27. března 2020

ODS hospodařila v roce 2019 s kladným hospodářským výsledkem 11,631 mil. Kč a odevzdala výroční finanční zprávu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

(www.ods.cz) Celkové výnosy ODS v roce 2019 dosáhly částky 119,913 mil. Kč. Výnosy ze státního rozpočtu činily 85,697 mil. Kč. Z toho 68,5 mil. Kč příspěvek na činnost, příspěvek na podporu činnosti politického institutu ve výši 6,85 mil. Kč a příspěvek na úhradu volebních nákladů činil 10,346 mil. Kč. Významným zdrojem byly také přijaté dary 14,016 mil. Kč a členské příspěvky 6,604 mil. Kč.

Celkové náklady ODS dosáhly v roce 2019 částky 108,282 mil. Kč. Jejich největší část tvořily mzdové náklady ve výši 32,237 mil. Kč, provozní náklady 30,808 mil. Kč a náklady na úhradu volebních kampaní 21,571 mil. Kč (do Evropského parlamentu, doplňující volby do Senátu obvod a doplňující komunální volby ve Strakonicích).

V roce 2019 dosáhla ODS kladného hospodářského výsledku po zdanění ve výši 11,631 mil. Kč.

Veškeré přijaté dary a všechny vynaložené finanční prostředky na volební kampaň uvádí ODS průběžně na svých transparentních účtech zveřejněných na webové stránce ODS.

Nezávislý auditor ve své zprávě konstatoval, že „Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany Občanská demokratická strana k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.“