7. listopadu 2011

Inovační vouchery přispějí k modernizaci podnikatelských aktivit v kraji

Od 26. října 2011 do 6. ledna 2012 bude zlínské kontaktní pracoviště Úřadu regionální rady ROP Střední Morava přijímat žádosti o takzvané Inovační vouchery. Jde o finanční nástroj, který podporuje spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi. Žadatelé mohou získat příspěvek ve výši od 60 000 do 149 999 korun na nákup služeb v ceně od 80 000 do 199 999 korun.

„Podnikatelé ve Zlínském kraji se mohou obrátit na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, na Vysoké učení technické v Brně, na Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě, na Mendelovu univerzitu v Brně a na Evropský polytechnický institut, s. r. o. Výsledkem spolupráce by měl být nový nebo inovovaný produkt, který pomůže zvýšit konkurenceschopnost na stávajících trzích nebo získat trhy nové,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš.

A co si konkrétně podnikatelé mohou od vysokých škol nakoupit? Například si mohou nechat zpracovat definici parametrů a analýzu vhodnosti použitých materiálů a komponent, nechat si vytvořit prototyp nebo funkční vzorek, vysoké školy jim mohou zpracovat také design nového výrobku. Stejně tak jim vzdělávací instituce mohou nabídnout změření a otestování vlastností jejich výrobků.

Kromě přímých technických řešení lze využít Inovačních voucherů i jinak. Podniky si budou moci nechat zpracovat například analýzu trhu a marketingovou strategii ve vazbě na nový produkt. Mohou si také nechat udělat inovační či technologický audit nebo si nechat optimalizovat operační procesy, samozřejmě opět ve spojení s produktovou inovací.

Inovační vouchery jsou financovány z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a také z rozpočtu Zlínského kraje. „Jejich výhodou je poměrně rychlá a jednoduchá administrace, takže by mohly být motivací i pro podniky, které od spolupráce s vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje jinak odrazuje administrativní složitost tohoto procesu. A zcela jistě se stanou významným příspěvkem ke zvýšení konkurenceschopnosti producentů z našeho kraje,“ doplnil Libor Lukáš.

Libor Lukáš

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady
zastupitel
zástupce hejtmana