30. března 2023

Projev na konferenci Zdravotnického deníku

(www.vlada.cz) Předseda vlády Petr Fiala vystoupil ve čtvrtek 30. března 2023 s projevem na summitu Zdravotnického deníku. Premiér hovořil o prioritách vlády v oblasti zdravotnictví, konkrétně o kvalitě a dostupnosti léků, dostupnosti zdravotní péče, podpoře prevence a celkové udržitelnosti.

Vážené dámy, vážení pánové,

děkuji za pozvání a možnost zde vystoupit a také slyšet názory odborníků. Zároveň využívám této příležitosti, abych poděkoval všem lidem ze zdravotního prostředí, lékařům, zdravotníkům za to, jakým způsobem jste zvládli výzvy, kterým naše společnost čelila v těch uplynulých letech. Mám na mysli především pandemii covidu a přes všechny problémy, které tu byly, některá ne úplně šťastná rozhodnutí, jsme nakonec tu situaci překonali a je to z největší části vaše zásluha.

Priority naší vlády v oblasti zdravotnictví by se daly rozdělit do čtyř hlavních okruhů. Je to kvalita a dostupnost léků, dostupnost zdravotní péče, podpora prevence a konečně celková udržitelnost.

Pokud jde o léky a jejich dostupnost, jak víte, nedávno jsme čelili období nestability v dodávkách antibiotik a některých dalších léků. Ta situace byla velmi společensky citlivá a způsobila ve společnosti obavy.

Některé ty obavy byly oprávněné, nebyly to zdaleka problémy, které by se týkaly jen České republiky. Problémy se dotkly mnoha států v Evropě i jinde. Navíc evropské státy na tom navíc nebyly nejhůř, protože si díky své ekonomické síle dokázaly zajistit relativně dobré podmínky ve srovnání s chudšími regiony.

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou byl příznakem obecnějších otřesů – především pandemie covidu, která narušila dodavatelské řetězce a nepřímo oslabila naši imunitu. To se projevilo právě ve spotřebě léků.

Celý svět se potýkal s větší nemocností, s vyšší spotřebou léků. V Česku se za prvních pět týdnů tohoto roku vydalo o více než polovinu balení antibiotik více než ve stejném období v roce 2022 a zároveň více než ve stejném období před covidem. Situace měla svoje jasně identifikovatelné příčiny, nicméně vedla také k tomu, že vláda musela dělat to, co normálně nedělá a co ani není v tom systému jejím úkolem, tedy starat se o dostatečnou zásobu léků.

Jsem rád, že se situace na trhu s léčivy postupně stabilizuje. Výsledkem intenzivních jednání s výrobci a distributory byly mimořádné dodávky léčiv či urychlené vyřízení starších objednávek. Do České republiky tak přišly například statisíce balení antibiotik pro dospělé i děti.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na řešení této krize. Na ministerstvu zdravotnictví vznikla v této souvislosti pracovní skupina, kde lidé z ministerstva zasedají spolu se zástupci Státního úřadu pro kontrolu léčiv, distributorů i lékáren. Skupina pravidelně vydává přehled situace pro lékaře a lékárníky včetně doporučení o dostupných alternativních léčivech.

Reagovali jsme také legislativně novelou zákona o léčivech. Díky tomu máme možnost opakovaně získávat léky registrované v dalších státech EU. Tuto možnost máme od prosince loňského roku.

Výrobcům léčiv také vznikla povinnost, zajistit českým pacientům rezervy na jeden až dva měsíce, což nám poskytuje při dalším možném výpadku více času.
Na evropské úrovni ministerstvo zdravotnictví už na přelomu roku vyzvalo instituce EU ke koordinaci opatření a ke společnému řešení krize.

Je dobře, že jsme tu situaci zvládli, že tyto kroky přinášejí výsledky, že jsme se nedostali do situace, kdy by lidé nedostali potřebné léky nebo jejich obdobně účinné alternativy. Předpokládám a rád věřím slovům odborníků, že vzhledem k pozitivnímu vývoji by se během příštích týdnů měl trh stabilizovat úplně.

Ukázalo se, že občané mají velká očekávání od státu i tam, kde bychom předpokládali, že budou fungovat tržní pravidla a že lidé toto akceptují. Jak se ukázalo i při zajištění energií a při regulaci cen energií, tak i v případě léků se občané především obraceli na stát a očekávali, že stát zajistí dostatek léků i u léků, které nejsou vydávány na lékařský předpis. Je to něco, s čím musíme pracovat a podle čeho musíme dál postupovat.

Druhým okruhem, který bych tu rád zmínil a který nemá krátkodobé řešení, je otázka dostupnosti zdravotní péče.

Často slýcháme o nedostatku praktických lékařů, pediatrů či zubařů v Česku. Jak asi někteří z vás víte, včera jsem strávil celý den na Jesenicku v Olomouckém a Moravskoslezském regionu a jedno z témat, které vznášejí starostové tamních obcí při setkání, je nedostatek lékařů a obavy z toho, že ti lékaři, kteří tam působí, jsou většinou ve vyšším věku, a co s tím budeme dělat. Musím připomenout, že dnes nemáme k dispozici žádné umístěnky nebo podobné nástroje, kterými by stát mohl lékaře udržet na konkrétním místě nebo je tam dokonce posílat a já doufám, že k takové situaci nikdy ani v této zemi za žádné vlády nedospějeme.

Za dostupnost zdravotní péče v tom našem systému odpovídají primárně zdravotní pojišťovny. Pokud v některém regionu chybí lékaři, je to především pojišťovna, která má možnost, na to nějakým způsobem reagovat. Tak by to mělo i zůstat a vím i z debat s panem generálním ředitelem, že na to myslí a vytvářejí nástroje, aby lékaře do regionů dostali a aby je tam udrželi.

Přesto tento problém vnímáme a hledáme způsoby, jak jej zmírnit. Jde to bohužel pomalu, protože ten problém tu nevznikl teď, ale řadu let se kumuluje a nikdo ho pořádně neřešil.

To, co zde stát může udělat, je zajištění spravedlivého prostředí a posilování motivace. Ministerstvo zdravotnictví proto upravuje postupně systém vzdělávání lékařů. Pan ministr Válek nastavuje tu praxi tak, aby státní peníze na atestace směřovaly primárně do oborů, kde je nedostatek lékařů.

Řešíme ten palčivý problém v oblasti pediatrie, což má i zvláštní citlivost pro společnost. Tady dochází ke změnám vzdělávacího programu, který posiluje možnost volitelné praxe v primární péči a prodlužuje ji ze šesti měsíců na dvanáct. Od toho si ministerstvo slibuje větší zájem o pediatrii.

Resort zdravotnictví také mluví s řediteli nemocnic, požádal je o to, aby ti, kteří mají akreditaci pro obor pediatrie, aby co své školence co nejdříve uvolnili na praxi do primární péče. To jsou dílčí kroky, jak té situaci alespoň částečně pomoct.

Pro letošní rok je také v plánu větší podpora pediatrického kmenu, konkrétně zvýšení počtu rezidenčních míst pro pediatrii a vyšší částka na školence. Tady má stát určitý limitovaný manévrovací postoj, přesto se ho snažíme využít a jsme si vědomi toho problému a musíme ho ve spolupráci s pojišťovnami a zdravotnickou veřejností řešit.

Třetí prioritou naší vlády ve zdravotnictví je podpora prevence, která je jedním z nejmocnějších nástrojů pro posílení zdraví – jak na osobní, tak na veřejné úrovni. Je ve všeobecném zájmu, aby se lidé dožívali vyššího věku a abychom prodlužovali dobu zdravého, aktivního života.

Je to ostatně jedna z klíčových podmínek důchodové reformy, o které se teď hodně diskutuje a která si ve střednědobém horizontu vyžádá zvyšování věku odchodu do důchodu.

Jenomže zatímco průměrná délka života v České republice roste, počet let, které prožijeme ve zdraví, bohužel dlouhodobě stagnuje. U typického občana České republiky se někdy po šedesátce rozvine vážné onemocnění, se kterým pak stráví zbytek života.

My to chceme částečně změnit, chceme, aby se prevence stala dominantní složkou zdravotnické politiky, aby byla všeobecně dostupná a efektivně předcházela vzniku a rozvoji vážných onemocnění.

Zákon o dlouhodobém financování zdravotnictví proto pojišťovnám dává možnost vytvářet si trojnásobně větší fondy prevence, než tomu bylo doposud.

Snažíme se o to, aby zdravotnictví fungovalo efektivně a aby občany motivovalo k účasti na preventivních programech. Systém musí usnadňovat ještě více komunikaci mezi pacienty, lékaři a nemocnicemi. Musíme dosáhnout toho, že omezíme opakovaná vyšetření, a naopak využívat existující dokumentaci.

Nejsou to výzvy jednoduché. Potřebujeme, aby informace o pacientovi dohromady utvářely plastický obraz jeho anamnézy a možných rizik – a aby byly zároveň vysoce zabezpečené a pod kontrolou pacienta. Jedině za těchto podmínek digitalizace přispěje k posílení prevence. Což je náš cíl a společný úkol.

Poslední a nejkomplexnější prioritou, kterou chci zmínit, je zajištění dlouhodobé udržitelnosti zdravotního systému. Už jsem tu jmenoval některé podmínky této udržitelnosti, jako je třeba motivace mladých lékařů, stabilnější léková politika, důraz na prevenci.

Mám však na mysli udržitelnost v horizontu nikoli jednotek, ale desítek let, aby naše zdravotnictví bylo dobře připravené na budoucí výzvy, demografické změny a také na vývoj technologií. To si nepochybně vyžádá nejen parametrické úpravy, které už děláme, ale bude to vyžadovat i rozsáhlejší reformy.

Čeká nás nepochybně změna primární péče a ošetřovatelství, včetně posilování prevence a zdravotní gramotnosti, aby se Česká republika začala v délce zdravého života, přibližovat zemím, jako jsou severské státy, Španělsko nebo třeba Irsko.

Naše vláda už podnikla první kroky. Během prvních patnácti měsíců, kdy jsme ve funkci, jsme dokázali splnit důležité body z našeho programového prohlášení. Posílili jsme veřejnou kontrolu nad finančními prostředky na úhradu zdravotní péče.

Zavedli jsme systematické hodnocení nákladů a přínosů nových technologií a systematizovali jsme vydávání doporučených klinických postupů.

Udělali jsme také krok, který byl velmi diskutován a je sledován veřejností, dlouho se o něm diskutovalo a nebyla k němu politická odvaha, totiž že jsme nastavili pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Zjednodušujeme a zpřehledňujeme vzdělávání zdravotníků, to je důležité a hlavně odstraňujeme zbytečné formality v atestačním a kvalifikačním vzdělávání.

Podpořili jsme zavedení zdravějšího stravování ve školách a ve školkách.

Věnujeme se jedné specifické oblasti, to je reforma psychiatrické péče a zlepšení její regionální dostupnosti. To je pár bodu z našeho programového prohlášení, které se už podařilo realizovat.

Na udržitelnost zdravotnictví se musíme soustředit, abychom do budoucna rozvíjeli potenciál celého zdravotnického systému, a zajistili tak občanům naději na několik zdravých let života navíc.

Současně zdravotnictví musí být dostatečně stabilní a robustní, aby zvládlo případné nové výzvy, jako byla třeba pandemie covidu či jiné zátěžové zkoušky. Současně musí být také efektivní a flexibilní, aby dokázalo využívat nové technologie, digitální nástroje, abychom pro to vytvořili podmínky a byli tomu otevřeni.

Z tohoto hlediska vítám, že se tato konference zabývá vysoce aktuálními tématy, jako jsou inovace, informační systémy, telemedicína nebo financování nejnovějších druhů terapií. Tato odborná debata, tato výměna názorů je velmi důležitá, abychom poté udělali správná politická rozhodnutí a přispěli k udržitelnosti toho celého systému.

Jsem si jist, že nám synergie lékařské vědy, biomedicínských oborů a poznatků z lékařské praxe brzy přinese podstatné zkvalitnění a prodloužení zdravého lidského života. Že kombinací prevence, nových technologií a nových postupů zvládneme problémům předcházet, místo abychom řešili jejich následky.

Naše vláda si uvědomuje roli všech aktérů, to znamená, že si uvědomujeme i svoji roli, podstatnou roli státu v tomto komplexním systému. Uvědomujeme si odpovědnost, která z toho vyplývá, chceme odpovědně přispět k tomu, abychom na tyto všechny nové možnosti byli připraveni co nejlépe, abychom vytvořili takové legislativní systémové prostředí, které dokáže všechny možnosti, které se nabízejí, efektivně a rozumně využít.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a přeji vám úspěšný průběh dnešní konference.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS