Vláda schválila věcný záměr zákona o státním zastupitelství
10. října 2012

Vláda schválila věcný záměr zákona o státním zastupitelství

Vláda na svém dnešním zasedání schválila věcný záměr nového zákona o státním zastupitelství, který ministerstvo spravedlnosti vypracovalo v souladu s programovým prohlášením vlády a Strategií vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012.

Hlavním cílem nového zákona je především zefektivnění činnosti a posílení nezávislosti soustavy státního zastupitelství i jednotlivých státních zástupců.
 
Věcný záměr zákona počítá se zřízením speciálního Úřadu pro potírání korupce, závažné finanční kriminality a terorismu. Nový protikorupční úřad by měl být zřízen při Nejvyšším státním zastupitelství a měl by vykonávat celorepublikovou působnost státního zastupitelství ve věcech trestných činů přijetí úplatku, úplatkářství, nepřímého úplatkářství (včetně souvisejících trestných činů), pletich v insolvenčním řízení, trestných činů souvisejících s veřejnými zakázkami, veřejnými soutěžemi a dražbami, zvlášť závažných zločinů spáchaných úředními osobami a zvlášť závažných trestných činů z oblasti finanční kriminality a trestných činů proti základům a bezpečnosti republiky.
 
Vláda uložila Ministerstvu spravedlnosti zvážit při zpracování paragrafového znění zákona finanční efektivitu zrušení a zachování vrchních státních zastupitelství a vyhodnotit vhodnost zachování či změny analogické vazby organizace státních zastupitelství na soudy.
 
Věcný záměr počítá se zavedením některých demokratizačních a samosprávných prvků do soustavy státního zastupitelství, obdobně jako je tomu v justici. Po vzoru soudcovských rad složených z volených zástupců soudců se má zřídit poradní sbor z volených státních zástupců, který bude působit při Nejvyšším státním zastupitelství a bude se vyjadřovat k zásadním personálním otázkám při jmenování a kariérním růstu státních zástupců. Zavedení těchto prvků má být dle rozhodnutí vlády zváženo, detaily budou optimalizovány v paragrafovém znění zákona.
 
Věcný záměr má přispět profesionalizaci soustavy státního zastupitelství, počínaje každým řadovým státním zástupcem. Bude upraven tzv. kariérní řád, ve kterém se stanoví konkrétní předpoklady kariérního postupu státního zástupce na řídící funkci, na funkci vedoucího státního zástupce nebo jeho náměstka nebo k vyššímu státnímu zastupitelství.
 
Nový zákon upraví způsob jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. Věcný záměr počítá se zavedením funkčních období v zásadě bez možnosti opakování mandátu. Dílčí otázky při jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců uložila vláda zvážit a optimalizovat.
 
Věcný záměr opouští kritizovanou praxi ústních pokynů nadřízených státních zástupců a zavádí jejich povinnou písemnou formu s jasnou personální odpovědností. Zákon podrobně upraví též právo státního zástupce odmítnout s písemným odůvodněním splnění pokynu, pokud má za to, že je v rozporu se zákonem.
 
Na základě věcného záměru připraví Ministerstvo spravedlnosti návrh paragrafového znění zákona o státním zastupitelství. Dle rozhodnutí vlády v něm má ještě zvážit vhodnost zavedení odpovědnosti státního zastupitelství za nezákonné jednání či imunity nejvyššího státního zástupce. Dokončený návrh zákona má být odeslán do vlády do 31. března 2013.