OKÉNKO RADNÍCH
19. června 2020

Jakub Stárek: OKÉNKO RADNÍCH

Radní pro oblast dopravy Jiří Lála:


TKB

Na pracovní skupině byly detailně probrány všechny připravované TT na území městské části s tím, že bylo jasně deklarováno, že po realizaci TT Dědina včetně parkovacího domu, je další prioritou TT Strahov a TT Suchdol. Dále byly probíráno snižování hlukové zátěže v okolí nejvyužívanějších příjezdových tras k TKB a plnění tzv. Akčního plánu pro snižování hluku metropole. I když dle tohoto by mělo dojít k protihlukovým opatřením na ulicích Evropské, Bělohorské, Patočkově, Svatovítské a Milady Horákové do roku 2022, reakce ze strany magistrátu byla trochu rozpačitá, avšak Praha 6 na nich bude trvat. Dalším bodem byla realizace tzv. světelných závor na příjezdech do Prahy 6 a další úpravy SSZ. Vzhledem k nepřipravenosti zúčastněných k tomuto bodu byla sjednána separátní schůzka, která proběhla dne 10.června za účasti hlavního města, IPR, policie a TSK. Mimo realizace světelných závor jsme na ni byli s ostaními úpravami úspěšní, avšak to neznamená, že na aplikaci světelných závor nebudeme dále trvat, alespoň ve zkušebním provozu. Následně byly řešeny uvažované plochy pro realizaci parkovišť typu P+R. Městem byly jako nejbližší přislíbeny v oblasti Podbaby v souvislosti s realizací lanovky na Prahu 8 a v ulici Tobrucká. Na konci jednání pak již jen zazněla informace o konečně získaném stavebním povolení na realizaci bezbariérového přechodu ve Svatovítské (Vítězné náměstí) a připravované přechodné úpravy provozu  při výjezdu z tunelu Blanka v Holešovičkách tak, aby z Blanky mohly průběžně na komunikaci vyjíždět dva jízdní pruhy bez omezení. Další jednání pracovní skupiny je naplánováno na podzim letošního roku.

ROZŠÍŘENÍ KARLOVARSKÉ
V červnu jsme zorganizovali jednání, i za účasti i sousední městské části, jehož výsledkem by mělo být rozšíření ulice Karlovarské směrem z centra a uvolnění tak nepříjemné situace např. na Malém Břevnově. Jako první krok by měla být rekonstrukce tramvajové smyčky na Bílé Hoře, na jejíž koncepci se zúčastnění shodli a magistrát slíbil zařazení do rozpočtu a zadání projektování. Mimo dalších jsme svolali další schůzky ohledně přípravy realizací obchvatu Vítězného náměstí KES (Alej ruského exilu) nebo kompletní rekonstrukce ulice Wolkerovy a Kladenské. 

Radní pro oblast školství Marie Kubíková:

Školství po koronaviru, konečně prázdniny!

Pevně věřím, že těžké období, které si v posledních měsících prožili učitelé, děti i rodiče, máme za sebou. A že šestkové školství nekolabuje, jak se čtenářům snaží namluvit časopis Vaše 6. Otevřeli jsme školy a školky a za poměrně dramatických okolností plných nejasných doporučení z ministerstev zvládli zápisy do prvních tříd a do školek. Po loňském úspěchu elektronického zápisového systému v MŠ se nám letos podařilo elektronizovat i zápis ve školách. To nám významně pomohlo organizovat zápis bezpečněji. Zároveň jsme pomohli ředitelům snížit administrativní náročnost celého procesu. Zápis ale nebylo možné uzavřít v běžném čase, protože kvůli epidemii neproběhly přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a neprobíhala ani vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách, důležitá pro odklady školní docházky. Proto se řada rodičů vyděsila, že se jejich dítě nedostane do školy či do školky. Ale aktuálně už víme, že máme místo pro všechny spádové děti ve školách a pro všechny tříleté děti ve školkách. Jen bude ještě potřeba trochu trpělivosti. Za podstatné vnímám, že se nám podařilo i v době pandemie udržet tempo přípravy navyšování kapacit. Významný posun nastává v projektové přípravě velkých půdních vestaveb v ZŠ Emy Destinnové, v ZŠ nám. Svobody a v ZŠ J. A. Komenského, probíhá intenzivní příprava projektu školy Na Kocínce. Nově je zařazeno do rozpočtu Prahy 6 i navýšení kapacity školy T. G. Masaryka, dvě prvostupňové třídy vzniknou v protější vilce, která je v majetku Prahy 6, a k dispozici bude i služební byt pro tolik potřebné mladé učitele. Počítá se i s navýšením kapacity školy na Dědině, která nalezla možnost vybudování tříd přímo v budově školy. U školek čekáme na povolení stavby čtyřtřídní Vokovické, počítáme s velkou rekonstrukcí a přístavbou Libocké, s rekonstrukcí a přístavbou MŠ Janákova a novostavbou MŠ v areálu ZŠ Červený vrch. I v pedagogické oblasti se děje mnoho nového. Naše školy uspěly v procesu vzdálené výuky, podařilo se nám jako prvním v Praze proškolit většinu našich kantorů na on-line vzdělávání dětí. Daří se nám rozvoj spolupráce s ČVUT a ČZU, projekt fakultních škol znamená zvýšení kvality druhého stupně v základních školách. Z čeho mám ale nyní největší radost, je rozvoj druhého stupně bilingvního vzdělávání na ZŠ Věry Čáslavské. Práce máme před sebou mnoho. Nyní ale přeji všem krásné a klidné prázdniny, hodně odpočinku a pevné zdraví.

Jakub Stárek

Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6

Více o autorovi