Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci metodologická příručka
30. ledna 2020

Jan Bauer: Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci metodologické příručky

(www.psp.cz ) Ústní interpelace místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Bauera na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci metodologické příručky.

Jan Bauer:

Vážená paní ministryně, seznámil jsem se nedávno s jedním případem péče pěstounky, nad kterým zůstává zdravý selský rozum stát, možná si musí i sednout. Tak mi dovolte jenom několik otázek.

Deník ECHO přinesl zprávu o případu, kdy nezletilá dívka byla po sporech s rodiči a útěku z domova svěřena na základě doporučení sociálního úřadu OSPOD Prahy 6 do péče pěstounky. Přesto, že následně odvolací soud předběžně rozhodnutí zrušil a nepotvrdilo se obvinění z psychického nebo fyzického týrání ze strany rodiny, dívka bez jakéhokoliv právního základu nadále u této pěstounky, a údajně s podporou úřadu, zůstává navzdory přání své vlastní rodiny. Pěstounkou má být navíc matka dívčina partnera, tedy člověk ve střetu zájmů, nikoliv nestranná osoba, která zaručí zachování nebo obnovu vztahu dítěte s vlastní rodinou. A teď ty otázky:

Je podle vás správné, aby si dospívající děti samy určovaly, kde budou žít, přestože rodičům zůstává rodičovská odpovědnost až do jejich plnoletosti? To je mimo jiné tento případ, který jsem zmiňoval.

Za další. Je podle vás správné, aby úřady doporučovaly svěření nezletilých dětí do péče pěstounů nebo tolerovaly jejich pobyt u cizích lidí pouze kvůli pubertálním sporům s vlastními rodiči? Má takovýto postup oporu v legislativě?

A třetí dotaz. My jsme na výboru pro sociální politiku 10. května 2019 přijali usnesení, kterým žádáme ministerstvo, aby stáhlo spornou metodologickou příručku, která postupy vůči nezletilým upravovala. Tato příručka byla následně prostřednictvím ministerstva stažena. Tak se chci zeptat, jestli můžete vyloučit, že přesto u některých OSPOD se touto příručkou a tezemi z této příručky, které, si myslím, jsou v mnoha směrech úplně nesmyslné, náhodou některé OSPOD neřídí? Děkuji za odpověď.


Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová:

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, ve věci vašeho dotazu se přiznávám, že jsem neobdržela bližší specifikaci dotazu, a proto se budu vyjadřovat pouze v obecné rovině, protože jsou to právě detaily celého toho případu, které umožňují pak celou situaci posuzovat.

Obecně lze říci, že povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí stejně jako doprovázejících organizací jsou ukotveny a upraveny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Tento zákon mimo jiné stanoví, proč a jak jsou děti umístěné v pěstounské péči, jak jsou sledovány, jaká je frekvence návštěv a jaký je jejich cíl. Pěstouni jsou samozřejmě prověřováni ještě předtím, než jsou jim děti svěřeny do péče, ale protože jde převážně o děti zranitelné, zůstává nad nimi dohled až do jejich dospělosti.

Co se týká Ministerstva práce a sociálních věcí stejně jako krajů, tak OSPOD a doprovázející organizace od nás dostávají metodické vedení ve formě metodických doporučení a také jejich činnost ze strany krajských úřadů je pravidelně kontrolována. Zároveň je třeba dodat, že OSPOD na úrovni krajů i obcí jsou ze strany MPSV řízeny v rámci přenesené působnosti. Nejde tedy o přímo podřízené orgány.

Co se týká vašeho dotazu k metodické příručce, která byla opakovaně poslední dva roky projednávána na výboru pro sociální politiku, tak z mého pokynu již tenkrát, po tom prvním projednávání, paní náměstkyně Hanzlíková dostala pokyn příručky přepracovat ve spolupráci s experty z terénu, zejména sociálními pracovníky, pracovníky OSPOD a také odborníky z krajů. Toto se tak stalo a v tuto chvíli prochází příručka jakousi oponenturou na úrovni kulatých stolů, a pak bude sociálnímu výboru představena. Děkuji.


Jan Bauer:

Já jsem vám chtěl jenom, vážená paní ministryně, poděkovat, protože rozumím tomu, a předmětem žádné interpelace nemá být řešení regionálních nebo lokálních problémů, protože nemůžete logicky mít dostatečné informace. Mým cílem této interpelace je snaha o medializaci této věci. Já samozřejmě záměrně nechci ani zmiňovat, kterých účastníků a kterých pěstounů se to bude týkat, to si tady možná můžeme říci potom následně. Ale spíš jsem vás chtěl požádat, jestli v případě, pokud ode mě dostanete nějaké konkrétní informace, jestli byste mohla iniciovat případné šetření na příslušném OSPOD. Děkuji.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová:

Určitě zachováme ochranu osobních údajů. Nicméně můžeme celou situaci prověřit.

Ing. Jan Bauer

Ing. Jan Bauer

poslanec PČR
zastupitel
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi