25. července 2023

Vize města patří nám všem: Podpořte nápad na participativní rozpočet!

Jako ODS ve Strakonicích máme v plánu představit inovativní změnu v rozhodovacích procesech ve městě. Naší snahou je přiblížit rozhodování o městském rozpočtu našim občanům a umožnit jim aktivně se v tom angažovat.

Participativní rozpočet se v poslední době stává čím dál populárnější metodou, která umožňuje občanům aktivně se podílet na rozhodování o konkrétním finančním rozpočtu vyčleněném městem. Tato inovativní forma zapojení dává občanům jedinečnou příležitost ovlivnit rozvoj města, aniž by bylo nutné aktivně se zapojovat do politického života.

Co přesně znamená participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je koncept demokratického přístupu k veřejným financí, který zapojuje občany a obyvatele do procesu rozhodování o alokaci určité části rozpočtu.

Tento přístup umožňuje občanům aktivně se podílet na rozhodnutích, která se týkají investic, projektů a služeb, jenž mají vliv na jejich komunitu a každodenní život.

Jak probíhá implementace participativního rozpočtu v praxi?

Na začátku procesu participativního rozpočtu se vytváří pracovní skupina, složená z koordinátora, politických zástupců, zástupců místních nevládních organizací, spolků a úředníků. Cílem této skupiny je vytvořit podklady a materiály, které budou sloužit jako řídící průvodce po celou dobu participativního rozpočtování a které budou předloženy politickému vedení města. Zároveň je na této pracovní skupině také odpovědnost zajistit, aby veřejnost byla o procesu participativního rozpočtu správně a pravidelně informována.

Po dokončení přípravy podkladů o participativním rozpočtu, zahrnujících finanční rámec, provozní náklady, definice pravidel a postupů včetně stanovení zaměření na konkrétní oblast nebo ponechání otevřených možností pro nápady, jsou všechny tyto materiály představeny představitelům zastupitelstva.

Jestliže se podaří získat dostatečnou politickou podporu, participativní rozpočet má zelenou. Následně pracovní skupina začne pracovat na informační kampani.

Samotná podoba informační kampaně musí rovněž projít zastupitelstvem, neboť často vyžaduje využití městských komunikačních kanálů, jako jsou sociální sítě, webové stránky, městský zpravodaj a další. Kromě toho by se také uspořádalo několik veřejných setkání, která by veřejnosti poskytla podrobné informace o možnostech a pravidlech.

S rozjezdem informační kampaně začíná i sběr námětů a témat od občanů, což probíhá prostřednictvím formulářů dostupných v digitální i tištěné podobě. Tyto formuláře umožňují občanům přidání materiálů jako fotografie, obrázky nebo GPS data, což zlepšuje komunikaci a názorněji ilustruje jejich nápady. Další výhodou je, že občané mají možnost komunikovat s členy pracovní skupiny, čímž se předejde nerealizovatelným projektům.

Poté, co je uzavřena možnost posílat další návrhy, jsou všechny zaslané návrhy zveřejněny na webové stránce participativního rozpočtu (viz. https://www.participativni-rozpocet.cz/tvorimedecin/galerie-navrhu/). Pracovní skupina důkladně zhodnotí všechny návrhy a rozhodne, zda jsou realizovatelné z hlediska kompetencí města. Pokud je potřeba provést nějaké změny pro proveditelnost návrhů, pracovníci konzultují tyto změny s autory návrhů.

Po dokončení kontroly všech návrhů se přechází k samotnému hlasování. Všem občanům ve věku 16 let a starším, kteří žijí ve Strakonicích, je umožněno hlasovat. Hlasování probíhá po určitou dobu a mohou si vybrat, zda budou hlasovat elektronicky nebo pomocí písemných hlasovacích lístků. Tímto způsobem je zajištěno, že všichni občané mají možnost aktivně se zapojit do rozhodování o participativním rozpočtu a vyjádřit svůj názor.

Vítězné projekty jsou nakonec realizovány a zastupitelstvo jim přidělí potřebnou částku do rozpočtu následujícího roku.

Na závěr, pracovní skupina zveřejní sledovaná kritéria, která budou použita k vyhodnocení návrhů a projekcí. Poté bude uskutečněno dotazníkové šetření s účastníky procesu, aby se zhodnotila jejich spokojenost s celým participativním rozpočtováním a aby se získala zpětná vazba na průběh a výsledky celého procesu.

Proč je tedy participativní rozpočet důležitý?

V první řadě proto, že samotní občané mají možnost rozhodovat o veřejných financích. To posiluje občanskou angažovanost a demokratické hodnoty.

Lepší přizpůsobení rozpočtu potřebám obyvatel. Díky zapojení občanů do rozhodování je možné lépe pochopit a přizpůsobit veřejné investice a projekty potřebám komunity. To vede k větší efektivitě a účinnosti ve využívání finančních prostředků.

Participativní rozpočet podporuje inovativní nápady a kreativní řešení, která mohou přinést nové příležitosti a zlepšení pro město.

Celkově lze říct, že participativní rozpočet přináší mnoho výhod pro občany i město samotné. Zvyšuje občanskou angažovanost, demokratickou legitimitu a přináší lepší a efektivnější využití veřejných finančních prostředků.