29. března 2018

Hospodaření ODS skončilo v roce 2017 třetí rok po sobě v přebytku

(www.ods.cz) ODS dnes odevzdala svou výroční finanční zprávu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, ve které informuje o svém hospodaření za rok 2017.


I přes zvýšené náklady spojené s volbami do Poslanecké sněmovny skončilo hospodaření ODS přebytkem ve výši 26,8 mil. Kč před zdaněním. ODS tak pokračuje v trendu přebytkového hospodaření, který trvá již od roku 2015.
 
Největší část nákladů činily v roce 2017 náklady na volby, které dosáhly částky 82,7 mil. Kč.
Veškeré volební výdaje byly řádně uhrazeny z darů (45,6 mil. Kč) a státního příspěvku na krytí volebních nákladů (55 mil. Kč).
Celkové výnosy ODS v roce 2017 byly 196 493 741 Kč.
Celkové náklady ODS v roce 2017 byly 169 723 864 Kč.
Hospodářský výsledek před zdaněním v roce 2017 byl 26 806 927 Kč.
 
Nezávislý auditor ve své zprávě konstatoval, že „Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany Občanská demokratická strana k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.“