6. září 2021

Základní škola jako inspirativní místo pro všechny žáky

(www.ods.cz) Vstupem do první třídy nesmí pro žádné dítě skončit dětství. První stupeň nemá hledat to, co dítěti nejde. Má naopak odhalit, v čem dítě vyniká, a patřičně to podpořit. Aby dítě získalo ke škole kladný přístup, musí v něm první roky školní docházky podpořit přirozenou zvídavost. Druhý stupeň pak nesmí být prostředím, kde skončí jen žáci, kteří se nedostanou na víceletá gymnázia. Musí v dítěti rozvinout jeho talent, prohloubit jeho schopnost pronikat do zákonitosti věcí a dobře jej připravit na další cestu vzděláním.

Zreformujeme rámcové vzdělávací programy směrem ke snížení objemu učiva a hlubšímu porozumění vyučované látce.

Stanovíme jádrové učivo a vytvoříme vzorové vzdělávací programy. Umožníme jednotlivým školám, aby se samy rozhodly, zda je využijí, nebo si vypracují vlastní. Jádrové učivo bude směřovat k rozvoji klíčových kompetencí a gramotností, jako jsou občanské vzdělávání a etická výchova, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení.

Velký důraz budeme klást na rozvoj kreativity a týmové spolupráce.

Soustředíme se na zlepšení kvality výuky na druhém stupni základních škol tak, aby na něm přirozeně pokračovala valná většina žáků z prvního stupně. Podpoříme učitele v individuální výuce a práci s různorodými kolektivy žáků, která umožní rozvoj potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním, stejně jako žáků mimořádně nadaných.

Zaměříme se na regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání. Podpoříme intervenční a rozvojové programy na pomoc regionům s podprůměrnými výsledky vzdělávání. Podpoříme práci s rodinami dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem.

Vedle standardního hodnocení známkami budeme klást důraz na sebehodnocení, portfoliové hodnocení a využívání digitálních technologií.

Vytvoříme systém státem garantovaných národních srovnávacích zkoušek, které poskytnou zpětnou vazbu žákům, rodičům, školám i kariérovým poradcům.

Zlepšíme vybavení základních škol v oblasti IT a rychlého a bezpečného internetu. Budeme investovat do zvyšování digitální gramotnosti učitelů.
 

Martin Baxa

místopředseda strany
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
primátor