13. září 2022

Volební program ODS spolu s TOP 09

ODS spolu s TOP 09 - VAŠE JISTOTA, NAŠE ODPOVĚDNOST spolu pro naše město

DLOUHODOBĚ GARANTUJEME

 1. ROZPOČTOVOU ZODPOVĚDNOST MĚSTA, I NADÁLE BEZ DLUHŮ
 2. ZACHOVÁNÍ MINIMÁLNÍ SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTI
 3. SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBČANY MĚSTA ZDARMA
 4. TRVALE NÍZKÉ NÁJEMNÉ V MĚSTSKÝCH BYTECH PRO SENIORY
 5. MHD PRO SENIORY ZDARMA
 6. NADSTANDARDNÍ PODPORU SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE
 7. ŠIROKOU PODPORU KULTURY, SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ TRADIC
 8. ODBORNOU PÉČI O MĚSTSKOU ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 9. MASIVNÍ INVESTICE DO MĚSTSKÉ INFRASTRUKTURY
 10. BEZPLATNÝ ZÁBOR PRO PŘEDZAHRÁDKY RESTAURACÍ A KAVÁREN

PLÁNY A VIZE

 1. BEZPEČNOST
 1. personálně posílíme Městskou policii a ještě více se zaměříme na problémové lokality
 2. rozšíříme stálou okrskovou činnost městských strážníků na území celého města
 3. dokončíme rozšíření a modernizaci kamerového systému Městské policie
 4. zaměříme se na vyšší bezpečnost a bezbariérovost v dopravě (pěší, cyklo, MHD)
 5. budeme pokračovat v intenzivní preventivní osvětě v městských školských zařízeních a seniorských klubech

 1. DOPRAVA
 1. opravíme další kilometry vozovek, parkovišť, chodníků a cest s důrazem na bezbariérovost
 2. v souladu se strategickým Plánem udržitelné městské mobility:
 • rozšíříme kapacity parkování (parkovací domy, lepší organizace parkování atd.)
 • propojíme město páteřní sítí pro cyklisty (cyklopruhy, cyklokoridory, cyklostezky)
 • začneme budovat Prosetickou spojku pro osobní dopravu
 1. budeme pokračovat v modernizaci a rozšiřování veřejného osvětlení
 2. vybudujeme vlastní moderní MHD (bezhotovostní platba, digitální zastávkové označníky, smart systémy apod.)
 3. v návaznosti na opravu vlakového nádraží zrekonstruujeme celý prostor v přednádraží (křižovatka, chodníky, zastávky, přechody, cyklodoprava, veřejné osvětlení, zeleň)

 1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 1. zajistíme častější úklid veřejných prostranství a zlepšíme koordinaci úklidu zelených a zpevněných ploch
 2. správa a údržba městské zeleně bude nadále prováděna odborně a s náležitou péčí
 3. nadále budeme podporovat a rozšiřovat možnosti předcházení vzniku odpadu, jeho třídění, zoptimalizujeme kontejnerová stání a zefektivníme svoz

       za poslední 4 roky jsme:

 • zprovoznili RE-USE centrum
 • zahájili sběr kuchyňského odpadu u 1050 domácností
 • rozmístili 25 nádob na kovový odpad a umožnili jeho ukládání také do nádob na plast
 • distribuovali psí sáčky zdarma do družstevních bytových domů a také přímo majitelům psů
 • vybudovali jsme polopodzemní kontejnery v Proseticích a zvážíme jejich instalaci i v dalších sídlištích
 1. nabídneme teplickým domácnostem novou službu adresného svozu velkoobjemového odpadu
 2. městské stavby budou nově respektovat MANUÁL MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY, jehož cílem je šetrné hospodaření s vodou v městském prostředí a podpora zdravé a prospívající zeleně (např. dešťové zahrádky a záhony, propustné dlažby, výsadbové boxy, zadržování vody v krajině apod.)
 3. postupně revitalizujeme sídlištní zeleň v souladu s odbornou koncepcí ZÁKLADNÍ OSNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ, dle které budeme v rámci jednotlivých území postupovat, čímž zvýšíme kvalitu městské zeleně a komfort bydlení
 4. budeme podporovat kvalitu, různorodost a rozvoj městské zeleně (např. obnova sadu Třešňovka, přímé výsevy letničkových luk, osázené okružní křižovatky, zálivkové vaky u stromů, projekt Rozkvetlá sídliště apod.)
 5. již jsme zapojeni do projektu SÁZÍME BUDOUCNOST a garantujeme politiku „za každý pokácený strom vysadíme minimálně jeden nový“ (za čtyři roky jsme vysázeli navíc 150 nových stromů)
 6. revitalizujeme Horní zámecký rybník včetně obnovy vyhlídkového mola

 1. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 1. navrhneme zásadní rekonstrukci Benešova náměstí a budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť, parků a veřejných prostranství
 • dokončíme rekonstrukce prostranství okolo areálu „Jezevčík“ v Trnovanech, Tržního nám., Smetanova nám., Rooseveltova nám., Lázeňského nám., areálu Perla v Řetenicích, lokality U Slunce v Sobědruhách, lokality skalky, Janáčkovy sady-rozhledna ad.)
 • naším dlouhodobým cílem je postupně přeměnit prostor mezi železničním nádražím a centrem města (přednádraží – ulice 28. října – Tržní nám. – Benešovo nám.) na reprezentativní vstupní bránu do našeho města
 1. s pomocí odborníků na participaci, architekturu a urbanismus rozšíříme možnosti obyvatel města ovlivňovat podobu okolí svého domova
 2. pod heslem „NEZAKAZUJEME, ALE MOTIVUJEME“ vytvoříme programy, kterými podpoříme:
 • rozšíření bytové kapacity v centru města
 • opravy fasád bytových domů
 • minimalizaci vizuálního smogu (reklamy a vývěsní štíty obchodů)
 • poradenství a úsporná opatření v oblasti energetické náročnosti domácností

 1. ŠKOLSTVÍ
 1. investice do školských zařízení a jejich vybavení patří k našim hlavním prioritám
 2. finančně podpoříme výjezdy dětí do škol v přírodě formou příspěvku školským zařízením
 3. rozšíříme stipendijní program pro vysokoškoláky a navrhneme pilotní program zvýhodněných úvěrů na vzdělávání studentů v pokročilé fázi studia
 4. ve spolupráci se ZUŠ Teplice podpoříme vznik a provoz „Akademie umění a kultury“ pro teplické seniory (univerzita třetího věku)
 5. zasadíme se o vznik vzdělávacího zařízení zaměřeného na lázeňství a rehabilitaci

 1. SPORT a VOLNÝ ČAS
 1. zajistíme a podpoříme rozvoj sportu a pohybových aktivit pro všechny věkové kategorie obyvatel města, zejména:
 • podpoříme subjekty pracující s mládeží
 • podpoříme sportovní akce
 • zmodernizujeme stávající nebo vybudujeme novou infrastrukturu pro sport a volný čas (např. workoutová hřiště, běžecké trasy, cyklotrasy, krytá hala pro míčové sporty, fotbalové hřiště v Sobědruhách včetně zázemí, atletický stadion, dětská hřiště a sportoviště)
 1. zajistíme kvalitní a dostatečné sportovní zázemí v našich školských zařízeních
 2. i nadále budeme finančně podporovat fotbalovou akademii v Teplicích
 3. ve spolupráci s FK Teplice podpoříme zavedení tzv. kombinované vstupenky na fotbalová utkání (vstup a jízdenka v MHD)
 4. vybudujeme letní koupaliště

 1. KULTURA a VOLNÝ ČAS
 1. kultura je jedním ze základů kvalitního života v našem městě, proto budeme i nadále masivně podporovat široké kulturní a společenské dění
 2. garantujeme provoz a další rozvoj městských organizací: Severočeské filharmonie, Domu kultury, Botanické zahrady, Regionální knihovny, Sportarény a Aquacentra
 3. dokončíme rekonstrukci foyer a vzduchotechniky v Domě kultury, bezbariérový přístup do Zahradního domu a zahájíme rekonstrukci klubu Aktual v Krušnohorském divadle
 4. vybudujeme moderní dětské oddělení v Regionální knihovně v Teplicích (rekonstrukce podkroví)
 5. nadále budeme podporovat činnost významných kulturních a vzdělávacích organizací, které nezřizuje město (např. střední školy, DDM, regionální muzeum)
 6. nadále budeme podporovat zahrádkaření na městských pozemcích a v zahrádkářských koloniích (nízké nájemné, zajištění bezplatného svozu bioodpadu)

 1. SOCIÁLNÍ POLITIKA
 1. postavíme nový dům pro seniory na Benešově náměstí včetně služebny Městské policie
 2. podpoříme výstavbu nových bytů a zpracujeme urbanistickou studii pro novou výstavbu na městských pozemcích
 3. zachováme výši regulovaného nájemného v městských bytech a domech pro seniory
 4. pomůžeme domácnostem lépe se vypořádat s drahými energiemi bezplatným energetickým poradenstvím
 5. nadále budeme podporovat zájmovou činnost seniorů (vzdělávání, výlety, ozdravné pobyty, sportovní aktivity apod.)
 6. budeme důrazně apelovat na Ústecký kraj, aby zřídil Záchytné protialkoholní stanice i v dalších městech našeho kraje a zmírnil tak negativní dopad jediného zařízení tohoto typu, které je pouze v Teplicích
 7. ve spolupráci s Městskou policií, sociálním odborem magistrátu, příslušnými organizacemi a v rámci komunitního plánování města se budeme intenzivně věnovat řešení problematiky bezdomovectví, např.:
 • zajištěním adekvátní přímé terénní pomoci, včetně poradenství pro případy nenadálých životních situací
 • připravíme koncepční soustavy aktivit pro resocializaci alespoň části lidí bez domova

 1. ZDRAVÍ/ZDRAVOTNICTVÍ
 1. budeme i nadále pokračovat v úzké spolupráci s teplickou nemocnicí:
 • podpora bydlení pro zdravotníky – poskytneme 15 městských bytů s regulovaným nájmem
 • podpoříme vznik jednodenní chirurgie v teplické nemocnici (zařízení, vybavení)
 • vytvoříme stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů (sestra, lékař)
 1. ve spolupráci s Lázněmi Teplice, a.s. zavedeme systém poukázek do lázní pro teplické seniory

 1. PODPORA PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH
 1. ve spolupráci se společností AGC, a.s. podpoříme vznik H2 (vodíkové) čerpací stanice na území města s využitím jak pro veřejnost, tak pro budoucí vozy MHD ad.
 2. ve spolupráci se společností Lázně Teplice, a.s., VisitTeplice, hotely, restauratéry apod. budeme pracovat na společné koncepci a strategii cestovního ruchu
 3. část z vybraného pobytového poplatku vrátíme teplickým ubytovatelům ve formě poukázky na pořízení karty výhod TEPLICE CARD
 4. zvýšíme propagaci města:
 • účastí na veletrzích cestovního ruchu
 • moderními propagačními materiály města
 • podpoříme vznik nově vznikající destinační agentury
 • vybudujeme informační tabule upozorňující na lázeňské město (dálnice D8)

 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA
 1. ručíme za zdravý rozpočet města a odpovědné hospodaření s veřejnými prostředky včetně maximální otevřenosti úřadu pro občany našeho města
 2. budeme pokračovat v čerpání dotací pouze na smysluplné projekty
 3. pro lepší komunikaci s občany města:
 • již jsme zavedli funkční a široce využívanou aplikaci HLÁŠENÍ ZÁVAD, kterou rozšíříme o další funkce (např. mobilní rozhlas)
 • rozšíříme informovanost občanů města prostřednictvím městského zpravodaje (elektronicky i tištěnou formou)
 • zavedeme pravidelná setkávání vedení města s občany a podnikateli
 1. vybudujeme nový bezbariérový přístup na magistrát města na nám. Svobody