30. března 2021

ODS hospodařila v roce 2020 s kladným hospodářským výsledkem 5,933 mil. Kč a odevzdala výroční finanční zprávu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

(www.ods.cz) ​​​ Celkové výnosy ODS v roce 2020 dosáhly částky 173,485 mil. Kč. Výnosy ze státního rozpočtu činily 77,344 mil. Kč a významnými zdroji byly také přijaté dary 60,763 mil. Kč a členské příspěvky 6,417 mil. Kč.

Celkové náklady ODS dosáhly v roce 2020 částky 167,552 mil. Kč. Jejich největší část tvořily náklady na úhradu volebních kampaní 78,337 mil. Kč (volby do Senátu a krajské volby), mzdové náklady ve výši 36,710 mil. Kč a provozní náklady 52,505 mil. Kč. V roce 2020 dosáhla ODS kladného hospodářského výsledku po zdanění ve výši 5,933 mil. Kč.

Veškeré přijaté dary a všechny vynaložené finanční prostředky na volební kampaň uvádí ODS průběžně na svých transparentních účtech zveřejněných na webové stránce ODS.

Nezávislý auditor ve své zprávě konstatoval, že „Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany Občanská demokratická strana k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.“