Hospodaření ODS vloni skončilo v černých číslech

29. března 2012
Hospodaření ODS vloni skončilo v černých číslech

Hospodaření občanských demokratů v loňském roce skončilo v černých číslech. Vyplývá to z finanční zprávy za rok 2011, kterou zítra předloží v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích do Poslanecké sněmovny. Za loňský rok činí hospodářský zisk ODS po zdanění 140.426 tis. Kč.

V roce 2011 dosáhly výnosy ODS 392.977 tis. Kč, z toho státní příspěvek na činnost byl 124.190 tis. Kč, tržby z prodeje majetku 139.348 tis. Kč, členské příspěvky 14.575 tis. Kč. Na darech ODS získala celkem 93.387 tis. Kč, z toho 93.214 tis. byly dary peněžní a 173 tis. dary nepeněžní. 
 
Do hospodářského výsledku ODS byl rovněž započten zisk z prodeje bývalého stranického sídla na Praze 1, který po odečtení zůstatkové ceny předmětného majetku činil 40.336 tis. Kč. 
 
Náklady ODS byly 241.121. tis. Kč. Nejvýznamnější nákladové položky byly provozní náklady ve výši 50.415 tis. Kč a mzdové náklady ve výši 61.036 tis. Kč. 
 
Půjčky a úvěry evidované ke konci roku 2011 klesly na 67.558 tis. Kč.
 
Výroční finanční zpráva obsahuje kopie 244 smluv od dárců, kteří ODS věnovali souhrnně v rámci daného období více než 50 tis. Kč. Tyto dary byly doloženy úředně ověřenými kopiemi darovacích smluv. V souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích obsahuje Výroční finanční zpráva ODS za rok 2011 pouze ty osobní údaje o dárcích z řad fyzických osob, které tento zákon výslovně stanoví.
 
„V loňském roce se podařilo dostat naše hospodaření do černých čísel a také vyrovnat závazky vůči dodavatelům. Kromě příjmu ze státního příspěvku, darů a členských příspěvků výnosy pozitivně ovlivnil prodej našeho bývalého stranického sídla na Malé Straně,“ komentuje výsledky hospodaření ODS hlavní manažer Jan Kočí. „Výrazně jsme oproti roku 2010 také snížili provozní výdaje." Za důležité považuje i to, že ODS ve svém účetnictví oddělila provozní a volební finance a vytvořila zvláštní volební fond, na který ukládá získané finanční dary. 
 
Součástí výroční finanční zprávy pro Poslaneckou sněmovnu je Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky provedeném firmou HZConsult s. r. o. Podle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace Občanské demokratické strany k 31. 12. 2011 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.
 
Výroční finanční zpráva ODS za rok 2011 je veřejná, její originál bude v souladu se zákonem přístupný všem občanům v Poslanecké sněmovně a elektronická kopie na webových stránkách www.ods.cz.
 
ODS děkuje všem, kteří její činnost svými dary a přízní v roce 2011 podpořili.