Programové desatero koalice SPOLU do evropských voleb

27. října 2023
Programové desatero koalice SPOLU do evropských voleb

(www.ods.cz) Programové desatero koalice SPOLU do evropských voleb

 1. Evropa vnitřně svobodná. Volný pohyb lidí, zboží, služeb, kapitálu a informací uvnitř EU je to nejcennější, co nám EU dává. Prosperita otevřené, proexportní české ekonomiky se přímo odvíjí od našeho svobodného přístupu na vnitřní trh EU. Blahobyt české společnosti se odvíjí od možnosti našich občanů svobodně po Evropě cestovat, studovat, pracovat a podnikat. Zasadíme se proto o odstraňování byrokratických překážek a nadbytečných regulací a budeme aktivně bránit jejich zbytečnému zavádění.
   
 2. Evropa vnitřně bezpečná. Svoboda a demokracie v EU mohou vzkvétat jen tehdy, budou-li mít lidé pocit bezpečí. Pokud takový pocit ztratí, hrozí nárůst politického extremismu a postupný rozklad integrace. EU zatím nedokáže účinně chránit své vnější hranice, její imigrační a azylová politika selhává a ohrožuje funkčnost schengenského systému bez kontrol na vnitřních hranicích. Zasadíme se proto za daleko důslednější ochranu vnějších hranic EU před nelegální imigrací, účinný boj proti pašerákům a mezinárodnímu terorismu. Požadujeme zásadní reformu azylového systému, která daleko víc zohlední bezpečnostní faktory. Povinné kvóty na přerozdělování odmítáme.
   
 3. Obrana Evropy před hrozbami zvenčí. V nestabilním světě spojeném s globální redistribucí moci a vlivu čelí Evropa reálné vojenské hrozbě, zejména ze strany Ruska, ale také infiltraci radikálních islamistů. Jsme konfrontováni s válkou v naší bezprostřední blízkosti. Podporujeme v ní Ukrajinu v jejím úsilí obnovit suverenitu a územní celistvost a jsme připraveni ji podpořit v bezpečnostních zárukách. Podporujeme Izrael jako Evropě blízkou zemi sdílející stejné hodnoty. Budeme se zasazovat za posilování obranných schopností členských států i vzájemné spolupráce v oblasti obrany, obranného průmyslu, bezpečnostních a zpravodajských služeb, ale bez duplicit ve vztahu k NATO, například v podobě evropské armády. Máme vitální zájem udržet soudržnost a funkčnost transatlantické vazby s USA, která je klíčovou zárukou pro schopnost Evropy čelit největším bezpečnostním hrozbám.
   
 4. Evropa konkurenceschopná. Evropa zatím v ekonomické sféře prohrává v konkurenci s Čínou, USA i Indií. Zvlášť patrné je to v oblasti nových technologií, digitalizace, vědy, výzkumu a inovací a také u automobilového průmyslu, což je vzhledem k expozici tohoto odvětví u nás zvlášť citlivé. Musíme to změnit. Řešení nevidíme ani v masivním přerozdělování, ani v dalších zákazech, příkazech, dotacích a regulacích, ale naopak ve svobodné soutěži, ekonomických motivacích a rozvoji trhu soukromého rizikového kapitálu. Tam, kde to vyžadují strategicko-bezpečnostní nebo jiné životně důležité zájmy, jsme připraveni přijímat nezbytná ochranná opatření, aby se ani Česko, ani EU nedostávaly do nebezpečné závislosti na rizikových zemích (např. strategické suroviny, léky, čipy). Zároveň posílíme patentovou ochranu proti plagiátorům.
   
 5. Evropa energeticky nezávislá. Postupná dekarbonizace a transformace energetiky je pro Evropu, a zejména pro Česko s omezeným potenciálem obnovitelných zdrojů, obrovskou výzvou. Provedeme-li ji racionálně, získáme lepší propojení energetické infrastruktury, větší podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu, účinnější úspory energie, a tím i posílení naší i evropské nezávislosti. Přijali jsme cíle spojené s ochranou klimatu, ale energetickou a průmyslovou transformaci musíme provádět způsobem, který neoslabí naši konkurenceschopnost ani neuvrhne podstatnou část občanů do chudoby. Budeme se zasazovat za stanovení realistických dílčích cílů, a naopak odmítat neuvážené závazky, které ve výsledku nahrají Číně a dalším globálním konkurentům. Česko nezvládne dekarbonizaci bez jaderné energetiky. Budeme proto požadovat její zrovnoprávnění vůči jiným bezemisním zdrojům.
   
 6. Zelená Evropa pro člověka. Ochranu i obnovu přírody, krajiny a biodiverzity vnímáme jako naši povinnost nejen vůči sobě, ale také ve vztahu k budoucím generacím. Hlásíme se proto k principům a politikám, které směřují k lepší ochraně ovzduší, vody, půdy, lesů a biodiverzity jak ve městech, tak na venkově. Podporujeme také postupné zavádění principů cirkulárního hospodářství. Odmítáme ale nepřiměřené zásahy do soukromého vlastnictví, návrhy na omezení lidské volby svobodně si rozhodnout, co budeme jíst, nebo snahy lidem diktovat, jak mají žít.
   
 7. Evropa propojená dopravní a informační infrastrukturou. Česko je křižovatkou Evropy a neobejde se bez dopravní infrastruktury napojené na hlavní dopravní tahy v EU. Budeme proto i nadále podporovat projekt transevropské dopravní sítě (TEN-T) i její financování ze zdrojů EU bez zbytečných byrokratických překážek. Týká se to dokončení dálniční sítě, urychlení výstavby vysokorychlostních železničních tratí, budování multimodálních terminálů i zavedení vysokorychlostního internetu po celé zemi.
   
 8. Prosperující zemědělství a živý venkov. Hlavním úkolem zemědělství je produkce dostatečného množství kvalitních potravin za přijatelnou cenu. Na zemědělce v důsledku zelené politiky dopadly další povinnosti, které nesouvisí se zemědělskou produkcí, ale s ochranou přírody. Zajistíme, aby dotace nešly na produkci agroholdingů, ale na náhrady za aktivity vedoucí k pestrosti a odolnosti krajiny. Podpoříme dobré životní podmínky zvířat, zkracování dodavatelských řetězců („z vidlí na vidličku“) a investice do nových technologií. Odmítáme příliš ambiciózní regulaci s nesplnitelnými cíli, které ohrožují potravinovou bezpečnost a nenabízí alternativy pro zemědělský sektor. Zemědělství i venkov potřebují infrastrukturu 21. století. Musíme proto nastavit flexibilní pravidla a financování regionální politiky.
   
 9. Evropa sociálně a kulturně rozmanitá. Sociální rozmanitost i pestré, často odlišné tradice (princip jednoty v různosti) patří k evropskému bohatství, o něž nechceme přijít. Současně ctíme, že nás spojují společné hodnoty, základní lidská práva a svobody, které mají kořeny ve sdílené židovsko-křesťanské civilizaci, a jsme připraveni tyto hodnoty, svobody a práva hájit doma i ve světě. Zároveň ale nechceme ve sférách, kde se kulturní a společenské tradice v jednotlivých členských státech liší, přenášet kompetence zbytečně a násilně na unijní úroveň. Chceme se vyvarovat kulturních válek, které společnost rozdělují, polarizují, a tím i oslabují. Jsme si vědomi demografických problémů, se kterými se země EU potýkají, proto chceme mnohem více pozornosti upřít na podporu mladých lidí při zakládání rodin a podpořit jejich odvahu a úsilí při rozhodnutí mít děti a založit rodinu, a to v oblastech, kde státy mohou nabídnout efektivní společenskou i ekonomickou podporu. Všechny generace v našich rodinách potřebují více podpory a zázemí pro jejich stabilitu ve všech fázích života.
   
 10. Evropa budoucnosti. Na půdě EU se vede debata o její budoucnosti, včetně možných reforem. Nechceme měnit EU na centralizovaný superstát, což by pouze posilovalo odstředivé tendence, které nejsou v našem zájmu. Chceme EU jako funkční společenství, které se vyvíjí a reformuje dle potřeb, na nichž se členské státy shodnou. Podporujeme integraci a spolupráci v oblastech sdílených zájmů. Podpoříme rozšíření EU o partnerské státy, které se do EU hlásí, zejména ve východní a jihovýchodní Evropě. Rozhodování v klíčových oblastech se ovšem musí nadále odvíjet od respektu k postojům a možnostem členských států. Nemáme zájem rušit právo veta ve sféře zahraniční a obranné politiky ani v oblasti daní. Nepodporujeme rozšiřování nových vlastních příjmů ani revizi smluv EU. Bude-li existovat shoda na tom, že některé kompetence má smysl vrátit členským státům, je možné to uskutečnit i za stávajícího smluvního uspořádání. Zasadíme se za zrušení nepotřebných agentur a institucí, omezíme nadměrný vliv lobbistických organizací na unijní rozhodování či zneužívání některých nevládních organizací k lobbistickému tlaku.