PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMISÍ A VÝBORŮ
21. prosince 2020

Jakub Stárek: PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMISÍ A VÝBORŮ


 
Bezpečnostní komise, předsedkyně: Kateřina Bartošová
Bezpečnostní komise na své prosincové schůzi vyslechla pravidelnou měsíční informaci zástupců Policie ČR, ředitele Městské policie a šéfa Hasičského sboru a rovněž data k personální situaci uvnitř těchto sborů. Aktuální informací bylo přesídlení služebny PČR z Ruzyně na Dědinu, kde bude blíže veřejnosti. Ředitel Městské policie velmi děkoval za pomoc MČP6 v rámci rekonstrukce služebny na Břevnově. Členové komise se dále dozvěděli podstatné informace ze zasedání krizového štábu městské části i krizařů z hlavního města. Velkou část diskuse věnovali členové opět situaci kolem neobydlených objektů na Praze 6. Zvýšený zájem bezdomovců o tyto objekty během zimních měsíců znamená i zvýšený počet kontrol z řad policie. Na podnět komise se kontrol účastní i zástupci příslušných odborů městské části. Komise se domluvila na pozvání zástupce Odboru výstavby k tomuto bodu na příští lednové jednání komise. Závěrem schůze komise se členové spolu se zástupci policejních složek tradičně věnovali podnětům a stížnostem z řad veřejnosti.

Vážení spolustraníci,
ráda bych Vám a Vašim rodinám popřála požehnané vánoční svátky prožité ve zdraví a v pohodě a do Nového roku co nejúspěšnější start a pozitivní mysl po celý rok!


Komise strategického rozvoje, člen: Ondřej Matěj Hrubeš
Na listopadovém jednání jsme se zabývali studií Nového Sedlece, která má sloužit jako podklad pro změnu územního plánu v souvislosti i s plánovanou tramvajovou tratí Podbaba – Sedlec – Suchdol. Studie počítá se zastavěním území pro zhruba 5 tisíc nových obyvatel. V rámci budoucí dopravní studie bude třeba vzít v potaz i stavbu Pražského okruhu a přivaděče Rybářka. Zároveň bude důležité v nově zastavěném území vytvořit vhodné pěší propojení. Ke studii se budeme vracet na dalším jednání komise a budu Vás nadále informovat.

S koncem letošního roku bych Vám rád popřál hodně úspěchů v roce 2021 a těším se na společné setkávání.


Finanční výbor, předseda: Zdeněk Hlinský

V listopadu se Finanční výbor ZMČ Prahy 6 sešel dvakrát, kdy jsme hlavně projednávali nulté a první čtení návrhu rozpočtu MČ Prahy 6. Od konce prvního pololetí 2020 se ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 zabýval „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2021“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2021. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6
a projednány na úrovni vedení MČ Praha 6. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2020 dle schváleného harmonogramu znovu projednán na úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace v oblasti příjmů a výdajů byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2021 do tzv. 1. čtení, který jsme projednali na FV dne 27.10.

Dalším bodem FV bylo projednání finančního plánu zdaňované činnosti MČ Prahy 6 na rok 2021. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2021 vychází především z očekávaného plnění výnosů ve výši 43 719 000 Kč a čerpání nákladů v letošním roce. Tato část zdaňované činnosti generuje finanční prostředky zejména z prodeje a pronájmu majetku. Na druhé straně se v této části účtují náklady související s předmětným prodejem či pronájmem.

Dalším důležitým bodem bylo projednání rozpočtového výhledu na příštích pět let. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2026 vychází z navrhovaného rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2021 a dosažené skutečnosti za rok 2020. V koncepci tohoto materiálu vycházíme také ze současné finanční situace Městské části Praha 6, ze současných vztahů k rozpočtu hl. m. Prahy a z očekávaného vývoje veřejných financí České republiky.


Dislokační komise, předseda: Jan Dočekal

Na jednání dislokační komise proběhlo vyhodnocení vypsaných výběrových řízení. Přišlo několik nabídek na volné garáže a garážová stání, ale do mnoha řízení se nikdo nepřihlásil. Pravděpodobně se zhoršená ekonomická situace projevuje i v zájmu o nebytové prostory. Ani jedna nabídka nedorazila třeba na pronájem kanceláří na Břevnovské 6. Všechny neobsazené prostory se budou vypisovat opakovaně. Nově je vypsáno výběrové řízení na nájemce prodejny na adrese Rooseveltova 32. V bodě různé se projednávala žádost KSČM o prodloužení zvýhodněného nájmu kancelářských prostor, které tato strana užívá na Praze 6. Vzhledem ke skutečnosti, že KSČM již nemá zastoupení ve volených orgánech P6, se členové komise rozhodli tuto žádost nepodpořit. Zamítnuty byly i další žádosti o snížení nájmů, většinou podávané v souvislosti se současnou koronakrizí. Komise se domnívá, že řešení jednotlivých případů je nesystémové a pro dotčené firmy a podnikatele jsou určena plošná opatření související s touto krizí.

Dopravní komise, předseda: Vladimír Šuvarina

Komise dopravní projednala výsledky pilotní participace úpravy dopravního řešení ulice Za Strahovem a jejího okolí a doporučila respektovat výsledek, tedy režim neměnit. Dopravní komise se také zabývala změnou směrovosti ulice Koulova s tím, že finální rozhodnutí padne po vyhodnocení dat pořízených inteligentními systémy sčítání dopravy.
Jakub Stárek

Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6

Více o autorovi