30. ledna 2013

Senát schválil nový zákon o obětech trestných činů

Senát na svém dnešním zasedání schválil nový zákon o obětech trestných činů napravující nedostatky stávající právní úpravy. Zákon výrazným způsobem rozšiřuje a posiluje práva obětí trestných činů, zvyšuje finanční pomoc či zakotvuje některé nové právní instituty.

 
Kromě toho zavádí i systém akreditace specializovaných organizací, jež budou poskytovat bezplatnou pomoc obětem trestných činů. Pro přijetí zákona je nutný ještě podpis prezidenta republiky.
 
Vyrovnat se s následky trestného činu je velmi obtížné. Výjimkou nejsou duševní ani tělesné problémy, které znesnadňují zapojení jedinců do normálního života, tedy i pracovního procesu. Stávající právní úprava je roztříštěna do několika zákonů a postrádá opatření, která by zaručila vyšší standard ochrany práv obětí trestných činů a pomohla obětem vyrovnat se s tíživou životní situací. Ministerstvo tak připravilo nový samostatný zákon, který zastřešuje veškerou problematikou související s pomocí obětem trestné činnosti.
 
V prvé řadě se zvyšuje peněžitá pomoc za poškození zdraví, na kterou mají oběti nárok. Nově ji Ministerstvo spravedlnosti může přiznat až do výše 50 tisíc korun, což je oproti současnosti dvojnásobek. Na 200 tisíc korun se zvýší i finanční částka pro pozůstalé oběti v případě smrti způsobené trestným činem. 
 
"Tento návrh zákona je ukázkou, že vláda rozhodně pouze neškrtá, jak s oblibou tvrdí opozice, ale hospodaří rozumně a efektivně, neboť dokáže navýšit finanční podporu tam, kde je skutečně potřebná," upozornil ministr spravedlnosti Pavel Blažek a dodal, že ministerstvo napříště bude moci přiznat peněžitou pomoc i v případě, že věc byla zastavena nebo odložena, např. pro nedostatek věku či nepříčetnost pachatele. 
 
Vláda již úspěšně prosadila novelu trestního řádu umožňující poškozeným uplatňovat v trestním řízení proti pachateli nejen náhradu škody, ale i vydání bezdůvodného obohacení a náhradu nehmotné újmy na ochraně osobnosti. Schválený zákon o obětech je dalším opatřením vlády na pomoc obětem trestných činů. Zákon o obětech rozšiřuje okruh oprávněných osob, které mají nárok na peněžitou pomoc. Mezi příjemci pomoci tak přibydou i oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, sourozenci osob, které zemřely v důsledku spáchaného trestného činu, ale i registrovaní partneři. Zvláštní pozornost zákon věnuje i týraným dětem. 
 
Zásadní je právní norma i v tom ohledu, že přichází s novými právy pro oběti. Důležitým je právo na doprovod důvěrníka, kterým může být osoba blízká oběti. Podrobnější zakotvení práva na odbornou pomoc pak pomůže zvýšit právní jistotu oběti a zjistit, jaké nároky může uplatňovat. Zákon vymezuje mezi právy oběti právo na psychologické a sociální poradenství, právo na bezplatnou právní pomoc a právo na poskytnutí informace. 
 
Novinkou je i zavedení významných institutů. Jedním z nejvýraznějších je právo oběti být slyšena. Což v praxi znamená, že poškozený má možnost kdykoliv během řízení před soudem učinit prohlášení, ve kterém vyjádří následky, které mu byly způsobeny trestným činem, tzv. „victim impact statement“. Prohlášení oběti usnadní psychické vyrovnáním se s událostí a obžalovaný si díky tomu může uvědomit, co svým činem způsobil. Navíc může být i základem pro přiznání náhrady nehmotné osobnostní újmy. Zákon dále prodlužuje lhůtu pro uplatnění nároku na peněžitou pomoc na 5 let. Nezanedbatelné procento žadatelů se totiž o svoje právo hlásí po lhůtě, kdy už není možné peněžitou pomoc získat. 
 
"Našim dlouhodobým cílem je posílit postavení obětí trestných činů, proto za významnou změnu považujeme i možnost spoluvytvořit specializovaná centra pro poskytování pomoci obětem trestných činů. Poté, co se takové organizace akreditují, budou moci získat podporu ze státního rozpočtu," řekl k novele ministr a dodal, že i policie bude mít povinnost informovat oběť o akreditovaných střediscích a organizacích.
 
Novela v neposlední řadě přichází s dalšími změnami v procesním postavení poškozeného. Mezi nimi například omezuje otázky intimního charakteru, které nemají význam pro danou věc. Snaží se zabránit přímému kontaktu mezi obětí a podezřelou osobou. Nově upravuje i předběžná opatření, která lze uložit již v průběhu trestního řízení, když existuje naléhavá potřeba ochránit poškozeného.