Interpelace na ministra průmyslu a obchodu ve věci využívání brownfieldů
5. března 2020

Jakub Janda: Interpelace na ministra průmyslu a obchodu ve věci využívání brownfieldů

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Jakuba Jandy na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ve věci využívání brownfieldů.

Jakub Janda:

Vážený pane ministře, dle údajů Českého statistického úřadu zabírají v současné době 8 milionů metrů čtverečních moderní průmyslové haly a sklady. Za poslední dekádu jde zhruba o dvojnásobný nárůst zabrané plochy. Další 4 miliony metrů čtverečních navíc chtějí podle odhadů investoři v příštích pěti letech zastavět, a to primárně na zemědělské půdě. Tyto sklady zabírají místo plochám, které můžou být použity jako zemědělská pole a dokážou zadržet tisíce litrů vody, konkrétně 3,5 metru krychlového vody na jeden hektar. Zemědělská území jsou však pro stavbu skladů a hal používána i přesto, že developeři mají k dispozici desítky a možná i stovky brownfieldů, jejichž využití podporuje i vaše ministerstvo nemalými financemi v dotačních titulech.

Proto se vás, pane ministře, ptám, jak chcete dosáhnout toho, aby se průmyslové sklady stavěly na místech, která jsou k tomu primárně určena, tedy v brownfieldech, a zda máte ještě nějaký jiný nástroj kromě dotací, který by tomuto trendu betonizace dokázal zabránit.


Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček:

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, naše ministerstvo, a teď tím myslím Ministerstvo průmyslu a obchodu, vnímá existenci brownfieldů jako velmi závažný ekonomický, sociální i ekologický problém, ale současně jako velkou výzvu. Problém jsem to nazval proto, že regenerace všech ploch, které tedy nazýváme brownfieldem, je nesmírně nákladná a ta revitalizace je z úhlu pohledu finančního i časového poměrně náročná, a proto Ministerstvo průmyslu a obchodu, a nejsme sami, toto je běžné i v jiných zemích, ať už jsou více, či méně zatíženy dotačními programy, tak podporujeme. Podporujeme je proto, aby se spojilo příjemné s užitečným, to znamená, aby brownfieldy byly využity, ad jedna, a ad dva, aby podnikatelům nebo průmyslu sloužily k seriózním záměrům. Myslím si, že se shodneme na tom, že to dává smysl.

Ten asi nejvíce používaný program je program OP PIK, který se nazývá Nemovitosti. Je to program, který podporuje modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění různých podporovaných ekonomických činností, nebo je to i ve smyslu nahrazení různými novými budovami pro podnikání, zejména segmentu menších a středních podnikatelů. Je to velmi populární program. Pro informaci, je v něm alokováno 3,9 mld. korun pro toto období a proplaceno už je 1,95 mld. Celkem se zrealizovaly tři výzvy, které obnášely řadu konkrétních zajímavých programů, podprogramů atd., přičemž nyní probíhá příjem žádostí ve dvou specifických výzvách.

Současně s CzechInvestem jsme připravili ještě program, který se jmenuje Restart. Ten je rovněž velmi populární, zajímavý. Zúčastňují se ho malé obce, které tak mohou získat až 95 % způsobilých výdajů. Ten program Restart je vysloveně národním programem, který se nazývá doslova a do písmene Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Jak už naznačuje ten program, tak je určen pro regiony, které jsou v těch hospodářsky problémových oblastech, konkrétně se jedná o Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. I v tomto programu byly vyhlášeny už konkrétní výzvy, konkrétně tři výzvy, a bylo vybráno 13 projektů, nyní probíhá čtvrtá výzva a předkládají se žádosti.

Problematika brownfields je poměrně rozsáhlá a je nezbytně nutné ji koordinovat napříč rezorty tak, aby nedocházelo k různým zbytečným překryvům v intervencích a aby třeba zase neunikly nějaké zajímavé problematické okruhy, a proto jsme tedy připravili i Národní strategii regenerace brownfieldů 2019 až 2024, což není jenom nějaký dokument, je to docela věcně využívaný manuál, plán, návod toho, aby se skutečně postupovalo koordinovaně, a pro tuto celkovou koncepci, nebo strategii, nebo spíš vizi jsou navržena jasná, pragmatická, uchopitelná opatření, která tedy celkem zodpovědně kombinují spolupráci dotčených institucí, včetně různých termínů plnění atd.

Pochopitelně není to jenom o dotacích nebo o podpoře, je to všeobecně o vytváření příznivého podnikatelského prostředí. To je dáno prostě všeobecně tím, aby u nás firmy měly chuť vůbec investovat, protože ten brownfield je o tom, že firma musí inovovat, musí investovat, nesmí se bát pouštět do náročných projektů, což podporujeme nikoliv dotacemi, ale to podporujeme věcně celou řadou instrumentů od nástrojů inovační podpory přes nástroje exportní podpory, což není dotační záležitost, ale je to vysloveně záležitost spojená s aktivitami CzechTradu, CzechInvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí v jednotlivých regionech, vytváříme ucelený systém exportní podpory, vytváříme systém investiční podpory založený na odvětvové podpoře, nikoliv podpoře teritoriální, jak tomu bylo minule. Jinými slovy, zaměřujeme se na konkrétní odvětví, která bereme od inovací přes investice až po exporty tak, aby se vytvořilo příznivé podnikatelské prostředí, a to všechno jsme ještě podtrhli docela zásadním snížením a postupným snižováním administrativy zejména u těch nejmenších podniků a případně u živnostníků, byť je pravda, že brownfieldy se netýkají vysloveně živnostníků, ale spíš středních firem a potom větších firem. Děkuji.

Jakub Janda:

Já chci panu ministrovi poděkovat za věcnou odpověď. Děkuji vám.

Jakub Janda

Jakub Janda

poslanec PČR

Více o autorovi