Péče o přírodu je velmi důležitá. Lidé ji musejí respektovat a starat se o ni

29. listopadu 2023
Péče o přírodu je velmi důležitá. Lidé ji musejí respektovat a starat se o ni

(Deník) Co je možné pro přírodu udělat a na další otázky odpovídal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec, jenž má v gesci oblast životního prostředí.

Jak se lépe v přírodě chovat?

Tak především je potřeba přírodu respektovat a být k ní pokorný. Snažit se, aby naše přítomnost v přírodě byla znát co možná nejméně. Nevjíždět a nevstupovat na místa, která k tomu nejsou určená, neodhazovat odpadky a celkově se zasazovat o její ochranu.

Co je možné pro přírodu udělat?

Lidé by se měli chovat k přírodě s respektem a nesnažit se ji přetvářet. Jednou z priorit Karlovarského kraje je právě i ochrana přírody, a v této souvislosti podnikáme celou řadu aktivit. Kromě toho, že máme vypsány nejrůznější dotační programy, které například řeší obnovu lesů, péči o zeleň, zadržování vody v krajině, přispíváme také na projekty týkající se ochrany přírody a environmentálního vzdělávání a osvěty. Z důvodu škod, které páchají divočáci, připravujeme rovněž program na podporu jejich odstřelu. Zároveň podporujeme vyhlášení nových chráněných oblastí, aktuálně spolupracujeme na vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Letos jsme již druhým rokem také vyhlašovali soutěž Zelená hvězda, v rámci které chceme ocenit mimořádné aktivity v ochraně přírody. Vloni cenu obdržel spolek Zamenis, který dlouhodobě pečuje o biotop kriticky ohroženého druhu užovky stromové v Poohří. Letos ocenění získal Environmentální park Třešňovka v Lokti.

Jak se zapojuje do obnovy třeba lesů kraj?

Karlovarský kraj se dlouhodobě zasazuje o zachování a obnovu místního ekosystému a biodiverzity lesních porostů. V rámci dotačního programu na hospodaření v lesích poskytujeme příspěvky vlastníkům obecních a soukromých lesů v celkové roční výši šest milionů korun. Prostředky putují na ochranu lesa proti zvěři a hmyzím škůdcům a na úhradu zvýšených nákladů souvisejících se zpracováním nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů.

Jak probíhá obnova lesů?

Obnova lesů probíhá buď samovolně, nebo řízeně. Je potřeba říct, že obnovu lesů zajišťují jejich vlastníci.

S kým se musí spolupracovat?

Spolupracovat by se určitě mělo se širokou veřejností v rámci nejrůznějších edukačních aktivit.

Musí se zapojit i lidé, s čím se nejvíce podle vás bojuje?

V posledních letech se zájem o lesy a ochranu přírody obecně zvyšuje. Jistě k tomu přispívá i Den za obnovu lesa, který pořádá největší vlastník lesů – Lesy ČR, a intenzivní vzdělávací aktivity, jako jsou například lesní pedagogika nebo výlety do přírody.

(Autor: Lucie Bukovjanová)

Karel Jakobec

kandidát na hejtmana Karlovarského kraje
místopředseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení
uvolněný místostarosta města
uvolněný krajský radní