30. září 2021

Myslet, porozumět, zapojit

(www.ods.cz) Globalizace, společenské změny a digitální technologie mění naše životy. Vznikají nová povolání, tradiční zaměstnání se přetvářejí nebo mizí. Škola své žáky připravuje pro činnosti a pozice, které ještě neexistují. Dnešní žáci a studenti proto nemohou být vyučováni jako před sto lety, ba ani jako před třiceti lety. Škola jim musí jim poskytnout znalosti i dovednosti, které jim umožní uspět ve všech životních situacích.

Za účasti odborníků napříč různými obory, předměty a přístupy budeme zásadně reformovat rámcové vzdělávací programy. Zaměříme se na jejich pečlivou revizi a snížení celkového objemu učiva.

Základem bude tzv. jádrové učivo, tedy hutný základ, na kterém bude možné stavět a dále jej rozvíjet. Odstraníme množství informací, které nejsou tak důležité, nebo jsou již dokonce zastaralé.

Nové rámcové vzdělávací programy (RVP) stanoví, jakých kompetencí má absolvent dosáhnout. Nestanoví, v jakém ročníku a v jakém předmětu ani jakou metodou a s jakými pomůckami. Vzniknou vzorové studijní programy, které budou mít doporučující charakter. Na jednotlivých školách bude rozhodnutí, zda je využijí nebo si vypracují vlastní.

Kompetence stanovené v RVP zahrnou výuku znalostí a procvičování dovedností je využívat. Základním principem bude porozumění namísto memorování. Každý učitel i žák musí znát kontext a praktickou roli toho, co se zrovna učí.

Soustředíme se na oblasti občanského vzdělávání a etické výchovy, finanční gramotnosti a mediální gramotnosti. Posílíme výuku dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus. Posílíme rozvoj digitálního prostředí a digitální gramotnosti.

Vytvoříme prostředí motivující žáky ke kritickému myšlení, tak aby nebyli jen příjemci informací, ale naučili se rozeznávat jejich relevantnost, analyzovat problémy, navrhovat varianty řešení a mít dovednost je realizovat.

Matematiku využijeme k větší podpoře logického myšlení. V českém jazyce se více soustředíme na komunikační dovednosti a prezentaci. Do výuky více zapojíme argumentační cvičení, týmovou práci a tvorbu esejí.

Žákům a studenům poskytneme větší prostor pro to, aby se aktivně zapojili do výuky, diskutovali, argumentovali, předávali své znalosti a dovednosti ostatním žákům a studentům.

Martin Baxa

místopředseda strany
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
primátor