PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMISÍ A VÝBORŮ
25. června 2020

Jakub Stárek: PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMISÍ A VÝBORŮ

Komise pro strategický výboj, člen: Ondřej Matěj Hrubeš:

Květnovým tématem Komise strategického rozvoje bylo ruzyňské letiště. Byl představen plánovaný rozvoj letiště, především výstavbou paralelní dráhy a rozšíření terminálů. Dále byl představen projekt cca za 1 miliardu korun na elektrifikaci linky 119, čímž by dopravu na letiště zajišťovaly trolejbusy. V úseku Veleslavín – Terminál 3 (staré letiště) by vznikla trolejbusová trať (troleje), v úseku Terminál 3 – Letiště (Terminály 1 a 2) by trolejbusy jezdily na baterie. Informováni jsme byli i záměru elektrifikovat „kopcovité“ linky 131, 137, 176 a 191

Finanční výbor, předseda: Zdeněk Hlinský  

Finanční výbor se v důsledku řešení dopadů pandemie Covid 19 sešel dvakrát. Bylo potřeba probrat informace k záchrannému balíčku č. 2 ohledně pomoci občanům / OSVČ Prahy 6. Pomoc se týká toho, že MČ Praha 6 bude poskytovat slevu na nájemném nájemcům nebytových prostor sloužících k podnikání, jejichž podnikatelská činnost byla znemožněna nebo podstatně ztížena v důsledku mimořádných opatření při epidemii ve smyslu § 1 odst. 2 z.č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Slevy budou poskytovány za období duben až červen 2020. Dopady tohoto opatření budou takové, že se sníží příjmy zdaňované činnosti roku 2021 MČ P6 v objemu cca 4 - 4,5 miliony Kč.

Dopravní komise, předseda: Vladimír Šuvarina

Komise dopravní na svém jednání projednala plánovanou tramvajovou trať ulicí Kukulova, vyjádřila se ke zpomalení IAD v ulici Pod Marjánkou a prodiskutovala změny v SSZ požadované městskou částí. Současně komise vyjádřila svůj nesouhlas se zvažovaným rozsáhlým omezováním MHD v rámci úspor.

Komise životního prostředí, členka: Pavlína Civínová

Praha 6 patří mezi městské části s největším podílem zeleně, spravuje totiž na svém území přibližně 215 hektarů veřejné zeleně. Aktuálně nás čeká zadávání veřejné zakázky pro údržbu zeleně a úklidových prací. Tolik diskutované seče trávníků by se měly dočkat změn, neboť by měly probíhat takzvaně na zakázku objednatele. Pevně budou stanoveny určité limity, které budou na základě klimatických podmínek upravovány. Cílem bude udržet porosty co nejdelší dobu v dobré kondici, zlepšit biodiverzitu, současně by však nemělo dojít k omezení využívání zeleně obyvateli. Každá zelená plocha je totiž využívána jinak. Někde běhají děti, jinde se venčí psi, nebo odpočívají místní. To vše bude monitorováno a podle toho bude upravena údržba. Obecně lze však říci, že standardní seč trávníků bude stanovena minimálně na 8 cm.

Bezpečnostní komise, předsedkyně: Kateřina Bartošová

Bezpečnostní komise zasedala po dlouhých 4 měsících, a tak měla mnoho co projednávat. První část jednání byla věnovaná informacím vedoucí Oddělení krizového řízení a bezpečnosti týkajících se série opatření přijatých vedením městské části v období nouzového stavu. Následně postupně vystoupili zástupci Policie ČR, Městské policie a Hasičského záchranného sboru. Ve svých vystoupeních se věnovali jednak výročním zprávám o činnosti jejich sboru za rok 2019, a zároveň informovali členy komise o působení za období nouzového stavu. Každý z představitelů rovněž doporučil, jako již tradičně v tomto období roku, významné příslušníky na udělení ocenění. Velkou část zasedání obsahovala debata nad seznamem a aktuálním stavem tzv. rizikových objektů na území Prahy 6. S povděkem byla přijata informace o definitivním vyklizení zchátralých objektů v blízkosti nádraží Veleslavín. Členové komise dále požádali Policii ČR o provedení kontrol a následné rozčlenění objektů dle bezpečnostního rizika. Zároveň aktuální seznam bude odeslán na Odbor dopravy a životního prostředí a Odbor výstavby s žádostí o vyjádření. Již tradičním bodem jednání bylo doporučení přidělení obecních bytů vybraným příslušníkům PČR, MP a HZS. Závěrem schůze se komise věnovala došlým podnětům od občanů Prahy 6. 

Jakub Stárek

Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6

Více o autorovi