7. července 2021

Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci smluvního zajištění připojení elektronické protipožární signalizace na pult centralizované ochrany

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci smluvního zajištění připojení elektronické protipožární signalizace na pult centralizované ochrany.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci smluvního zajištění připojení elektronické protipožární signalizace (dále jen „EPS“) na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) mezi Hasičským záchranným sborem ČR, resp. některými krajskými ředitelstvími a soukromými subjekty.

Podle veřejně dostupných informací došlo hned v několika krajích k nevypsání veřejných zakázek, případně koncesních řízení, podle standardních zákonných podmínek. Naopak došlo k uzavření smluv o spolupráci na služby připojení na PCO tzv. na přímo a společnosti a povinné subjekty měly povinnost podepsat pro ně potencionálně nevýhodné smlouvy s novým dodavatelem služeb – společností PATROL group s.r.o. Tuto informaci například přinesla reportáž pod názvem „ZDE HLASTE POŽÁR“ ze dne 7. června 2021 odvysílaná Českou televizí v pořadu Reportéři ČT. Ze zmíněné reportáže vyplynuly zejména dva problémy.

První problém spočívá v tom, že na rozdíl od Policie ČR HZS ČR neprovozuje své vlastní PCO, přestože je různým subjektům zákonem stanovena povinnost pořízení a instalace EPS a připojení na PCO pro hlášení požárů. K tomuto jsou využívány služby komerčních společností, na které jsou střežené objekty prostřednictvím EPS napojeny. Smlouva o střežení vzniku požáru je uzavírána mezi povinným subjektem, firmou dodávající službu PCO, se kterou má HZS kraje uzavřenou smlouvu o spolupráci. Neexistuje tedy jiná možnost pro povinný subjekt, jehož objekt se střeží, aby uzavřel smlouvu s jinou společností, než se kterou má uzavřenou HZS smlouvu o spolupráci, jinak nebude na PCO připojen. Hrozí tak potencionální riziko vzniku monopolu.

A právě v tom spočívá druhý problém, kdy již v šesti krajích ČR je uzavřena smlouva o spolupráci s HZS s jedinou společností. Tato společnost byla vybrána v tzv. koncesním řízení, kdy byli osloveni jen někteří dodavatelé těchto služeb a uzavřena smlouva s jedním z nich bez řádného výběrového řízení. To však lze provést pouze u zakázek, jejichž objem nepřesáhne 20 mil. Kč. V případě HZS Pardubického kraje byl předpokládaný objem vyčíslen na 50 mil. Kč a v případě HZS hl. m. Prahy dokonce na bezmála pěti násobek. Tímto případem se dokonce zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). Smlouvu o spolupráci společnosti PATROL group s.r.o. a HZS hl. m. Prahy zrušil a uložil pokutu 180 tis. Kč. Přestupce však využil svého práva na odvolání a rozhodnutí ÚOHS není pravomocné. Mezitím HZS hl. m. Prahy uzavřel s PATROL group s.r.o. novou smlouvu, a i touto se ÚOHS zabývá.

Ačkoliv se nejedná primárně o prostředky z veřejných rozpočtů, jedná se o plnění zákonné povinnosti, která je obligatorní podmínkou pro provoz státních i komerčních organizací. Tím, že stávající smlouvy s operátory, poskytujícími služby PCO doposavad, byly vypovězeny, tak vznikla povinnost objektům uzavřít nové smlouvy s operátorem, kterého vybral HZS. Pokud se jedná o jednoho operátora, který nebyl vybrán ve výběrovém řízení podle zákona o veřejných zakázkách, tak je tím tento operátor oproti jiným zvýhodněn, protože bude příjemcem finančních prostředků v objemu mnoha desítek milionů korun, které mu svým rozhodnutím a postupem zajistil bezpečnostní sbor. Vzhledem k tomu, že společnosti v krajích, kde má uzavřenou výhradní smlouvu, nikdo nekonkuruje, může určovat podmínky i ceny za své služby. Taková situace je v šesti krajích ČR, ve zbylých se zmíněná společnost dělí s celkem patnácti operátory a existuje alespoň nějaká konkurence.

V případě objektů, které jsou vlastněny státem nebo samosprávou se navíc o vyplácení prostředků z veřejných rozpočtů jedná. Situace je ještě tristnější v tom směru, že zatímco na PCO provozovaných PČR jsou napojeny objekty, které o to buď samy projeví zájem, nebo jim je to PČR doporučeno, tak na PCO provozovaný komerční společností za účelem zjištění požáru je připojení de facto povinné. Pokud by toto povinný neučinil, tak nebude zkolaudován, jeho podnikání je ohroženo, může mu být udělena sankce atd., pokud tedy nebude mít v daném objektu stálou fyzickou službu, což je velmi nákladné a neefektivní řešení.

V reportáži mj. zaznělo stanovisko Generálního ředitelství HZS s tím, že se jedná o rozhodnutí HZS krajů, a tedy se k tomu nebude generální ředitel HZS vyjadřovat a že na to ani nemá čas. Mluvčí GŘ HZS přirovnal tuto působnost k revizi hasících přístrojů v jednotlivých budovách a celou záležitost tak notně bagatelizoval. Z Vašich úst, pane ministře, jsem se v reportáži dozvěděl, že vylučujete, že by vedení HZS dělalo něco protiprávního nebo nekalého a generála Rybu znáte jako velmi slušného člověka a špičkového profesionála a nevěříte, že by on nebo lidé pod jeho vedením dělali něco špatně. O tom, zda se věcí zabývaly nějaké kontrolní orgány, nebo že necháte záležitost prošetřit nepadla ani zmínka či jen náznak. Mám to chápat tak, že již předjímáte, pane ministře, rozhodnutí ÚOHS ve věci nesprávného postupu HZS hl. m. Prahy?

Vzhledem k tomu, že Vámi, jako poslance, nikoliv ministra vnitra a místopředsedy vlády, připravovaná novelizace zákona o požární ochraně s největší pravděpodobní přinese povinnost připojení EZS pro všechny kulturní památky, ústavy sociální péče, domovy seniorů a další podobné objekty, existuje předpoklad, že objemy prostředků takto přerozdělovaných ještě významně porostou a bude se tentokrát jednat zejména o prostředky vyplácené z veřejných rozpočtů.

Rád bych Vás v této souvislosti ale požádal o další odpovědi na následující otázky:

 1. Jaký názor máte na zmíněnou reportáž a informace které v ní zazněly?
 2. Jaká je současná situace při napojování objektů EPS na PCO v rámci všech krajů v ČR?
 3. Které součásti HZS mají uzavřenou smlouvu o spolupráci se společností PATROL group s.r.o.?
 4. Došlo nebo dojde k uzavření smlouvy o spolupráci kdekoliv v ČR i s jiným operátorem, než je společnost PATROL group s.r.o.?
 5. Z jakého důvodu nepřistoupil Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a další k standardnímu veřejnému zadávacímu řízení na výběr poskytovatele PCO a uzavřelo smlouvu tzv. na přímo se společností PATROL group s.r.o.?
 6. Souhlasíte s praxí, kdy jsou soukromé subjekty de facto nuceni podepsat trojstrannou smlouvu s provozovatelem pultu centralizované ochrany, v tomto případě se soukromou společností PATROL group s.r.o., aniž by si mohly vybrat jiného dodavatele služby? Nestaví HZS povinné soukromé subjekty do nevýhodného postavení?
 7. Z jakých přesně důvodů přestala některým ředitelstvím HZS vyhovovat spolupráce s původními dodavateli služby, kterou nyní dodává PATROL group s.r.o.?
 8. Pokud byl proveden krajskými ředitelstvími HZS průzkum trhu, kde je tento materiál k dispozici? Pokud není, žádám o jeho zaslání. Kdo vyhodnocoval tyto průzkumy?
 9. Kdo ponese personální a hmotnou odpovědnost za uzavření smluv s PATROL group s.r.o., když ÚOHS již dospěl v jednom případě k závěru, že mělo být vyhlášeno klasické výběrové řízení a udělil nepravomocně Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy pokutu? Nebudou napadeny obdobné smlouvy i v jiných krajích?
 10. Jaké je znění nově uzavřené smlouvy mezi Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy a PATROL group s.r.o.? Již bylo vypsáno standardní výběrové řízení?
 11. S jakým výsledkem proběhlo řízení ÚOHS v případě napadeného koncesního řízení s HZS hl. m. Prahy, jaká opatření byla přijata a kdo nese odpovědnost za spáchání přestupku na úseku hospodářské soutěže a kdo zaplatí uloženou pokutu?
 12. Probíhají ještě jiná řízení ÚOHS v těchto záležitostech a s jakými výsledky?
 13. Bude ministerstvo vnitra iniciovat kontrolu či jiné řízení v souvislosti s podezřením na nesprávný postup HZS?
 14. Jak bude řešena situace při napojování dalších objektů PCO v rámci ČR?
 15. Proč nejsou využívány PCO provozované PČR, když u EPS a EZS se jedná – v případě přenosu signálu – o technicky shodné řešení? Kde je v tomto případě koordinační role ministerstva vnitra?
 16. Kdo je certifikační autoritou a jakým způsobem certifikace společností provozující připojení EPS na PCO probíhá? Kolik taková certifikace stojí a kolik stojí připojení povinných subjektů na PCO?
 17. Pokud existuje ceník pro připojení EPS na PCO, existuje obdobný ceník připojení EZS u PCO provozované PČR? Pokud ano, prosím o jeho zaslání.
 18. Jak se určují ceny za připojení EPS na PCO uvedené v IAŘ? Prosím o rozebrání ceny.
 19. Považujete za přípustné, aby tiskový mluvčí GŘ HZS oznámil, že se případem generální ředitel nebude zabývat, rezignuje na svou kontrolní a řídící roli a celou záležitost bagatelizuje?
 20. Je podle Vás v pořádku, že se v reportáži několikrát dozvíme, že je dle Vašich slov generální ředitel HZS generál Ryba člověkem na svém místě, ale jeho vyjádření absentuje? Je tato věc pod jeho rozlišovací schopnost, jak naznačil tiskový mluvčí GŘ HZS naznačoval a uváděl příklad, že se jedná o podobnou věc jako v případě kontrol hasících přístrojů?
 21. Jsou takovýmto způsobem řešeny stížnosti, které doputují až k Vám – že postačuje konstatování, že GŘ HZS věříte, ale kontrola žádná neproběhne?
 22. Kdo je zodpovědný za prevenci na MV a GŘ HZS, do které spadá i problematika EPS?
 23. Pokud je určen interním aktem řízení postup schvalování společností provozující připojení EPS na PCO, tak jak je možné, že se nevědělo, zda se má provést koncesní řízení nebo výběrové řízení těchto společností? Je možné, že HZS nevědělo, jak má správně postupovat? Proč se o koncesním řízení nezmiňuje IAŘ HZS?
 24. Bylo v minulosti zvažováno napojení všech krajských ředitelství HZS na jednu společnost provozující PCO?
 25. Jakým obdobným způsobem jako ve zmíněných případech probíhá koncesní řízení u složek podléhající gesci MV, jsou stanovené postupy upraveny v nějakých interních aktech?
 26. PCO, které je umístěno v objektech HZS je ve vlastnictví koho? Kým je schválený, kolik jich je?
 27. Jak se určují ceny uvedené v IAŘ? Prosím o rozebrání ceny.
 28. Jak vnímáte údajné napojení a vztah mezi soukromou společností PATROL group s.r.o. a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky generálporučíkem Ing. Drahoslavem Rybou? Jakého charakteru byla jejich spolupráce v minulosti?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek