1. února 2016

ODS bude na zastupitelstvu města navrhovat konstruktivní změny některých důležitých bodů

Zastupitelstvo města Brna projedná v úterý 2. 2. 2016 několik bodů, které budou mít dopad na rozpočet města i běžný život jeho obyvatel. Koalice předkládá mimo jiné novelu vyhlášky o svozu komunálního odpadu, navrhuje přidělit nově vzniklé příspěvkové organizaci Kancelář architekta města pro tento rok 10 mil. korun a předkládá projekt Rapid Re-Housing, spojený s rizikem, že městské byty budou přidělovány neplatičům, respektive dlužníkům z minulosti.

Bod č. 12 ZMB – změna vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Novela vyhlášky určuje jakým způsobem a na kterých místech bude svoz komunálního odpadu prováděn. S ohledem na skutečnost, že svozovou firmou bývá často sběr, respektive svoz odpadu realizován v ulicích města v ranních hodinách, kdy zároveň probíhá dopravní špička, schválilo již v září minulého roku Zastupitelstvo městské části Brno-střed návrh, aby byl ve vyhlášce stanoven časový úsek, kdy lze svozovou společností svoz směsného komunálního odpadu provádět. A to s cílem snížení stávajících problémů v dopravě, respektive průjezdnosti komunikací při provádění svozu a respektování pohody a kvality bydlení obyvatel města Brna.

Ani po takřka půl roce od přijetí tohoto návrhu, na kterém se mimo jiné podílel i příslušný náměstek primátora Ander coby zastupitel městské části, však žádné takové opatření přijato nebylo a vyhláška je předkládána bez této úpravy. V důvodové zprávě se lze pouze dočíst, že „v této záležitosti byl již osloven z úrovně náměstka Andera starosta MČ Brno-střed“.

Proto bude klub ODS navrhovat, aby svozy komunálního odpadu byly časově upraveny a neprobíhaly například z dopravního hlediska v nevhodnou dobu, tedy např. v pondělí mezi 7.30-8.30, kdy způsobují problémy v ranní dopravě.

Bod č. 13 – příspěvek 10 mil. korun Kanceláři architekta města Brna, p.o.

Vznik této příspěvkové organizace provází od počátku pochybnosti. Při založení v loňském roce nebyl náměstek Ander schopen vysvětlit, jaký konkrétní obsah, náplň práce a kompetence bude mít. V probíhajícím výběrovém řízení na ředitele této instituce pak nebyly pro uchazeče stanoveny očekávatelné požadavky, především nároky na kvalifikaci, odbornost a vzdělání, z čehož plyne, že hlavním městským architektem může být i čerstvě vystudovaný gymnazista. A nyní je zastupitelům předkládán materiál, kterým mají na provoz této organizace schválit 10 mil. korun ročně. Bez jakéhokoli návrhu rozpočtu příspěvkové organizace, vysvětlení předpokládaných nákladů, počtu pracovních úvazků apod. Bod obsahuje pouze dvě věty v důvodové zprávě.

Klub ODS tak bude požadovat, aby náměstek Ander plánované hospodaření této organizace přiblížil a vysvětlit účelovost využití požadovaného deseti milionového příspěvku.

Bod č. 33 – projekt Rapid Re-Housing

Protože nejsou dosud stanovena transparentní a jednoznačná kritéria výběru vhodných uchazečů a město se na jejich tvorbě ani nemá podílet, bude klub ODS navrhovat, aby zastupitelstvo taková kritéria při schválení projektu přijalo a aby byla pro celý projekt závazná. Za důležité považujeme především eliminovat riziko, že městské byty budou přidělovány notorickým neplatičům a dlužníkům z minulosti a také stanovit povinnost uchazečům, kteří nepracují, přijmout práci například formou veřejně prospěšných prací pro město. 

Mgr. Libor Šťástka

předseda OS ODS Brno-město

Štítky:
tisková zpráva