Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci rozvoje a činnosti Národního digitálního archivu a digitalizace členské evidence KSČ Národním archivem
16. července 2021

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci rozvoje a činnosti Národního digitálního archivu a digitalizace členské evidence KSČ Národním archivem

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci rozvoje a činnosti Národního digitálního archivu a digitalizace členské evidence Komunistické strany Československa Národním archivem II.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás již potřetí (viz předchozí interpelace https://www.ods.cz/clanek/20350-pisemna-interpelace-na-ministra-vnitra-ve-veci-rozvoje-a-cinnosti-narodniho-digitalniho-archivu-a-digitalizace-clenske-evidence-ksc-narodnim-archivem) ve věci rozvoje a činnosti Národního digitálního archivu a digitalizace členské evidence Komunistické strany Československa Národním archivem, se žádostí o vyjasnění některých nesrovnalostí ve Vašich odpovědích.

Rád bych se proto ujistil:

1/ Pokud rozumím Vaším odpovědím 1/ – 3/, považujete realizaci projektu Národního digitálního archivu II za ukončenou. Byla naplněna veškerá očekávání vlády ČR ve smyslu v průběhu doby přijímaných usnesení? Byly s odstupem (zpožděním) nakonec naplněny veškeré požadavky zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, anebo některé naplněny nebyly? O které podle Vašeho názoru jde?

2/ V souvislosti s výraznou změnou postoje Archivní správy, argumentující dnes (viz odpovědi na otázky 4/ – 6/), že obsahem digitálního archivu nemají být dokumenty v digitální podobě „vzniklé jako digitální reprodukce z archiválií v analogové podobě“ (pro Vaši informaci při vzniku Archivu bezpečnostních složek tomu bylo naopak) se Vás chci zeptat na Váš postoj, respektive Vaši intepretaci archivního zákona. Mají být či nemají?

3/ Opětně se proto zeptám, které digitalizáty („digitální reprodukce z archiválií v analogové podobě“) jsou již dnes součástí Národního digitálního archivu anebo jsou již digitalizovány a jeho součástí se v brzké době stanou (stačí uvést archivní fond či sbírku), a u kterých z nich je (bude) zajištěno nahlížení (zpřístupňování) „způsobem umožňujícím dálkový přístup“?

4/ Podporuje vedení Ministerstva vnitra vznik dalších digitálních archivů (a jakým způsobem), anebo mu vyhovuje stávající nesystematická digitalizace z analogových podkladů realizovaná podle svévolného uvážení toho kterého archivu?

5/ Odpověď na otázku 9/ vypadá, jako by šlo o reakci na dotaz učiněný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nikoliv o odpověď na interpelaci. Znovu proto žádám o seznam digitalizátů (zvýrazněte prosím zvláště celé digitalizované archivní fondy či sbírky) z analogové podoby dle množství (počtu snímků, objemu GB anebo běžných metrů, případně procent z celkového množství archiválií v archivu) pořízeného jednotlivými archivy s uvedením celkové výše finančních nákladů za každý archiv (nemusí jít nutně o údaje k dnešnímu datu, stačí k termínu, k němuž jsou k dispozici). Z Vaší odpovědi jsem nabyl představu, že Ministerstvo vnitra neví kolik a kde se digitalizuje z jednotlivých fondů a sbírek, nemluvě o důležitosti výběru, efektivitě této činnosti, případně finančních nákladech.

6/ Ani odpověď na poslední otázku, týkající se digitalizace evidenčních karet členů Komunistické strany Československa (KSČ, případně KSS) není úplně jasná. Byla jejich digitalizace v úplnosti dokončena, anebo nikoliv. Pokud nebyla, kolik evidenčních karet ještě zbývá a kdy budou dodigitalizovány.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi