fondů Evropské unie.